Sprawozdanie z planu spłaty wierzycieli (wzór do pobrania)

Przypominamy o obowiązku złożenia sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli do dnia 30 kwietnia bieżącego roku. Obowiązek złożenia sprawozdania wynika z art. 491 (18) ust 3 prawa upadłościowego i dotyczy osób, wobec których sąd ogłosił upadłość oraz ustalił plan spłaty. Sprawozdanie obejmuje poprzedni rok kalendarzowy. Osoby, które uiściły kwotę wynikającą z planu spłaty jedynie w grudniu 2017 r. również są zobowiązane do złożenia sprawozdania.

W sprawozdaniu są zamieszczane następujące informacje:

  • wykaz osiągniętych przychodów;
  • spłacone kwoty;
  • nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Ponadto upadły jest zobowiązany do załączenia kopi swojego rocznego zeznania podatkowego. Do pobrania wzór sprawozdania rocznego upadłego.

2 KOMENTARZE

  1. Moje pytanie jeszcze o adresy na które trzeba wysłać roczne sprawozdanie

    • Pani Faustyno,
      Coroczne sprawozdania należy składać do 30.04 w sądzie, który wydał postanowienie o upadłości.

Comments are closed.