Do naszego Ośrodka w Białej Podlaskiej zgłosiła się Pani Krystyna, która w ubiegłym roku przesłała do sądu odpowiedź na pozew w związku z żądaniem firmy windykacyjnej spłaty przedawnionego zobowiązania. Następnie dostała zawiadomienie o terminie rozprawy, a w tym miesiącu otrzymała pismo z sądu informujące ją, że postępowanie zostało umorzone w związku z cofnięciem pozwu przez powoda.  Czy to oznacza, że nie będzie rozprawy i to już koniec sprawy, nie będzie musiała płacić tego długu sprzed 9 lat?

W postanowieniu wydanym przez sąd jest informacja, że pozew został cofnięty zgodnie z art. 203 § kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten mówi o tym, że cofnięcie pozwu może być dwojakiego rodzaju:

1) Niepołączone ze zrzeczeniem się roszczenia, a może być dokonane:

  1. bez zgody pozwanego, przed rozpoczęciem rozprawy
  2. za zgodą pozwanego, w toku rozprawy

2) Połączone ze zrzeczeniem się roszczenia – może być dokonane w dowolnym momencie, do wydania wyroku, bez zgody pozwanego.

W przypadku klientki powód cofnął pozew przed rozpoczęciem rozprawy, dlatego nie była do tego potrzebna zgoda pozwanej, czyli klientki, jednocześnie nie zrzekł się roszczenia. Natomiast sąd wydał postanowienie o umorzeniu postepowania na podstawie art. 355 § 2 kodeksu postępowania cywilnego. Orzeczenie wydane na podstawie tego artykułu jest orzeczeniem formalnym, a nie merytorycznym, a więc nie przysługuje mu powaga rzeczy osądzonej.  Oznacza to dla klientki, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wierzyciel mógł wszcząć po raz kolejny sprawę o to samo. Na chwilę obecną orzeczenie to kończy sprawę, ale klientka musi liczyć się z tym, że wierzyciel może po raz kolejny żądać przed sądem spłaty tego roszczenia.

Sprawa wyglądałby trochę inaczej gdyby powód – wierzyciel cofnął pozew i jednocześnie zrzekł się roszczenia. Co prawda powód ponownie mógłby wytoczyć powództwo o to samo roszczenie, a pozew nie zostałby odrzucony, ale w tym przypadku klientka mogłaby podnieść zarzut, że wierzyciel zrzekł się roszczenia i wtedy powództwo zostałoby oddalone. Nastąpiłoby to w formie wyroku, któremu przysługiwałaby już powaga rzeczy osądzonej, a więc po jego uprawomocnieniu się pomiędzy tymi samymi stronami sprawa o to samo roszczenie nie mogłaby być wytoczona.

Podstawa prawna: Kodeks postępowania cywilnego – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. 2014 poz. 101)