Z perspektywy osób zainteresowanych ogłoszeniem upadłości konsumenckiej istotna jest kwestia następczego umorzenia zadłużeń po wypełnieniu przez nich nałożonego planu spłaty.

Co do zasady w przypadku prawidłowego wypełnienia planu spłaty zostają umorzone zobowiązania pieniężne upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej i niezaspokojone w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. Umorzeniu ulegają również zadłużenia, których dłużnik umyślnie nie zataił, chyba, że pomimo to wierzyciel wziął udział w postępowaniu upadłościowym (brak winy upadłego w nieujawnieniu dłużnika – np. zapomniał, o nim, nie wiedział.)

Od powyższych zadłużeń należy rozróżnić te, które powstały po ogłoszeniu upadłości. Powyższe wierzytelności, niezaspokojone podczas postępowania upadłościowego są uwzględniane w planie spłaty wierzycieli w całości, jednakże ich spłata może być rozłożona na okres obowiązywania planu spłaty. Konkludując, zadłużenia powstałe po ogłoszeniu upadłości nie są umarzane. Należy podkreślić, że dotyczy to zarówno zobowiązań zaciągniętych przez syndyka i upadłego.

Trzecią grupą zadłużeń, są te, które nie mogą ulec umorzeniu, pomimo tego, że upadły przyznał się do nich i powstały przed ogłoszeniem upadłości, są to:

  • zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,
  • zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd, jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,
  • jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Powyżej wskazana lista ma charakter wyłączony, oznacza to w szczególności, że zadłużenia podatkowe oraz składowe ZUS również ulegają umorzeniu, jeżeli zostały ujawnione.