Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w  Krakowie bardzo często zgłaszają się po pomoc osoby będące nadmiernie zadłużonymi. W wielu przypadkach ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest dla nich jedyną szansą wyjścia z długów i rozpoczęcia życia na nowo. Podstawową kwestią jest zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji, która jest niezbędna do przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Poniższy artykuł wyjaśni, jakie dokumenty należy przygotować.

Przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką wymaga niejednokrotnie sporego zaangażowania ze strony dłużnika – jest to jednak wysiłek, który szybko się opłaci. Pierwszym krokiem będzie zawsze zgromadzenie:

 1. Dokumentów dotyczących posiadanych zobowiązań, wskazujących na ich wysokość oraz aktualnego wierzyciela.
 2. Dokumentów potwierdzających wystąpienie zdarzeń, które przyczyniły się do popadnięcia w stan niewypłacalności. W uzasadnieniu wniosku o upadłość konsumencką opisuje się jak doszło do nadmiernego zadłużenia i przedstawia się całą swoją sytuację życiową, zawodową oraz rodzinną.
 3. Dokumentów związanych z sytuacją finansową:
 4. Dochody (np.: zaświadczenie od pracodawcy, umowa o pracę, zaświadczenie z ZUS)
 5. Wydatki (np.: faktury za leki, potwierdzenia wpłaty)

Pierwszym krokiem będzie zawsze uporządkowanie posiadanej dokumentacji na powyższe 3 kategorie.

Ze względu na charakter postępowania kluczowe jest zatroszczenie się o jak najbardziej kompletną dokumentację dotyczącą zadłużenia.

Jakie dokumenty dotyczące zadłużenia są potrzebne do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

 1. Umowa kredytowa/faktura/ ew. decyzja o najmie lokalu/ umowa poręczenia/Decyzje ZUS/US– dokument będący podstawą zobowiązania.
 2. Harmonogram spłaty pożyczki/ kredytu– wskazanie terminów zapłaty.
 3. Wypowiedzenie umowy pożyczki/kredytu– wykazanie terminu wymagalności całości zobowiązania. Czasami w treści wezwania znajduje się informacja o wypowiedzeniu umowy. Należy zwrócić uwagę na okres wypowiedzenia.
 4. Informacja o cesji (zmianie wierzyciela) – pokazanie zmian podmiotowych zobowiązania
 5. Nakaz zapłaty ew. tytuł wykonawczy– wskazanie kosztów sądowych, wysokości wierzytelności, terminu, od którego naliczane są odsetki.
 6. Pisma związane z postępowaniem egzekucyjnym –przede wszystkim: Informacja o stanie sprawy od komornika, postanowienie o wszczęciu i umorzeniu egzekucji.
 7. Zaświadczenie o stanie zaległości od wierzyciela, – jeśli nie toczy się postępowanie egzekucyjne.
 8. Wyciąg z BIK (lub innego rejestru dłużników).

Warto zebrać jak najpełniejszą dokumentację, gdyż sąd, w razie wątpliwości może wezwać do uzupełnienia złożonego wniosku o dodatkowe dokumenty – mamy wtedy tylko 7 dni na przesłanie żądanego dokumentu!

W uzasadnieniu opisujemy, jakie okoliczności życiowe sprawiły, że staliśmy się niewypłacalni. Każde zdarzenie, które wpłynęło na naszą trudną sytuację życiową, a które opisujemy, powinno znaleźć odzwierciedlenie w dołączonej dokumentacji. Jeżeli w uzasadnieniu napiszemy, że nasze zadłużenie wynika z uzależnienia od hazardu, bo braliśmy pożyczki, aby grać, wskazanym będzie dołączenie dokumentów o podjętym leczeniu. Jeżeli niewypłacalność jest następstwem utraty zdrowia to można dołączyć decyzję o przyznaniu renty, zaświadczenie od lekarza czy kartę pobytu w szpitalu. W ten sposób sąd będzie miał pewność, że opisywana przez nas historia wydarzyła się naprawdę.

Stan niewypłacalność jest jedną z przesłanek ogłoszenia upadłości, wobec czego sąd musi mieć pewność, że osoba składająca wniosek jest niewypłacalna. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Upadłościowe dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jeżeli dochody są mniejsze niż konieczne wydatki wraz z zobowiązaniami mamy pewność, że ten stan zachodzi. W celu udowodnienia niewypłacalności należy przygotować dokumenty dotyczące dochodów oraz wydatków. Dochód udowodni: umowa o pracę, zaświadczenie od pracodawcy o zarobkach, zaświadczenie z ZUS, decyzja o waloryzacji renty/emerytury, decyzja o przyznaniu zasiłku, zeznanie podatkowe, umowa o dzieło, umowa zlecenia. Wydatki można udowodnić poprzez przedstawienie: faktur za leki, wyciągu z konta, potwierdzeń zapłaty itp.

Jeżeli na stan finansów wpłynęło jakieś zdarzenie np.: nagła choroba, konieczność opieki nad niedołężnym członkiem rodziny (np.: uniemożliwiło to podjęcie zatrudnienia), zwolnienie z pracy, każde takie zdarzenie należy również wykazać.

Dobre przygotowanie się do upadłości konsumenckiej poprzez zgromadzenie dokumentacji jest kluczowe dla skutecznego oddłużenia. Jeżeli wraz z wnioskiem dostarczymy aktualną, pełną i rzetelną dokumentację nasza sprawa powinna zostać rozpatrzona stosunkowo szybko. Upadłość konsumencka nie jest łatwym postępowaniem, ale to wysiłek, który warto podjąć, by cieszyć się życiem bez długów.

Więcej na >>> Porada tygodnia