Pani Natalia zwróciła się do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni z prośbą o udzielenie porady w następującym stanie faktycznym. Została wezwana, jako świadek w postępowaniu cywilnym. Z uwagi, że pracuje za granicą wyjeżdżając na 2 miesięczne kontrakty nie jest w stanie w tym czasie odbierać przychodzącej do niej z sądu korespondencji. Pomimo, że nie wiedziała o terminie rozprawy i nie pojawiła się na niej została na nią nałożona grzywna z uwagi na nieusprawiedliwione niestawiennictwo. Klientka zastanawia się, co w tej sytuacji może zrobić.

Pomimo tego, że klientka nie odebrała podwójnie awizowanego wezwania do stawiennictwa na rozprawę i de facto nie miała możliwości zapoznania się z pismem powstaje tzw. fikcja doręczenia. Oznacza to, że pomimo tego, że osoba nie wiedziała nic o przesyłce i jej treści przyjmuje się, że w całości się z nią zapoznała i tym samym zna termin rozprawy, na której ma się stawić, jako świadek. Z uwagi na niestawiennictwo świadka, który został poinformowany o rozprawie sąd może nałożyć grzywnę z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na wyznaczonej rozprawę.

Świadek w ciągu tygodnia od daty doręczenia mu postanowienia skazującego go na grzywnę lub na pierwszym posiedzeniu, na które zostanie wezwany, może usprawiedliwić swe niestawiennictwo. W razie usprawiedliwienia niestawiennictwa sąd zwolni świadka od grzywny i od przymusowego sprowadzenia. Postanowienia sądu mogą zapaść na posiedzeniu niejawnym. Należy również pamiętać, że w przypadku powtórnego wezwania ponownego niestawiennictwa sąd skaże ponownie na grzywnę i może zarządzić przymusowe sprowadzenie świadka.

Podsumowując, klientka powinna pojawić się na najbliższej rozprawie i wyjaśnić, że w trakcie przesyłania korespondencji przebywała za granicą i nie została poinformowana o wyznaczonym terminie rozprawy. Może również przesłać informację uzasadniająca swoje niestawiennictwo w terminie tygodnia od otrzymania informacji o nałożeniu grzywny. W obu przypadkach klientka powinna zostać zwolniona z obowiązku uiszczenia grzywny.