Wielu klientów zgłaszających się do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni z zamiarem ogłoszenia upadłości, zastanawia się jak ich upadłość wpłynie na kredyty/pożyczki, które zostały im poręczone przez osoby najbliższe lub znajomych. Powyższe ma bardzo istotne znaczenie z perspektywy poręczycieli, bowiem, może w bardzo szybkim czasie doprowadzić do zachwiania ich sytuacji finansowej.

Przede wszystkim należy wskazać, że dłużnicy zainteresowani upadłością konsumencką niekoniecznie muszą mieć wypowiedziane umowy, aby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Stan niewypłacalności powstaje, jeżeli dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Tym samym należy wskazać, że stan niewypłacalności nie jest równoznaczny z tym, że umowy kredytowe lub pożyczkowe zostały wypowiedziane – kredytobiorca może zalegać z zapłata 3-4 rat. Należy jednak wskazać, że w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej, zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości. Oznacza to tyle, że pomimo braku wypowiedzenia umowy kredytu/pożyczki przez wierzyciela po ogłoszeniu upadłości zadłużenie jest wymagalne w całości od razu.

Problem pojawia się w sytuacji, gdy kredyty upadłego były poręczone przez osoby trzecie a kredyt jeszcze nie został wypowiedziany. Wówczas pomimo upadłości i wymagalności całości zadłużenia oraz ustalenia późniejszego planu spłaty ustalonego względem upadłego poręczyciel odpowiada za zadłużenie w terminie i w sposób ustalony w umowie pierwotnej, którą poręczał. Zasada określona w prawie upadłościowym jest wyjątkiem od reguł określonych, co do umowy poręczenia określonych w kodeksie cywilnym. Ponadto zakaz wszczęcia egzekucji podczas planu spłaty dotyczy jedynie upadłego, wierzyciel ma możliwość dochodzenia w całości swoich roszczeń podczas postępowania egzekucyjnego od poręczyciela.

Więcej porad >>>