Preferencyjny kredyt studencki jest jedną z wielu form pomocy materialnej udzielanej studentom z budżetu państwa. Preferencyjne warunki oprocentowania czynią kredyt studencki najtańszym i najbardziej atrakcyjnym na rynku. Co sprawia, że kredyt studencki jest preferencyjny?

 • niskie oprocentowanie,
 • raty o połowę mniejsze niż transze kredytu,
 • spłata dopiero po 2 latach od skończenia studiów,
 • możliwość umorzenia dla najlepszych absolwentów.

Kredyty studenckie zostały wprowadzone przepisami Ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz.U. z 1998 r. nr 108, poz. 685 z późn. zm.). Zasady udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz.U. z 2010 r. nr 87, poz. 5600 z późn. zm.)

Uprawnionymi podmiotami do otrzymania kredytu są studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranci uczelni publicznych i prywatnych. Kredyty studenckie udzielane są na okres nie dłuższy niż okres studiów, przy czym okres ten nie może przekroczyć łącznie 6 lat. W przypadku studentów studiów trzeciego stopnia (studia doktoranckie), okres ten może zostać przedłużony o kolejne 4 lata. O udzielenie kredytu studenckiego mogą starać się studenci, którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Kredyt studencki można zaciągnąć na dowolny cel. W trakcie pobierania kredytu, a także przez 2 lata karencji nie są naliczane żadne odsetki. Rata kredytu jest ustalana corocznie w drodze rozporządzenia ministra. W roku akademickim 2014/2015 wynosi ona 600 zł miesięcznie. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim. Spłaca się go dwa razy dłużej, niż pobierało. To oznacza, że rata wynosi zwykle nieco ponad 300 złotych miesięcznie.

Warunkiem otrzymywania kredytu jest posiadanie statusu studenta lub doktoranta potwierdzone ważną legitymacją studencką lub doktorancką. Koniecznym warunkiem ich otrzymania jest spełnienie kryterium dochodowego, czyli odpowiednio niski dochód na osobę w rodzinie studenta. Ideą stworzenia specjalnych kredytów studenckich przez państwo było stworzenie pomocy finansowej dla studentów z mniej zamożnych rodzin.

Wnioski o kredyt studencki składa się corocznie do 15 listopada w wybranych bankach komercyjnych. Decyzje o przyznaniu kredytów są podejmowane w grudniu. Co pół roku student musi przedstawiać w banku zaświadczenie z uczelni, że zaliczył kolejny semestr i nadal studiuje.

Statystyki dotyczące do tej pory udzielonych kredytów:

 • obecnie z kredytu korzysta 177 000 osób, czyli 5,1 % populacji studentów i doktorantów,
 • w fazie spłaty lub 2-letniej karencji jest obecnie 92 000 osób,
 • w roku akademickim 2012/2013 banki zebrały 13 687 wniosków o udzielenie kredytu,
 • do 31 marca 2013 r. banki zawarły ze studentami i doktorantami 10 375 umów kredytowych, co stanowi 75,8% złożonych wniosków,
 • w roku akademickim 2012/2013 próg dochodu uprawniający do przyznania kredytu wynosił 300,00 zł.

Niestety, tylko czte­ry pol­skie banki pro­po­nu­ją uczącym się ludziom po­życz­ki bez marży i z ni­skim oprocen­to­wa­niem, jednak i tak stu­den­ci coraz rza­dziej de­cy­du­ją się na te kre­dy­ty. Z kredytu studenckiego korzysta obecnie zaledwie 5,1 proc. studentów i doktorantów. Rok temu zaciągnęło go bowiem tylko 177 tys. osób z 1,67 mln studiujących.

Absolwentom uczelni do chwili rozpoczęcia spłaty kredytu studenckiego odsetki od kredytu pokrywa Bank Gospodarstwa Krajowego. Jeżeli były student ma problemy ze spłatą kredytu, to bank może zmniejszyć wysokość raty lub zawiesić spłatę kredytu na pewien okres. Maksymalnie może to być 12 miesięcy. Najlepsi studenci mogą liczyć na umorzenie 20 proc. kredytu.

Źródło:

 1. U. 1998 nr 108 poz. 685. Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich.
 2. http://kredytstudencki.edu.pl/

Autor: Jowita Przybysz, stypendystka SKEF, studentka Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Bez tytułu