Podsumowanie działalności Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w 2018 roku.

Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego (ODFiK) prowadzone przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) są punktami doradczymi, specjalizującymi się w poradnictwie finansowo – prawnym i konsumenckim, o charakterze nieodpłatnym. Usługi świadczone przez Ośrodki skierowane są do wszystkich konsumentów, których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z odpłatnego poradnictwa finansowego czy prawnego. Szczególnym wsparciem objęte są osoby dotknięte zjawiskiem nadmiernego zadłużenia i niewypłacalności. Działalność ODFiK charakteryzuje się bezstronnością, rzetelnością i poufnością. Ośrodki realizują również misję edukacyjną, zwiększając wiedzę finansową i prawną konsumentów. Działalność Ośrodków obejmuje wyłącznie poradnictwo i doradztwo. Ośrodki nie reprezentują klientów przed wierzycielami, nie udzielają kredytów i nie pośredniczą w ich udzielaniu, jak również nie świadczą pomocy finansowej. Sieć Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego obejmuje cztery punkty doradcze zlokalizowane w Gdyni, Warszawie, Krakowie i Białej Podlaskiej.

Procentowy udział poszczególnych ODFiK w ogólnej liczbie udzielonych porad w 2018 r.

W 2018 roku z pomocy Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego skorzystało 1621 osób. Średniomiesięczna liczba spraw wyniosła 135. Zakres udzielonych porad obejmował m.in. problem nadmiernego zadłużenia i niewypłacalności, restrukturyzacji, konsolidacji, renegocjacji warunków spłaty zobowiązań, windykacji, egzekucji, klauzul niedozwolonych w umowach, odpowiedzialności za długi, wybranych zagadnień z zakresu prawa spadkowego, prawa cywilnego, prawa bankowego, prawa spółdzielczego oraz podstawowych praw konsumentów, przyporządkowanych do następujących obszarów doradztwa i poradnictwa: kredytowego, dotyczącego zadłużenia, dotyczącego upadłości konsumenckiej lub spraw innych.

W minionym roku najwięcej spraw zgłaszanych do Ośrodków dotyczyło ogólnie pojętego zadłużenia – 777 spraw (48 proc. ogółu wszystkich spraw) oraz upadłości konsumenckiej – 634 sprawy (39 proc. ogółu spraw). Zdecydowana większość konsumentów zwracających się o pomoc miała problemy ze spłatą posiadanych zobowiązań kredytowych lub była niewypłacalna. Porady dotyczyły przede wszystkim procedury ogłoszenia tzw. upadłości konsumenckiej, restrukturyzacji zadłużenia, sposobów na odzyskanie kontroli nad finansami osobistymi. Ponadto zwracano klientom uwagę na zagrożenia związane z nadmiernym zaciąganiem kredytów oraz przedstawiano konsekwencje nieterminowej spłaty zobowiązań. Znaczna część klientów zwracała się do Ośrodków z wątpliwościami dotyczącymi procedury windykacyjnej oraz postępowania egzekucyjnego.

Klientami Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego są osoby niezamożne, nieposiadające wystarczających środków finansowych na skorzystanie z odpłatnego poradnictwo finansowo-prawnego. W większości klienci Ośrodków zamieszkują w miastach, różnej wielkości. Utrzymują się z pracy zarobkowej, świadczeń emerytalno-rentowych lub świadczeń socjalnych. Część osób nie uzyskuje żadnego dochodu. Struktura wiekowa klientów jest zróżnicowana. Struktura klientów ze względu na płeć wskazuje, że kobiety znacznie częściej korzystają z usług świadczonych przez Ośrodki. W 2018 r. z porad skorzystało: 970 kobiet (60 proc.) i 651 mężczyzn (40 proc.).

Specjaliści Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego udzielają porad w trakcie osobistego spotkania z klientem, telefonicznie, listownie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. W 2018 r. klienci najczęściej korzystali z porad bezpośrednich – 688, co stanowiło ponad 42 proc. wszystkich porad oraz z porad telefonicznych – 623 (38 proc.). Z porad udzielanych za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz porad udzielanych tradycyjną drogą korespondencyjną skorzystało odpowiednio 277 (17 proc.) i 33 (2 proc.) osoby.