Ubezpieczenie kredytu to dziś jedna z popularniejszych form zabezpieczenia jego spłaty. Przyglądając się bliżej ofercie kredytowej wielu instytucji finansowych, należy stwierdzić, że kredytodawcy coraz częściej i chętniej korzystają z tego typu zabezpieczenia. W przypadku części ofert, ubezpieczenie kredytu jest jedynym wymaganym przez kredytodawcę zabezpieczeniem, w pozostałych – dodatkowym. O ile obowiązujące regulacje prawne nie narzucają na kredytobiorców obowiązku każdorazowego ubezpieczenia kredytu, o tyle niektóre instytucje kredytowe uzależniają zawarcie umowy kredytu od przystąpienia do umowy ubezpieczenia. Klient, który chciałby ustanowić inne zabezpieczenie spłaty kredytu, powinien liczyć się z tym, że zostanie mu przedstawiona inna oferta, na innych warunkach. W takim przypadku, warto sprawdzić oferty innych instytucji finansowych, które oferują kredyty bez ubezpieczenia. Znaczna część kredytobiorców ceni sobie jednak tę formę zabezpieczenia, przede wszystkim ze względu na łatwość jej ustanowienia i minimum formalności.

Ubezpieczyciel nie zawsze spłaci kredyt

Należy jednak pamiętać, że ubezpieczenie kredytu jest zazwyczaj bardzo kosztowne. Co gorsze, w wielu przypadkach, ten rodzaj zabezpieczenia nie sprawdza się. O tym, w jakich okolicznościach i na jakich zasadach, ubezpieczyciel przejmie na siebie obowiązek spłaty kredytu, w przypadku naszych problemów finansowych, decyduje rodzaj i zakres ubezpieczenia. W błędzie są ci, którzy sądzą, że zawierając umowę ubezpieczenia, w każdej sytuacji mogą liczyć na zwolnienie z obowiązku spłaty. Nic bardziej mylnego. Dlatego przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do ubezpieczenia, należy koniecznie zapoznać się warunkami ubezpieczenia, które w postaci wzorca umownego powinny zostać doręczone klientowi przez pracownika instytucji finansowej, w której zawiera umowę. Dokument ten określa wszelkie przypadki, których wystąpienie będzie podstawą do wypłaty świadczenia oraz sytuacje, w których ubezpieczyciel odmówi wypłaty pieniędzy. Warto również zwrócić uwagę, czy ubezpieczyciel spłaci kredyt w całości, czy dokona płatności jedynie za kilka rat.

To samo ubezpieczenie, inny zakres ochrony

Każdy ubezpieczyciel stosuje inne kryteria wypłaty świadczenia i tym samym spłaty kredytu. Przykładowo, u jednego ubezpieczyciela, wypłata świadczenia z tytułu ubezpieczenia na wypadek utraty pracy nastąpi, jeśli kredytobiorca zostanie zwolniony z pracy bez swojej winy (np. likwidacja zakładu pracy) i uzyska status osoby bezrobotnej. U innego zaś, podstawą wypłaty pieniędzy będzie również uzyskanie statusu osoby bezrobotnej, ale dodatkowo, rozwiązanie stosunku pracy nie może nastąpić w ciągu pierwszych 90 dni trwania umowy ubezpieczenia, a kredytobiorca musiał być zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

W trudniejszej sytuacji mogą znaleźć się osoby, które przed zawarciem umowy ubezpieczenia przechodziły poważniejsze choroby (np. choroba nowotworowa lub przewlekła), są inwalidami lub osobami niepełnosprawnymi. Większość ubezpieczycieli stosuje wyłączenie odpowiedzialności, w stosunku do osób, które uległy poważnemu zachorowaniu przed podpisaniem umowy ubezpieczenia. Oznacza to, że pogorszenie stanu zdrowia w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej nie będzie podstawą do wypłaty świadczenia. Dlatego osoby, który znajdują się w takiej sytuacji, powinny szczegółowo dopytać, jak ich stan zdrowia wpłynie na umowę ubezpieczeniową i ewentualną wypłatę świadczenia w przyszłości.

Prawo do zwrotu części składki ubezpieczeniowej

Osoby, które dokonały wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu mogą domagać się zwrotu części składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Dotyczy to jednak sytuacji, gdy składka była pobrana jednorazowo za cały okres, w chwili podpisania umowy kredytu. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do ubezpieczyciela.

Rodzaje ubezpieczeń

  1. Ubezpieczenie na wypadek śmierci (ubezpieczenie na życie) – ubezpieczenie grupowe, stosowane zarówno przy kredytach hipotecznych, jak i konsumpcyjnych. Spłata kredytu przez ubezpieczyciela następuje w przypadku zgonu kredytobiorcy. Wypłata świadczenia następuje po złożeniu pisemnego wniosku przez najbliższych ubezpieczonego i przedstawieniu wymaganych dokumentów (np. akt zgonu).
  2. Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa – ubezpieczenie grupowe, stosowane zarówno przy kredytach hipotecznych, jak i konsumpcyjnych. Spłata kredytu przez ubezpieczyciela następuje w przypadku, gdy ubezpieczony dozna trwałego uszkodzenia ciała, najczęściej w skutek nieszczęśliwego wypadku, które uniemożliwia mu podjęcie pracy zarobkowej. Kredytobiorca składa pisemny wniosek o wypłatę świadczenia, jednocześnie przedkładając dokumenty potwierdzające trwałe inwalidztwo. Często ubezpieczyciele żądają dodatkowo dokumentów potwierdzających zdarzenie (wypadek), którego skutkiem jest trwałe inwalidztwo ubezpieczonego oraz zaświadczenie z ZUS/KRUS.
  3. Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy – ubezpieczenie grupowe, stosowane zarówno przy kredytach hipotecznych, jak i konsumpcyjnych. Spłata kredytu przez ubezpieczyciela następuje w przypadku utraty pracy przez kredytobiorcę. Dodatkowo ubezpieczony musi wykazać, że utrata pracy nastąpiła bez jego winy. Najczęściej z tego rodzaju ubezpieczenia mogą skorzystać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, rzadziej osoby prowadzące działalność gospodarczą. Zazwyczaj ubezpieczyciel dokonuje spłaty kilku kolejnych rat, a nie całości kredytu. Wypłata świadczenia następuje po złożeniu pisemnego wniosku przez kredytobiorcę i przedstawieniu dokumentów potwierdzających utratę pracy bez winy ubezpieczonego (np. świadectwo pracy).
  4. Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy – ubezpieczenie grupowe, stosowane zarówno przy kredytach hipotecznych, jak i konsumpcyjnych. Spłata kredytu przez ubezpieczyciela następuje w przypadku utraty możliwości wykonywania pracy zarobkowej, wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Wypłata świadczenia następuje po złożeniu pisemnego wniosku przez kredytobiorcę, przy jednoczesnym udokumentowaniu niezdolności do pracy. Dodatkowo ubezpieczyciele żądają zaświadczenia z ZUS/KRUS. Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy jest podobne do ubezpieczenia na wypadek trwałego inwalidztwa.

Ponadto, w przypadku kredytów hipotecznych, występują inne rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenie pomostowe (ochrona do momentu uzyskania przez kredytodawcę wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości), ubezpieczenie niskiego wkładu własnegoubezpieczenie nieruchomości (od ognia i innych zdarzeń losowych).   Katarzyna Kołodziejczyk

Źródło:

http://www.rzu.gov.pl/vademecum-ubezpieczonego/abc-ubezpieczen/Ubezpieczenia_kredytow__2868 / data odczytu: 23.09.2014

Więcej artykułów w dziale >> Moje pieniądze