Wielu klientów zgłaszających się do Ośrodków Doradztwa zainteresowanych ogłoszeniem upadłości konsumenckiej zastanawia się, co następuje w przypadku, gdy postępowanie upadłościowe zakończy się sukcesem i zostanie ogłoszona wobec nich upadłość.  Do jednej z ważniejszych zmian w życiu upadłego należy pojawienie się syndyka, który zarządza majątkiem upadłego. W związku z powyższym warto byłoby bliżej zapoznać się instytucją syndyka oraz jego uprawnieniami.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, (Dz.U.2014.776), osoba zainteresowana pracą w charakterze syndyka musi posiadać licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Powyższą licencję może uzyskać jedynie osoba fizyczna, która m.in. ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra, posiada nieposzlakowaną opinię, w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią oraz złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Osoba syndyka jest wyznaczana przez Sąd upadłościowy w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Zgodnie z art. 57 prawa upadłościowego (dalej: p.u.), (Dz.U.2015.233), po ogłoszeniu upadłości upadły jest obowiązany wskazać i wydać cały swój majątek syndykowi. Natomiast zgodnie z art. 75 p.u.  upadły z dniem ogłoszenia upadłości traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim.

Ponadto po ogłoszeniu upadłości syndyk zwraca się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla upadłego z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących upadłego, mających wpływ na ocenę jego sytuacji majątkowej, w szczególności dotyczących okoliczności powodujących powstanie po stronie upadłego obowiązku podatkowego w okresie pięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Syndyk także zasięga informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy upadły jest wspólnikiem spółek handlowych, jak również czy w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości sprawował funkcję członka organu spółek handlowych i czy w stosunku do tych spółek ogłoszono upadłość.

Syndyk za swoje czynności otrzymuje wynagrodzenie, którego wysokość została uregulowana w art. 491 (9) p.u., maksymalnie może wynosić dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego.