Do Ośrodka w Krakowie zgłosiła się Pani Kasia z prośbą o pomoc w przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Klientka, aby „lepiej wyglądało przed sądem” postanowiła spłacić część mniejszych niewymagalnych kredytów, m.in. swój dług w Zakładowym Funduszu Pożyczkowym. Każdy członek Zakładowego Funduszu Pożyczkowego dysponuje tzw. wkładem. Pani Kasia postanowiła wypłacić wkład i przeznaczyć go na spłatę pożyczki. Klientka chciałaby wiedzieć, jakie są ryzyka takiego postępowania?

Taka z pozoru błaha czynność, może znacznie wpłynąć na postępowanie upadłościowe. Dłużnicy bardzo często na tzw. przedpolu upadłości, wyzbywają się majątku czy spłacają tylko wybranych wierzycieli.  Dobre chęci wyczyszczenia się ze „złych długów” nie usprawiedliwiają dłużnika, który wybierając wierzycieli działa z pokrzywdzeniem innych wierzycieli. Jednym z głównych celów postępowania upadłościowego jest równe traktowanie i zaspokojenie wierzycieli. W prawie upadłościowym istnieje szereg instrumentów prawnych służących korekcie czynności dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli. Jednym z nim jest uznanie czynności dokonanych przez dłużnika za bezskuteczne.

Sąd upadłościowy oraz Syndyk w ramach postępowania upadłościowego sprawdzają czynności dłużnika z okresu, co najmniej pięciu lat. Szczególną wagę przywiązują do zbywania majątku w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku oraz spłaty długu niewymagalnego lub dokonania zabezpieczeń w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Rozporządzenia majątku na rok lub spłata długu niewymagalnego dokonana na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku są bezskuteczne w stosunku do masy upadłości. Oznacza to, iż syndyk może uznać dyspozycje wkładem (rozporządzenie majątkiem) za bezskuteczną i zażądać od Funduszu pożyczkowego zwrotu długu, który nie był wymagalny. Zgodnie z art. 134 p.u. ww. środki zostaną przeznaczone na masę upadłości. Jeżeli osoba zobowiązana do przekazania środków nie wykona swojego obowiązku na wezwanie syndyka, sędzia-komisarz wskazuje taką osobę i określa zakres obowiązku każdej z nich. Prawomocne postanowienie ma moc tytułu wykonawczego.

W przedmiotowej sprawie, Pani Kasia powinna do wykazu majątku wpisać wkład w Zakładowym Funduszu Pożyczkowym, a do spisu wierzycieli wpisać zobowiązanie z tytułu pożyczki w Zakładowym Funduszu Pożyczkowym. Dokonując potrącenia wkładem na rzecz spłaty długu niewymagalnego istnieje ryzyko, iż syndyk zażąda zwrotu długu niewymagalnego. W najlepszym wypadku doprowadzi to do przedłużenia postępowania, a w najgorszym nawet do jego umorzenia. Tylko rzetelne opisanie swojego majątku i wpisanie wszystkich wierzycieli, również tych prywatnych daje nam pewność, że sąd nie będzie miał podstaw do oddalenia wniosku lub umorzenia postępowania.

Podstawa prawna:

Art. 127, 134 prawa upadłościowego