Wraz z mężem od pięciu lat z powodu egzekucji komorniczej mamy potrącane emerytury. Połowa naszej jednej emerytury jest zajęta przez komornika. Mimo tak długiego okresu spłat nasze zadłużenie rośnie. Zabraknie nam życia by spłacić całe zadłużenie. Spłacaliśmy raty bez problemu do momentu zamknięcia naszego zakładu pracy i utraty dochodów. Czy w tej sytuacji możemy skorzystać z upadłości konsumenckiej? – pyta Pani Elżbieta z Warszawy.

Tak, na mocy nowelizacji przepisów o upadłości konsumenckiej możecie Państwo złożyć stosowny wniosek do sądu. Z upadłości konsumenckiej może skorzystać osoba nieprowadząca działalności gospodarczej i jest niewypłacalna, a zatem utraciła zdolność do spłaty swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Najważniejszą przesłanką określającą, kto może skorzystać z upadłości jest brak winy zadłużonego, tj. dłużnik nie doprowadził do swojej niewypłacalności, ani nie zwiększył jej rozmiarów z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

Kolejną bardzo istotną zmianą jest złagodzenie warunków dla osób ubogich, nieposiadających majątku. W szczególnych przypadkach tzw. ubóstwa masy upadłości oraz trudnej sytuacji osobistej dłużnika etap likwidacji majątku oraz Plan Spłat Wierzycieli może zostać pominięty, co znacznie przyspiesza osiągnięcie celu – oddłużenia, czyli umorzenia pozostałych zobowiązań upadłego i ukończenie postepowania upadłościowego.

Wniosek należy złożyć do Sądu Rejonowego, Wydziału gospodarczego ds. upadłościowych i naprawczych właściwego według miejsca zamieszkania dłużnika w chwili składania wniosku. Dla Warszawy jest to Sąd Rejonowy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100, opłata podstawowa 30 zł.

Wszystkich zainteresowanych tym tematem proponujemy kontakt z Ośrodkami Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29.08.2014 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.z 30.09.2014 r. poz. 1306)