Przeczytaj artykuł edukacyjny i  odpowiedz na pytania konkursowe
Do wygrania nagrody pieniężne
Co miesiąc nowy konkurs

Drodzy członkowie SKEF i SKOK,

Od sierpnia 2020 r. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej wznowiło konkursy dedykowane dla członków SKEF i SKOK. Konkurs wiedzy finansowej rozpoczął się 20 sierpnia 2020 r. i będzie realizowany w edycjach miesięcznych do odwołania. Każda edycja Konkursu będzie odbywała się jeden raz w miesiącu i będzie się rozpoczynała każdego 20 dnia miesiąca.

Aby wziąć udział w konkursie, należy posiadać status członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

Konkurs prowadzony jest w formule on–line.  Należy przeczytać artykuł edukacyjny o treści finansowej, wypełnić formularz zgłoszeniowy i odpowiedzieć na pytania konkursowe związane z treścią artykułu.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w aplikacji konkursowej on-line do której poniższy link: 

skef.hostingasp.pl/UserInfo/Create/12

aktywny będzie od 20 marca 2021 r. od godz. 00:01 do dnia 25 marca 2021 r. do godz. 23:59. Termin na przesłanie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem aplikacji konkursowej będzie obejmował sześć kolejnych dni kalendarzowych od rozpoczęcia konkursu tj. od dnia 20 do dnia 25 każdego miesiąca.

W konkursie przewidziane są trzy nagrody w wysokości po 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia liczby nagród, w przypadku ich nie wykorzystania z poprzedniej/- ich edycji.

Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, które prześlą prawidłowe odpowiedzi na pytania konkursowe znajdujące się w formularzu zgłoszeniowym w najkrótszym czasie od opublikowania pytań w aplikacji konkursowej.

Ten sam artykuł edukacyjny będzie opublikowany również w gazecie „Czas Stefczyka”.

Szczegóły konkursu wiedzy finansowej dla członków SKEF i SKOK dostępne są w regulaminie konkursu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !!!
Bieżąca edycja już 20 marca 2021 r.


Przeczytaj poniższy artykuł i weź udział w konkursie wiedzy finansowej dla Członków SKEF i SKOK

 

Upadłość konsumencka – co to jest?

Upadłość konsumencka potocznie określana jest jako bankructwo osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny, co oznacza, że utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Sąd po ustaleniu, iż doszło do niewypłacalności dłużnika oraz weryfikacji dokumentacji dotyczącej zadłużenia podejmie decyzje o ogłoszeniu upadłości.

Gdzie i jak składa się wniosek?

Co do zasady, dłużnik składa wniosek zgodnie z miejscem swojego zamieszkania do sądu rejonowego wydziału gospodarczego. Wniosek może być złożony również osobiście w biurze podawczym lub przesłany pocztą na adres sądu. Wniosek należy złożyć na specjalnym formularzu, który można pobrać w sądzie lub poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/upadlosc-konsumencka. Należy złożyć go w dwóch egzemplarzach wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami). Opłatę, która wynosi 30 zł można wnieść w kasie sądu lub dokonać przelewu na odpowiedni rachunek bankowy sądu wskazany na stronie internetowej sądu.

Praca nad wnioskiem rozpoczyna się od uporządkowania oraz skompletowania dokumentów. Najczęściej, ten etap wymaga od osób zadłużonych największego zaangażowania. Pierwszą grupę dokumentów niezbędną do skompletowania stanowią dokumenty związane z historią zadłużenia.

Posługując się przykładem zadłużenia związanego umową kredytu, uporządkowanie dokumentów powinno być następujące:

 • umowa kredytu,
 • harmonogram spłat,
 • wezwania do zapłaty,
 • wypowiedzenie umowy,
 • ewentualnie informacja o zmianie wierzyciela i wezwania do zapłaty (w przypadku sprzedaży długu),
 • nakaz zapłaty,
 • pisma związane z postepowaniem egzekucyjnym.

Jeśli osoba nie posiada jakichkolwiek danych dotyczących swoich zadłużeń zaleca się podjęcie następujących kroków:

 • pobranie raportu z Biura Informacji Kredytowej – powinny się w nim znajdować dane o zobowiązaniach kredytowych i pożyczkowych,
 • skontaktowanie się z wierzycielami z zapytaniem o stan zadłużenia. Jeżeli wierzyciel sprzedał wierzytelność innemu podmiotowi, należy pozyskać dane nowego wierzyciela i skontaktować się z nim,
 • skontaktowanie się z sądem, pod którego właściwość podlega dłużnik (sąd geograficznie najbliżej dłużnika) oraz e-sądem w Lublinie. W sądzie osoba będzie w stanie uzyskać informację, czy względem jej osoby toczyły się postępowania sądowe i jaką miały sygnaturę akt.
 • skontaktowanie się z komornikiem, jeśli wobec dłużnika jest prowadzone postępowanie egzekucyjne celem uzyskania informacji o aktualnym stanie zadłużenia

Kolejną grupą dokumentów, którą należy skompletować są dokumenty związane
z uzasadnieniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Są to dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzeń, które stały się przyczyną niewypłacalności dłużnika, np. w przypadku utraty pracy należy przedłożyć kopię wypowiedzenia o pracę i świadectwo pracy, zaś w przypadku ciężkiego zachorowania – pełną dokumentacje medyczną. Obecnie powyższe nie jest warunkiem ogłoszenia upadłości, jednakże, jeśli dłużnik posiada tego typu dokumenty zaleca się ich załączenie.

Ostatnią grupę dokumentów, które obrazują sytuację dłużnika i wskazują na jego niewypłacalność są dokumenty związane z dochodami oraz wydatkami. Potwierdzeniem naszych dochodów może być umowa o pracę, zlecenia, decyzja o przyznaniu zasiłku, informacja o waloryzacji renty lub emerytury. Niektóre sądy lub syndycy wymagają dołączenia do wniosku wyciągu z rachunku bankowego oraz odpisu zeznania podatkowego. Potwierdzenia poniesionych wydatków powinny wskazywać na miesięczne koszty utrzymania, np. czynsz, zapłata z tytułu najmu mieszkania, faktura za gaz, energię, Internet, leki, bilet miesięczny oraz miesięcznie stałe wydatki związane z rehabilitacją lub z wychowaniem dzieci.

Uwaga

Należy pamiętać, że etap przygotowania jest istotny również ze względu na fakt, iż w przypadku złożenia wniosku do sądu z niekompletną dokumentacją sąd wezwie dłużnika do uzupełnia braków formalnych poprzez przedłożenie odpowiednich dokumentów w terminie
7 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy wezwania. Żądanie przez sąd dodatkowych dokumentów niejednokrotnie zależy od konkretnej sytuacji osoby zadłużonej.

Postępowanie przed sądem

Konsument/osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może złożyć wniosek o ogłoszenie swojej upadłości bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych. Jedynym warunkiem jest stan niewypłacalności. Od złożenia wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości do wydania orzeczenia może upłynąć od 1 do 6 miesięcy. Sąd ma prawo wezwać dłużnika na rozprawę celem weryfikacji danych wskazanych we wniosku, m.in. w zakresie przedstawionych przyczyn niewypłacalności czy sytuacji osobistej i finansowej dłużnika. Sąd ma również możliwość wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości jedynie na podstawie samych dokumentów, bez osobistego kontaktu z dłużnikiem, na tzw. posiedzeniu niejawnym.

Informacja o ogłoszeniu upadłości dłużnika jest podana do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie jej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z podaniem imienia i nazwiska upadłego oraz nazwy sądu, który upadłość ogłosił.

Źródło:

https://pogotowiedlazadluzonych.pl/wp-content/uploads/2021/01/Upadlosc-konsumencka-po-20-marca-2020.pdf


Po zapoznaniu się z artykułem zachęcamy do zgłoszeń przez formularz dostępny w aplikacji konkursowej on-line do której poniższy link: 

skef.hostingasp.pl/UserInfo/Create/12

Formularz będzie aktywny od 20 marca 2021 r. od godz. 00:01 do dnia 25 marca 2021 r. do godz. 23:59.