Klient otrzymał informację od komornika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Klient nie otrzymał wcześniej nakazu zapłaty wydanego przez sąd. W trakcie rozmowy klient wskazał, że w ciągu ostatnich lat przeprowadził się do innego miasta i nie był w stanie odbierać korespondencji przychodzącej na poprzedni adres zamieszkania. Klient zastanawia się, jakie uprawnienia mu przysługują, w związku z zaistniałą sytuacją.  

Na podstawie art. 820 (3) kodeksu postępowania cywilnego komornik w przypadku nie otrzymania przez dłużnika nakazu zapłaty z powodu zmiany adres może zawiesić postępowanie egzekucyjne na jego wniosek. Warunkiem zawieszenia postępowania egzekucyjnego jest przedstawienie przez dłużnika specjalnego zaświadczenia. Powyższe zaświadczenie jest wydawane przez sąd lub referendarza sądowego na wniosek dłużnika. W zaświadczeniu wydanym przez sąd powinna znajdować się informacja, że na adres wskazany w pozwie, nakaz zapłaty został uznany za doręczony na oznaczony adres w trybie awizo.  Obowiązek okazania takiego zaświadczenie nie jest konieczny w przypadku wydania postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym wydanym w postaci elektronicznej.

Komornik podejmie na wniosek wierzyciela postępowanie zawieszone w formie, powyżej, jeżeli sąd lub referendarz sądowy, przed którym sprawa się toczyła albo się toczy, stwierdzi, że doręczenie nakazu zapłaty było prawidłowe, albo – w razie ponownego doręczenia – że upłynął termin do wniesienia środka zaskarżenia, chyba, że zachodzi inna podstawa zawieszenia postępowania albo postępowanie podlega umorzeniu.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie wyłącza możliwości podejmowania przez komornika czynności mających na celu wykonanie w przyszłości tytułu wykonawczego, nie wyłączając zajęcia majątku dłużnika.