Do Ośrodka Konsumenckiego i Finansowego w Gdyni bardzo często zgłaszają się klienci, którzy po otrzymaniu dokumentu od komornika o umorzeniu egzekucji są bardzo zdziwieni, że z upływem pewnego czasu egzekucja jest wszczynana ponownie.

Na początku należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 824 i 825 k.p.c. egzekucja może być umorzona z różnych przyczyn, jedną z nich jest umorzenie egzekucji, jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

Ponadto w przypadku osób, które są zatrudnione na umowę o pracę mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy, gdzie zgodnie z art. 87(1) k.p. wolna od potraceń jest kwota wynagrodzenia minimalnego przysługująca pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (obecnie 1335,69 zł netto). W konsekwencji, gdy dłużnik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości najniższej krajowej i nie posiada innych dochodów, to komornik na podstawie przesłanki wymienionej powyżej będzie zmuszony umorzyć egzekucję.

Należy jednak podkreślić, że umorzenie egzekucji rozumiane w k.p.c. jedynie tymczasowo „hibernuje” postępowanie egzekucyjne. Bardzo często w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego z powodu nie uzyskania sumy wyższej od kosztów egzekucji wierzyciel ponownie próbuje wszcząć postępowanie egzekucyjne, gdyż może się spodziewać polepszenia sytuacji finansowej dłużnika. Powyższe potwierdza art. 826 k.p.c., który wskazuje, że umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba, że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna.

Wszystkie porady tu >>>

Baner Porada tygodnia