W 2009 r. skończyłam 75 lat. Za namową rodziny zaprzestałam wnoszenia opłat RTV, bo podobno, z racji osiągniętego wieku, przysługuje mi zwolnienie od opłat. Jednak Poczta Polska wezwała mnie do zapłaty zaległego abonamentu za okres ostatnich pięciu lat. Kwota 1.500 zł znacznie przewyższa moje możliwości finansowe. Czy mogę ubiegać się o umorzenie? – pyta pani Stanisława – klientka Ośrodka Doradztwa z Krakowa.

Na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych oraz innych ustaw, osoby które ukończyły 75 rok życia są uprawnione do zwolnienia od opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Jednak sam fakt ukończenia 75 lat nie uprawnia do zaprzestania wnoszenia opłat abonamentowych RTV. W celu uzyskania zwolnienia, osoby do tego uprawnione, zobowiązane są do przedstawienia w urzędzie pocztowym dokumentu potwierdzającego nabycie prawa do zwolnienia (w przypadku osób, które ukończyły 75 lat wystarczy dowód osobisty) oraz złożenia stosownego oświadczenia o spełnieniu warunków do korzystania ze zwolnienia (wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Poczty Polskiej oraz KRRiT).

W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) może podjąć decyzję o umorzeniu lub rozłożeniu na raty zadłużenia z tytułu zaległego abonamentu RTV. W tym celu, abonent – dłużnik powinien złożyć wniosek o umorzenie lub rozłożenia na raty zaległego abonamentu. Wniosek należy kierować na adres:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Departament Budżetu i Finansów

Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

Ponadto, warto poinformować Pocztę Polską Wydział Abonamentu RTV w Bydgoszczy o złożonym wniosku do KRRiT oraz wnieść o wstrzymanie wszelkich działań zmierzających do wyegzekwowania zadłużenia do czasu wydania wiążącej decyzji przez KRRIT.