Z Ośrodkiem Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni skontaktował się klient, zainteresowany ogłoszeniem upadłości na podstawie nowych przepisów prawa upadłościowego, które weszły w życie w dniu 24 marca 2020 r. Klientowi już wcześniej zależało na ogłoszeniu upadłości, jednakże został poinformowany, że w jego przypadku, gdy posiada tzw. pętle zadłużenia Sądu Upadłościowy nie ogłosi upadłości. Uwzględniając nowe przepisy w zakresie upadłości klient zastanawia się, czy pętla zadłużenia ma istotne znaczenie w przypadku ogłoszenia upadłości na nowych warunkach.

Nowe przepisy w zakresie upadłości konsumenckiej, które weszły w życie 24 marca 2020 r. umożliwiają ogłoszenie upadłości jeszcze w szerszym zakresie niż dotychczas. W uproszczeniu można wskazać, że prawidłowo uzupełniony wniosek o ogłoszenie upadłości, czyli taki, który zawiera wszystkie niezbędne dane jest podstawą do ogłoszenia upadłości. Sąd na etapie rozpoznawania wniosku nie bada motywacji dłużnika, co do zaciągniętych zadłużeń. W przypadku wyżej wspominanego klienta nawet, jeśli klient popadł w pętle zadłużenia, nie ma podstaw, aby Sąd odmówił mu ogłoszenia upadłości.

Pomimo, że zachowanie dłużnika nie jest badane na etapie ogłaszania upadłości ma ono znaczenie w kolejnym etapie postępowania upadłościowego – podczas ustalenia planu spłaty. Nowe przepisy wymuszają na sądzie ustalenie czy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa. Ustalenia poczynione przez sąd mają istotne znaczenie, co do ustalenia długości obowiązującego dłużnika planu spłaty wierzycieli.

W przypadku, gdy dłużnik nie przyczynił się w jakikolwiek sposób do powstania zadłużenia Sąd ustala wobec niego plan spłaty na okres trwania do 36 miesięcy. Natomiast, gdy Sąd w swoich ustalenia uzna, że dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności w skutek rażącego niedbalstwa np. dłużnik wpadł w tzw. pętle zadłużenia, dłużnik zwolnił się z pracy bez perspektywy innego zatrudnienia itp. wówczas Sąd zgodnie z przepisami ustala plan spłaty od 36 miesięcy do 84 miesięcy. W odniesieniu do sytuacji klienta najprawdopodobniej Sąd Upadłościowy uzna, że klient przyczynił się do zadłużenia w sposób zawiniony, co będzie miało przełożenie na dłuższy okres planu spłaty – minimum 36 miesięcy.

Podsumowując powyższe należy podkreślić, że zawinienie dłużnika w obecnym staniem prawnym nie przekreśla szans dłużnika na ogłoszenie upadłości. Niemniej jednak, w ramach działań dyscyplinujących Sąd jest zmuszony na podstawie przepisów ogłosić plan spłaty, na co najmniej 36 miesięcy.