Konsument coraz częściej może spotkać się z ofertą akwizytora, który bez zaproszenia odwiedza go w domu, miejscu pracy bądź namawia do kupna różnych towarów w czasie imprezy turystycznej. Jeżeli konsument zdecyduje się na zakup w miejscu, które nie jest zazwyczaj przeznaczone do takiej działalności i nie jest oznaczone jako siedziba sprzedawcy – dochodzi do zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa.

Przy umowie sprzedaży zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedawca musi przed zawarciem umowy poinformować konsumenta na piśmie o prawie do odstąpienia od umowy.

Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Żeby odstąpienie od umowy było skuteczne, konsument musi poinformować o swojej decyzji sprzedawcę na piśmie, czyli w ciągu dziesięciu dni od zawarcia umowy wysłać do firmy, której dane widnieją na umowie, list polecony. Konsument musi także zwrócić towar, wcześniej otrzymany. Przepisy nie określają wprost, kto ponosi koszty przesyłki zwracanego towaru. Jeżeli dodatkowo zawarta została umowa o kredyt konsumencki – także ona staje się nieważna.