Do Ośrodka Doradztwa zgłosił się Pan Kamil, który otrzymał pismo z Sądu Rejonowego wzywające go do stawienia się na rozprawę oraz do udzielenia odpowiedzi na pozew w sprawie wydania nakazu zapłaty. Klient odpowiedź na pozew już przygotował jednak z uwagi, iż jest on kierowcą zawodowym i w najbliższych dniach wyjeżdża w trasę, nie wie, kiedy wróci do kraju. Jednak wie, że nie będzie w stanie stawić się w wyznaczonym terminie na rozprawę. W związku z tym pyta, co ma zrobić w takiej sytuacji, czy może usprawiedliwić swoją nieobecność?

Poinformowano klienta, że jeśli otrzymała wezwanie do osobistego stawienia się na rozprawę w wyznaczonym terminie, a wie, że nie będzie to możliwe powinien swoją nieobecność usprawiedliwić. Najlepszym usprawiedliwieniem jest zwolnienie lekarskie wystawione przez biegłego lekarza sądowego.

W przypadku klienta fakt, niestawienia się wyznaczonym terminie jest spowodowany obowiązkami zawodowymi w takim wypadku powinien sporządzić on pismo do sądu – wniosek o usprawiedliwienie niecności na rozprawie. W piśmie takim klient powinien wskazać danego powoda, pozwanego, sygnaturę akt sprawy, data sporządzenia pisma i uzasadnienie.

W przypadku klienta należałby opisać charakter jego pracy termin wyjazdu służbowego i brak możliwości powrotu w wyznaczonym terminie rozprawy. Do takiego wniosku klient powinien dołączyć dokumenty potwierdzające fakty, na które powołuje się on we wniosku, może to być np. polecenie wyjazdu służbowego wystawione przez pracodawcę. Wniosek warto zakończyć prośbą o usprawiedliwienie nieobecności i ewentualne wezwanie na inny termin, jeśli zaistnieje taka potrzeba, a jeśli nie to o rozpoznanie sprawy pod jego nieobecności.

Baner Porada tygodnia