Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy o obowiązku złożenia sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli do dnia 30 kwietnia bieżącego roku. Obowiązek złożenia sprawozdania wynika z art. 491 (18) ust 3 prawa upadłościowego i dotyczy osób, wobec których sąd ogłosił upadłość oraz ustalił plan spłaty. Sprawozdanie obejmuje poprzedni rok kalendarzowy, osoby które uiściły kwotę wynikającą z planu spłaty jedynie w miesiącu grudniu 2020 r. również są zobowiązane do złożenia powyższego sprawozdania.

W sprawozdaniu są zamieszczane następujące informacje:

  • wykaz osiągniętego przychody
  • spłacone kwoty
  • nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Ponadto upadły jest zobowiązany do załączenia kopi swojego rocznego zeznania podatkowego.

Jeżeli są Państwo zainteresowani profesjonalnym przygotowaniem sprawozdania zachęcamy do kontaktu z Ośrodkami Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego.  

Więcej na >>>