Do ODFiK Kraków zadzwonił pan Dawid, którego ojciec był w trakcie upadłości konsumenckiej, gdy nagle zmarł. Pan Dawid chciałby wiedzieć, jakie następstwa będzie dla niego miała śmierć ojca.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że śmierć osoby w trakcie upadłości nie skutkuje umorzeniem postępowania. Zgodnie z art. 188 prawa upadłościowego w przypadku śmierci upadłego jego spadkobierca ma prawo brać udział w postępowaniu upadłościowym. Jeżeli spadkobierca nie jest znany albo nie wstąpił do postępowania, sędzia-komisarz na wniosek syndyka albo z urzędu ustanowi kuratora.

Ustanowienie kuratora w razie śmierci upadłego.

Gdy postępowanie spadowe po osobie zmarłej nie jest jeszcze zakończone lub zmarły nie posiadał spadkobierców, Sąd na wniosek syndyka ustanowi kuratora.

Kurator będzie działał do momentu wstąpienia do postępowania spadkobierców. Kuratora ustanawia się w celu zabezpieczenia interesów spadkobierców upadłego. Jeżeli ich nie ma, kurator działa niejako „w zastępstwie” upadłego. Warto podkreślić, że ustanowiony w tym trybie kurator nie jest kuratorem spadku opisanym w art. 666 § 1 KPC.

Jeżeli spadkobiercy upadłego będą chcieli wstąpić do postępowania, po wykazaniu swoich praw prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku, europejskim poświadczeniem spadkowym lub zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia ustanowienie kuratora dla spadkobiercy (spadkobierców) dłużnika traci moc (art.188 ust.2).

Czy zawsze trzeba ustanowić kuratora po śmierci upadłego?

Nie, – jeżeli spadkobiercy są znani i nie zdecydowali się na odrzucenie spadku, nie ma potrzeby wyznaczenia kuratora.

W sytuacji, gdy spadkobiercy nie interesują się postępowaniem upadłościowym i nie wyrazili chęci brania w nim udziału kuratora ustanawia się.

Prawa spadkobierców upadłego:

Zgodnie z art. 188 ust. 2 pr.up. ustanowienie kuratora na podstawie ust. 1 traci moc po wstąpieniu do postępowania spadkobiercy upadłego, który wykazał swoje prawa prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku. Przepisy o prawach i obowiązkach upadłego stosuje się odpowiednio do spadkobiercy.

Oznacza to, że po wstąpieniu w miejsce zmarłego upadłego jego spadkobierca (spadkobiercy) może podejmować wszelkie czynności, których dokonywanie było prawem lub obowiązkiem samego upadłego m.in. może:

  • udzielać wyjaśnień;
  • wydać majątek upadłego znajdujący się w masie upadłości;
  • wnosić środki odwoławcze;
  • otrzymywać wszelkie pisma przeznaczone dla upadłego;

Należy podkreślić, że spadkobierca wstępujący w miejsce zmarłego krewniaka nie staje się upadłym – jego działania mają jedynie charakter procesowy. Majątek spadkobiercy nie wchodzi w skład masy upadłości – w masie upadłości znajduje się nadal tylko majątek zmarłego.

Więcej >>>