Do ODFiK Kraków zgłosił się pan Adam, który jest bardzo zadłużony i rozważa ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Chciał dowiedzieć się, jakie dokumenty będą potrzebne żeby przygotować wniosek?

Przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką wymaga niejednokrotnie sporego zaangażowania ze strony dłużnika – jest to jednak wysiłek, który szybko się opłaci. Pierwszym krokiem będzie zawsze przygotowanie:

 1. Dokumentów dotyczących posiadanych zobowiązań, wskazujących na ich wysokość oraz aktualnego wierzyciela.
 2. Dokumenty związane z uzasadnieniem wniosku o upadłość konsumencką potwierdzające wystąpienie zdarzeń, które przyczyniły się do popadnięcia w stan niewypłacalności.
 3. Dokumenty związane z sytuacją finansową:
 • Dochody (np.: zaświadczenie od pracodawcy, umowa o pracę, zaświadczenie z ZUS),
 • Wydatki (np.: faktury za leki, potwierdzenia wpłaty)

Pierwszym krokiem będzie zawsze uporządkowanie posiadanej dokumentacji na powyższe 3 kategorie. Ze względu na charakter postępowania kluczowe jest zatroszczenie się o jak najbardziej kompletną dokumentację dotyczącą zadłużenia.

Jakie dokumenty dotyczące zadłużenia są potrzebne do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości?

 1. Umowa kredytowa/faktura/ ew. decyzja o najmie lokalu/ umowa poręczenia/Decyzje ZUS/US – dokument będący podstawą zobowiązania,
 2. Harmonogram spłaty pożyczki/kredytu– wskazanie terminów zapłaty,
 3. Wypowiedzenie umowy pożyczki/kredytu– wykazanie terminu wymagalności całości zobowiązania. Rekomenduję uważnie czytać wezwania do zapłaty, bo czasami w treści wezwania znajduje się informacja o wypowiedzeniu umowy. Należy zwrócić uwagę na okres wypowiedzenia.
 4. Informacja o cesji (zmianie wierzyciela) – pokazanie zmian podmiotowych zobowiązania,
 5. Nakaz zapłaty ew. tytuł wykonawczy – wskazanie kosztów sądowych, wysokości wierzytelności, terminu, od którego naliczane są odsetki,
 6. Pisma związane z postępowaniem egzekucyjnym – przede wszystkim: Informacja o stanie sprawy od komornika, postanowienie o wszczęciu i umorzeniu egzekucji,
 7. Zaświadczenie o stanie zaległości od wierzyciela,  jeśli nie toczy się postępowanie egzekucyjne,
 8. Wyciąg z BIK (lub innego rejestru dłużników).

Warto zebrać jak najpełniejszą dokumentację, gdyż sąd, w razie wątpliwości może wezwać do uzupełnienia złożonego wniosku o dodatkowe dokumenty – mamy wtedy tylko 7 dni na przesłanie żądanego dokumentu!

W uzasadnieniu opisujemy, jakie okoliczności życiowe sprawiły, że staliśmy się niewypłacalni. Każde zdarzenie, które wpłynęło na naszą trudną sytuację życiową, a które opisujemy, powinno znaleźć odzwierciedlenie w dołączonej dokumentacji. Jeżeli w uzasadnieniu napiszemy, że nasze zadłużenie wynika z uzależnienia od hazardu, bo braliśmy pożyczki, aby grać, wskazanym będzie dołączenie na przykład dokumentów o podjętym leczeniu. Jeżeli niewypłacalność jest następstwem utraty zdrowia to można dołączyć decyzję o przyznaniu renty. W ten sposób sąd będzie miał pewność, że opisywana przez nas historia wydarzyła się naprawdę.

Stan niewypłacalności jest jedną z przesłanek ogłoszenia upadłości, wobec czego sąd musi mieć pewność, że osoba składająca wniosek jest niewypłacalna. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Upadłościowe dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jeżeli dochody są mniejsze niż konieczne wydatki wraz z zobowiązaniami mamy pewność, że ten stan zachodzi. W celu udowodnienia niewypłacalności należy przygotować dokumenty dotyczące dochodów oraz wydatków. Dochód udowodni: umowa o pracę, zaświadczenie od pracodawcy o zarobkach, zaświadczenie z ZUS, decyzja o waloryzacji renty/emerytury, decyzja o przyznaniu zasiłku, zeznanie podatkowe, umowa o dzieło, umowa zlecenia. Wydatki można udowodnić poprzez przedstawienie: faktur za leki, wyciągu z konta, potwierdzeń zapłaty itp.

Dobre przygotowanie się do upadłości konsumenckiej poprzez zgromadzenie dokumentacji jest kluczowe dla skutecznego oddłużenia. To wysiłek, który warto podjąć, by cieszyć się życiem bez długów.

Więcej na stronie Pogotowie dla zadłużonych