Do Ośrodka Doradztwa w Białej Podlaskiej zgłosiła się Pani Halina. Otrzymała niezrozumiałe pismo z Urzędu Skarbowego, że wobec nieznanej jej osoby prowadzone jest postępowanie egzekucyjne i wszystkie należne jej kwoty ma wpłacać do US. Tam dowiedziała się, że z jej konta został wykonany przelew. W związku z tym, że klientka od 20 lat posiada jeden rachunek bankowy w zupełnie innym banku, podejrzewa, że na podstawie jej danych osobowych zostało założone fikcyjne konto. Klienta pyta gdzie może sprawdzić jakie rachunki i gdzie zostały założone na jej dane osobowe?

Do niedawna, aby ustalić gdzie zostały założone rachunki należało udać się do każdej instytucji z osobna, złożyć odpowiedni wniosek i ponieś koszty w każdej z nich. Dzięki ustawie z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustawach, która weszła w życie 1 lipca 2016 r. nie jest to już konieczne.

Na mocy nowelizacji ustawy zarówno Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe, jaki i banki uczestniczą w usłudze zwanej Centralną Informacją o Rachunkach.  Usługa zarządzana przez Krajową Izbę Rozliczeniową została utworzona, aby w łatwiejszy niż do tej pory sposób odnaleźć rachunki bankowe także po zmarłych członkach rodziny. Umożliwia ona również odnalezienie rachunków, o których zapomniał sam właściciel lub sprawdzenie, czy jakieś konta nie zostały założone z wykorzystaniem naszych danych osobowych.

Od 1 lipca 2016 r. wystarczy złożyć jeden wniosek w wybranej przez siebie placówce banku lub SKOK-u, której nie musimy być klientem. Jeżeli poszukujemy rachunków po zmarłej osobie to wraz z wnioskiem musimy złożyć dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do spadku po posiadacza rachunku bankowego lub członku SKOK, a więc sądowe stwierdzenie nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.  Natomiast Pani Halina, jeśli chce sprawdzić czy ktoś nie założył na jej dane osobowe rachunków wystarczy, że wylegitymuje się w oddziale np. dowodem osobistym i tym samym potwierdzi swoją tożsamość.

Po złożeniu wniosku zgodnie z ustawą z 9 października 2015 r. klientka uzyska informację niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni roboczych. Musi się ona jednak liczyć z tym, że przy samym składaniu wniosku może zostać od niej pobrana opłata zgodnie z tabelą opłat i prowizji obowiązującą w danej instytucji finansowej.

Po otrzymaniu wniosku Krajowa Izba Rozliczeniowa przygotowuje zestawienie, które zawiera:

  • wskaz instytucji, które prowadzą bądź prowadziły rachunki wraz z ich numerami,
  • informację czy rachunek jest nadal prowadzony czy nie,
  • informację czy jest to rachunek wspólny czy indywidualny,

Takie zestawienie zostanie przekazane do placówki banku lub SKOK-u, w którym Pani Halina złożyła wniosek. Jeżeli po otrzymaniu takiej informacji stwierdzimy, że istnieją rachunki, których sami nie zakładaliśmy, to będzie to potwierdzenie na popełnienie przestępstwa i na to, że doszło do kradzieży jej tożsamości, a osoba trzecia posłużyła się jej danymi do założenia rachunku.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 09 października 2015 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustawach (Dz.U. 2015 poz. 1864)

Więcej na >>>