Do ODFiK Kraków zadzwoniła pani Anna, która chciała się dowiedzieć czy tzw. „wczasy pod gruszą” i inne świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podlegają zajęciu komorniczemu? Jeżeli podlegają zajęciu to, na jakich zasadach? Pani Anna zastanawia się czy komornik może zająć kwotę z ZFŚS, czy też istnieją jakieś ograniczenia w egzekucji.

Niestety komornik może zająć w całości świadczenie przysługujące na podstawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wynika to z dwóch powodów – po pierwsze świadczenie takie nie może być traktowane, jako wynagrodzenie za pracę a po drugie ustawodawca nigdzie nie wyłączył możliwości jego zajęcia w drodze postępowania egzekucyjnego.

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie o sygn. akt I PK 248/04 jednoznacznie wskazał, że świadczenia socjalne nie mają tej samej funkcji, co wynagrodzenie za pracę w związku z tym nie podlegają ochronie podczas postępowania egzekucyjnego.

Kodeks pracy w art. 87-91 ogranicza możliwość egzekucji z wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku egzekucji należności innych niż długi alimentacyjne komornik nie może zająć więcej niż 50 % wynagrodzenia, przy czym zgodnie z art.871 k.p. pracownik, wobec którego dokonano potrącenia, musi otrzymać wynagrodzenie w wysokości, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2021 roku to 2600 zł brutto).

W przypadku długów alimentacyjnych zajęciu może podlegać nawet 60% wypłaty i nie stosuje się ograniczeń wynikających z kwoty wolnej od zajęcia (osoba zarabiająca pensję minimalną również podlegać będzie egzekucji, jeżeli jej długi mają charakter alimentacyjny).

W związku z tym, że świadczenia wypłacone z ZFŚS nie są wynagrodzeniem za pracę, nie stosuje się do nich ograniczeń i limitów potrąceń przewidzianych w kodeksie pracy, wobec czego komornik ma prawo zająć je w całości bez względu na cel, na jaki zostały przyznane.  Świadczenie to nie będzie potrącane, jako wynagrodzenie za prace, ale będzie traktowane, jako egzekucja z innych wierzytelności.

Więcej >>>