Ugoda z wierzycielem

Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni zgłosiła się klientka, która posiada zadłużenie w instytucji finansowej. Zadłużenie jest związane z wypowiedzianą umową pożyczki, którą klientka zaprzestała spłacać w wyniku pogorszenia się jej sytuacji finansowej. W ostatnim czasie klientka otrzymała pismo od wierzyciela z propozycją zawarcia ugody zadłużenia.

Ugoda jest umową, która może regulować bardzo szeroki zakres stosunków prawnych np. zobowiązaniowy, prawa rodzinnego, spadkowego, administracyjnego. Ugoda bardzo często jest oferowana przez wierzyciela (bank lub firmy windykacyjne) w celu spłaty kredyty/pożyczki, które zostały już wypowiedziane. Umowę ugody można zawrzeć na każdym etapie, zarówno zaraz po wypowiedzeniu umowy, po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądowego, w trakcie postępowania egzekucyjnego lub po jego umorzeniu.

W przypadku ugody następującej po bezskutecznym postępowaniu egzekucyjnym koszty powstałe podczas postępowania egzekucyjnego oraz koszty sądowe są obejmowane w kwocie wynikającej z ugody. Przedmiotem ugody może być także świadczenie, które jest przedawnione, stąd zaleca się szczególną ostrożność podczas jej zawierania.

Cechą ugody jest to, że strony dokonują pomiędzy sobą ustępstw. Ustępstwo jest oceniane z perspektywy subiektywnej – czyli zgodnie z odczuciem danej strony o dokonaniu ustępstwa. Powyższe jest interpetowane bardzo szeroko, ponieważ w niektórych sytuacjach uznaje się, że ustępstwem jest sama wola wierzyciela o zawarcia ugody. W przypadku ugody zawartej z osobą zadłużoną wierzyciel najczęściej godzi się na ustępstwo polegające na umorzeniu części zaległych odsetek. W zależności od kwoty odsetek ich umorzenie kształtuje się zazwyczaj na poziomie 30-50 %. Często warunkiem ich umorzenia jest wcześniejsza zapłata kwoty wynikającej z ugody (kapitału, części odsetek, kosztów sądowych i egzekucyjnych).

Umowa ugody ma na celu zaspokojenie roszczenia wierzyciela w sposób dogodny oraz możliwy do spełnienia przez dłużnika, poprzez obniżenie wysokości raty kredytu/pożyczki lub chociażby wcześniej wspomniane umorzenie części odsetek.

Więcej porad >>>