14 lipca 2022 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Jej celem jest możliwość skorzystania przez kredytobiorców z wakacji kredytowych. Ponadto ustawa przedłuża działanie tarcz antyinflacyjnych do 31.10.2022 r. Wnioski o wakacje kredytowe można składać już od 29 lipca.

Dla kogo wakacje kredytowe?

Z wakacji kredytowych można skorzystać, gdy:

  1. pieniądze pochodzące z kredytu zostały przeznaczone na cele mieszkaniowe kredytobiorcy,
  2. umowa kredytowa została zawarta w złotówkach.

Czy w ustawie przewidziano kryterium dochodowe?

Nie, aby skorzystać z wakacji kredytowych nie trzeba spełnić żadnego kryterium dochodowego.

Od kiedy mogę złożyć wniosek?

Wnioski o wakacje kredytowe można składać od 29 lipca 2022 r., niektóre banki będę przyjmować wnioski o wakacje kredytowe od 1 sierpnia (np. Millenium Bank czy Alior Bank).

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Wniosek będzie można złożyć na 3 sposoby:

  1. pisemnie (osobiście w banku lub drogą listowną)
  2. e-mailem
  3. używając swojej bankowości elektronicznej.

Początek wakacji kredytowych 2022 i 2023 liczy się od momentu dostarczenia wniosku.

Następnie bank ma 21 dni na przesłanie do kredytobiorcy potwierdzenia otrzymania oraz przyjęcia wniosku oraz dostarczyć informację o opłatach z tytułu ubezpieczenia kredytu hipotecznego.

Na jakich zasadach mają działaś wakacje kredytowe?

Kredytobiorca, który wystąpi o wakacje kredytowe, może zawiesić spłatę kredytu łącznie na 8 rat – 4 raty w 2022 roku oraz 4 raty w 2023 roku.

Ramy czasowe w jakich można ubiegać się o wakacje kredytowe:

  • od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 – maksymalnie dwie raty,
  • od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 – maksymalnie dwie raty,
  • od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 – jedna rata miesięczna w każdym kwartale.

Czy niespłacone raty „przepadają”? Czy będę musiał je spłacić?

Niespłacone raty nie przepadają, będzie trzeba je spłacić. Skutkiem skorzystania z wakacji kredytowych jest przedłużenie okresu kredytowania o maksymalnie 8 miesięcy bez podnoszenia salda kredytu.

Przykład:

Ostatnia rata kredytu powinna być spłacona w styczniu 2045 roku, po skorzystaniu z wakacji kredytowych ostatnia rata będzie płatna we wrześniu 2045 roku.

Czy kredytobiorca poniesie dodatkowe koszty?

Nie, wakacje kredytowe są całkowicie darmowe dla kredytobiorcy, nie ponosi z ich tytułu żadnych dodatkowych opłat.

Należy jednak pamiętać, że wakacje kredytowe dotyczą tylko części kapitałowej i odsetek raty, nadal będzie trzeba płacić za ubezpieczenie!

Czy ma znaczenie, kiedy zaciągnąłem kredyt hipoteczny?

Wakacje kredytowe dotyczą wszystkich aktualnie spłacanych zobowiązań hipotecznych zaciągniętych przed dniem 1 lipca 2022 r. Ponadto pierwotna umowa kredytowa nie może kończyć się wcześniej niż 1 stycznia 2023 r.

Już korzystam z wakacji kredytowych ustalonych wcześniej z bankiem, czy mogę skorzystać z tych objętych ustawą?

Tak, po złożeniu wniosku o wakacje kredytowe wprowadzone ustawą z 14 lipca, termin ustalonych z bankiem wakacji skróci się z chwilą złożenia nowego wniosku do banku.

Mam kilka kredytów hipotecznych, czy wakacje kredytowe dotyczą wszystkich z nich?

Nie, osoby, które zawarły kilka umów o kredyt hipoteczny, mogą wnioskować o bankowe wakacje kredytowe tylko dla jednej z nich w ramach opisywanego programu.

Czy kredytodawca może nie zgodzić się na wakacje kredytowe?

Co do zasady nie.

Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy kredyt nie był zaciągany na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych albo nie był spłacany w złotówkach, ponieważ w takim wypadku nie zostaną spełnione przesłanki z ustawy.

Czy skorzystanie z wakacji kredytowych pociągnie za sobą jakieś konsekwencje?

Skorzystanie z wakacji kredytowych nie będzie dodatkowo obciążało finansowo kredytobiorcy, ale wpis o skorzystaniu z nich znajdzie się w BIK, co może w przyszłości utrudnić otrzymanie kredytu.

Na jaką inną pomoc mogę liczyć jako kredytobiorca?

Osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą liczyć na zwrotną pomoc w kwocie do 2000 zł miesięcznie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Pomoc skierowana jest do osób w bardzo trudnej sytuacji życiowej i finansowej np. po utracie pracy lub gdy ich rata kredytu przekroczy 50% dochodu. Pomoc jest co do zasady zwrotna, ale w szczególnych sytuacjach można złożyć wniosek o częściowe umorzenie.