Konsument i jego kredyt

Nie ma nic nagannego w pożyczaniu pieniędzy, pod warunkiem jednak, że przy podejmowaniu tego typu działań będziemy kierować się rozsądkiem. Decyzja o wzięciu kredytu, po przeanalizowaniu wszystkich argumentów za i przeciw, może umożliwić nam zrealizowanie naszych celów, takich jak np. zakup niezbędnego sprzętu AGD, samochodu, wymarzonego mieszkania czy domu. Jeśli posiadamy pełną świadomość tego, czym jest kredyt i zdajemy sobie sprawę z konsekwencji zaciągania zobowiązań, z pewnością będziemy rozsądniej podejmować decyzje i na bieżąco analizować swoją sytuację finansową.

Kredyt a pożyczka

Kredyt to kwota środków pieniężnych, którą instytucja finansowa (np. bank lub SKOK) zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie pod warunkiem, iż zostanie ona spłacona wraz z odsetkami w terminach ustalonych w umowie. Kredyt otrzymamy, gdy instytucja finansowa pomyślnie zweryfikuje naszą zdolność kredytową. Będzie to oznaczać, że posiadamy realną możliwość spłaty rat. Może się zdarzyć, że będziemy wnioskować o 10 tys. zł, a bank zaproponuje nam kredyt w wysokości jedynie 5 tys. zł, uzasadniając to naszą zdolnością kredytową. Kredytodawca jest zobowiązany do dokonania oceny ryzyka kredytowego konsumenta.

W odniesieniu do kredytu bardzo często zamiennie używamy określenia pożyczka, jednak te pojęcia różnią się od siebie.

Kredyt konsumencki

Jednym z najbardziej popularnych kredytów jest kredyt konsumencki oferowany konsumentom w celu finansowania np. codziennych wydatków, wyjazdu wakacyjnego, zakupu samochodu i innych towarów oraz usług niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Kwota takiego kredytu nie może przekraczać 255 550 zł albo równowartości tej kwoty wyrażonej w obcej walucie. Nie ma określonej kwoty, poniżej której kredyt taki nie byłby objęty przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Jest to ustawa, która obowiązuje od dnia 18 grudnia 2011 r. Ustawa o kredycie konsumenckim gwarantuje kredytobiorcy następujące prawa:

 • Prawo do rzetelnych informacji zawartych w reklamie – w reklamie zawierającej dane dotyczące kosztu kredytu należy zawrzeć również informacje o stopie oprocentowania wraz z wyodrębnionymi opłatami uwzględnionymi w całkowitym koszcie kredytu, całkowitej jego kwocie oraz rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania. Za podanie tych informacji jest odpowiedzialny nie tylko kredytodawca, ale również pośrednik kredytowy.
 • Kredytodawca lub pośrednik finansowy przed zawarciem umowy o kredyt jest zobowiązany przekazać konsumentowi formularz informacyjny. W dokumencie tym klient znajdzie wszelkie istotne informacje, m.in. o wysokości oprocentowania, całkowitym koszcie kredytu lub pożyczki, wymaganych zabezpieczeniach, obowiązkowych ubezpieczeniach.
 • Pośrednik kredytowy musi informować konsumenta przed zawarciem umowy o współpracy z danym kredytodawcą oraz o wszystkich należnych za jego usługi opłatach.
 • Prawo do otrzymania bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki.
 • Prawo do pełnej informacji na temat kredytu – kredytodawca lub pośrednik kredytowy zobowiązany jest udzielić konsumentowi wszelkich wyjaśnień dotyczących treści informacji przekazanych przed zawarciem umowy oraz postanowień zawartych w umowie.
 • Prawo do odstąpienia od umowy o kredyt – mamy możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty jej podpisania bez podawania przyczyny. Aby kredytobiorca mógł skorzystać z przysługującego mu prawa, musi doręczyć na adres wskazany przez kredytodawcę lub pośrednika kredytowego pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (kredytobiorca wzór takiego oświadczenia powinien otrzymać od kredytodawcy lub pośrednika w momencie podpisywania umowy). Termin zostaje zachowany, jeśli wyśle się oświadczenie przed jego upływem. Jeśli kredyt został już wypłacony konsumentowi, oprócz złożenia oświadczenia o odstąpieniu, jest on zobowiązany niezwłocznie zwrócić całą kwotę kredytodawcy wraz z odsetkami za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Odsetki są jedynym kosztem, który konsument ponosi w związku z odstąpieniem od umowy.
 • Prawo do otrzymania w każdym czasie bezpłatnie harmonogramu spłaty.
 • Prawo do wcześniejszej spłaty – kredytobiorca uprawniony jest do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie. Kredytodawca nie może uzależniać wcześniejszej spłaty od poinformowania go o tym fakcie przez konsumenta. Kredytodawcy – w określonym w ustawie przypadku – będą mogli pobrać rekompensatę za wcześniejszą spłatę zaciągniętego kredytu, jednak w wysokości nie większej niż 1 proc. spłacanej przed-terminowo kwoty.
 • Prawo do rozliczenia kosztów kredytu z tytułu wcześniejszej spłaty – w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem- całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy.

W przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania bank czy inna instytucja finansowa ma 14 dni na rozliczenie się z kredytobiorcą. Warto tego dopilnować osobiście!

Koszty kredytu konsumenckiego

Decydując się na kredyt konsumencki, musimy być świadomi, ile będzie nas on kosztował, czyli jaki będzie całkowity koszt kredytu. Pojęcie to oznacza wszystkie koszty wraz z odsetkami i innymi opłatami, np. ubezpieczeniem, prowizją, które musimy ponieść w związku z umową o kredyt. Jeżeli mamy problemy z oceną całości kosztów, zamiast o oprocentowanie pytajmy o wysokość rat. Ich kwotę i liczbę znacznie łatwiej porównać i w ten sposób ocenić oferty.

Warto też zapytać o rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, która jest wskaźnikiem wyrażonym, jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym, informującym o tym, ile faktycznie będzie kosztować nas kredyt.

Co składa się na całkowity koszt kredytu?

Oprocentowanie jest w istocie najwyższym kosztem korzystania z kredytu, więc dobrze zapoznać się z różnymi ofertami kredytodawców, bowiem umożliwia to porównanie kosztów kredytu.

Oprocentowanie nominalne

Oprocentowanie nominalne kredytu jest to koszt kredytu w ujęciu rocznym. Nie obejmuje ono innych opłat związanych z przyznaniem kredytu, takich jak:

 • opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
 • prowizja od udzielonego kredytu,
 • koszty związane z obsługą kredytu,
 • kosztów ubezpieczeń obowiązkowych i dodatkowych,

Oznacza to, że oprocentowanie nominalne stanowi tylko jeden z elementów wpływających na wysokość raty kredytowej. Reasumując, zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 359 § 21 w zw. z art. 359 § 2 kodeksu cywilnego), maksymalny koszt odsetek nie może być wyższy niż dwukrotna wartość odsetek ustawowych. Aktualna wysokość odsetek ustawowych podana jest w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2020 r. W Obieszczeniu Ministra czytamy:

Na podstawie art. 359 § 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 875) poczynając od dnia 29 maja 2020 r. wysokość odsetek ustawowych wynosi 3,6% w stosunku rocznym.

Oznacza to, że  maksymalne oprocentowanie nominalne kredytu konsumenckiego nie może przekraczać 7,2%. Jednak ostatnia decyzja RPP o zmianie stóp procentowych obowiązująca od 7 października 2021 spowoduje, że banki, SKOK-i i firmy pożyczkowe będą mogły życzyć sobie za pożyczone środki nie więcej niż 8 proc. w skali roku.

Stała i zmienna stopa procentowa

Kredyt może być oprocentowany według stałej lub zmiennej stopy procentowej. Stała stopa oznacza, że podczas spłaty kredytu oprocentowanie nie może ulec zmianie. Inaczej jest w przypadku zmiennej stopy procentowej, kiedy to w trakcie umowy stopa procentowa może się zmieniać. Oznacza to, że wysokość naszej raty może być różna w różnych okresach trwania umowy. Wpływ na tą zmianę ma najczęściej zmiana wysokości odsetek ustawowych i zmiana stóp procentowych NBP.

Odsetki

Na podstawie określonego przez bank czy SKOK oprocentowania kredytobiorca płaci odsetki za korzystanie z kredytu. Im większa kwota kredytu, wyższe oprocentowanie i dłuższy okres, na jaki zaciągnęliśmy kredyt, tym łączna suma odsetek do zapłaty zwiększa się. Kredyt spłacamy w ratach, na które składają się raty kapitałowe i raty odsetkowe. Rata kapitałowa jest równa kwocie kredytu podzielonej przez liczbę rat.

Przykład: chcemy zaciągnąć kredyt w wysokości 10 000 tys. zł na okres 12 miesięcy, przy oprocentowaniu 10% i założeniu, że są to raty równe. Koszt odsetkowy takiego kredytu wyniesie 549,00 zł.

Gdyby tę samą kwotę spłacać przez 24 miesiące, koszt odsetkowy wrośnie z 549 zł do  1074,00 zł. Gdyby spłatę rozłożyć na 36 rat to łączny koszt odsetek wyniosłyby już 1616,00 zł. Wynika z tego, że im dłuższy czas spłaty kredytu, tym wyższy koszt odsetkowy (tj. suma odsetek spłacanych przez cały okres kredytowania). Bardzo często nie wyższe koszty odsetkowe, a kwota miesięcznej raty spłaty wpływa na decyzję o wyborze sposobu spłat. W podanym przykładzie wysokość raty przy spłacie przez 36 miesięcy wyniesie 322,67 zł, natomiast przy spłacie 12 miesięcznej to już 879,16 zł. Warto również zauważyć, że z biegiem czasu spłacamy coraz mniejsze odsetki, a coraz więcej kapitału.

Wysokość odsetek i innych kosztów kredytu możemy sami wyliczyć, korzystając z jednego z kalkulatorów kredytowych dostępnych w Internecie.

Raty równa czy malejąca?

Rata spłacana co miesiąc składa się z dwóch części: kapitałowej i odsetkowej. Wiedząc o tym przy podpisywaniu umowy kredytowej możemy zdecydować, czy wybieramy spłatę poprzez raty równe lub malejące. Poniżej wady i zalety raty równej i malejącej.

Rata równa:

 • niższa w początkowym okresie kredytowania kwota raty niż w przypadku rat malejących;
 • polega na wolniejszej spłacie części kapitałowej;
 • kwota raty jest jednakowa w każdym miesiącu przez cały okres kredytowania;
 • wyższy koszt odsetkowy niż w przypadku rat malejących;
 • zwiększa zdolność kredytową wnioskodawcy.

Rata malejąca:

 • wyższa w początkowym okresie kredytowania kwota raty niż w przypadku rat równych;
 • część odsetkowa maleje wraz z każdą kolejną spłatą, tym samym zmniejszając kwotę każdej kolejnej raty;
 • przez cały okres spłaty część kapitałowa raty równa, część odsetkowa coraz mniejsza;
 • niższy koszt odsetkowy;
 • rata malejąca korzystna dla osób z dużą zdolnością kredytową.

Przykład: kredyt zaciągnięty w kwocie 10 000 zł na okres  36 rat, oprocentowanie nominalne 10% i przy założeniu spłaty w systemie rat malejących. Część kapitałowa raty wyniesie 277,78 zł i będzie stała przez cały okres spłat. Część odsetkowa raty na początku spłaty wyniesie 83,33 zł i będzie systematycznie spadać. Łączny koszt pierwszej raty (kapitał plus odsetki) wyniesie 361,11 zł i kwota raty będzie systematycznie maleć wraz z kolejnymi spłatami.  Koszt odsetkowy kredytu po całkowitej spłacie wyniesie 1541,67 zł.

Przy tych samych parametrach kredytu lecz ratach równych kwota raty przez cały okres będzie równa 322,67 zł, lecz koszt odsetkowy, czyli suma spłaconych odsetek przez cały okres kredytu, będzie wyższy niż przy ratach malejących i wyniesie 1 616,19 zł.

W racie równej zmianie ulegają proporcje między częścią kapitałową a odsetkową. To oznacza, że w momencie, kiedy na początku okresu kredytowania spłaca się większą część odsetek, to już pod jego koniec reguluje się w zasadzie niemal sam kapitał.

Oprócz odsetek do dodatkowych opłat, które składają się na koszt kredytu, zaliczamy:

 • prowizja – to wynagrodzenie dla instytucji finansowej za udzielenie kredytu. Naliczane jest procentowo od wartości przedmiotu transakcji lub kwotowo. Prowizję płacimy jednorazowo od całej pożyczonej sumy;
 • opłata przygotowawcza – pobierana jest, (choć nie zawsze) przez instytucje finansowe za rozpatrzenie wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy kredytowej;
 • ubezpieczenie – to dodatkowa umowa, która ma na celu ochronę przed ryzykiem niemożności spłaty kredytu.

Rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO) to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta wyrażony, jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.

Co wpływa na wysokość RRSO?

Jego ostateczna wysokość zależy od:

 • oprocentowania nominalnego kredytu,
 • kosztów ubezpieczeń obowiązkowych i dodatkowych,
 • prowizji za udzielenie do kredytu,
 • kosztów ustanowienia ewentualnych zabezpieczeń,

Wbrew powszechnej opinii RRSO nie stanowi sumy oprocentowania nominalnego i prowizji bankowej. RRSO jest zdecydowanie bardziej obiektywnym wyznacznikiem atrakcyjności kredytu niż oprocentowanie nominalne.

Wszystkie dane o kosztach kredytu powinien zawierać formularz informacyjny, który kredytodawca lub pośrednik kredytowy ma obowiązek wręczyć konsumentowi przed zawarciem umowy. Wszyscy kredytodawcy powinni wypełniać go w ten sam sposób. Na jego podstawie możemy podjąć świadomą decyzję w sprawie zaciąganego kredytu, a także z łatwością porównywać oferty różnych przedsiębiorców.

Na wniosek konsumenta kredytodawca ma obowiązek przekazać bezpłatnie projekt umowy kredytowej, którą możemy podpisać w późniejszym terminie.

Kredyt konsumencki a kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest to kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości, a środki z tego kredytu przeznaczone są na cele określone w umowie – na zakup nieruchomości, budowę domu lub nabycie mieszkania. Zabezpieczyć hipoteką można również pożyczkę hipoteczną, która zaciągnięta może być na dowolny cel.

Kredyt konsolidacyjny

Pożyczka hipotecznea może służyć także spłacie kilku kredytów konsumenckich i zamianie tych zobowiązań w jeden kredyt. Zaletą tego rozwiązania jest po pierwsze zdecydowanie niższe oprocentowanie takiego produktu a także możliwość rozłożenia spłaty na dłuższy okres niż w przypadku kredytu konsumenckiego. Te dwa czynniki powodują istotne zmniejszenie miesięcznej raty co jest szczególnie polecane konsumentom, którzy mają problemy ze spłatą dotychczasowych zobowiązań a poprzez zmniejszenie raty odzyskują płynność finansową.

Okres kredytowania tego rodzaju zobowiązań rozciąga się z reguły na dłuższy okres, przeważnie do 30 lat, choć zdarzają się również kredyty z okresem pięćdziesięcioletnim. Wyższa jest też kwota kredytu i często kredytodawcy określają minimalną kwotę kredytu, jaką można otrzymać. Oprocentowanie kredytu hipotecznego jest niższe w stosunku do kredytów konsumenckich.

Kredyt hipoteczny regulują przepisy ustawy Prawo bankowe oraz przepisy ustawy o kredycie konsumenckim, głównie w zakresie obowiązkowych informacji udzielanych konsumentowi przed zawarciem umowy o kredyt na formularzu informacyjnym, danych, jakie powinna zawierać umowa oraz sankcji darmowego kredytu w przypadku nie zawarcia wszystkich danych wymaganych w umowie kredytowej.

Informacje udzielane na etapie przed zawarciem umowy dotyczą przede wszystkim:

 • nazwa i adres (siedziba) kredytodawcy;
 • rodzaj kredytu;
 • czas obowiązywania umowy;
 • stopa oprocentowania kredytu, zasady jej ustalania oraz warunki jej zmiany (WIBOR);
 • informacja o wymaganym wkładzie własnym;
 • informacja o możliwości i zasadach na jakich kredytodawca udziela karencji w spłacie kredytu;
 • informacja dotycząca obowiązku zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia;
 • zasady i terminy spłaty kredytu, w szczególności kolejności zaliczania rat na poczet należności kredytodawcy;
 • całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta;
 • informacja o wymaganych zabezpieczeniach kredytu;
 • informacja o kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności odsetkach, opłatach, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, jeżeli są znane kredytodawcy, z podziałem na koszty ponoszone przez konsumenta jednorazowo i okresowo oraz warunki, na jakich koszty te mogą ulec zmianie;
 • informacja o stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu;
 • informacja o terminie, sposobie i skutkach odstąpienia od umowy przez konsumenta, jeżeli kredytodawca lub pośrednik kredytowy przewiduje udzielenie konsumentowi takiego prawa;
 • informacja o prawie konsumenta do spłaty kredytu przed terminem, jeżeli kredytodawca lub pośrednik kredytowy przewiduje udzielenie konsumentowi takiego prawa;
 • informacja o możliwych kosztach, które poniesie konsument w przypadku spłaty kredytu przed terminem.

Kredytodawca przekazuje powyższe dane na formularzu informacyjnym.

Z racji tego, że zaciągnięcie kredytu hipotecznego jest zobowiązaniem na długi okres, konieczny jest wybór właściwej instytucji finansowej i kredytu. Wysokość raty kredytowej będzie mieć wpływ na nasz budżet domowy przez bardzo długi czas. Trzeba wziąć również pod uwagę to, że standardem jest zmienne oprocentowanie, co może oznaczać istotną dla budżetu domowego zmianę wysokości raty nawet o kilkaset złotych.

Najważniejsze pojęcia związane z kredytem hipotecznym:

 • oprocentowanie składa się z dwóch części: stawki WIBOR, (LIBOR lub EURIBOR w przypadku innych walut), która jest zmienna oraz z marży, która jest stała i jej wysokość ustala kredytodawca, określając warunki kredytu. Wysokość marży możemy ewentualnie negocjować z instytucją finansową;
 • koszty ustanowienia zabezpieczeń czy też polis ubezpieczeniowych, okresowej weryfikacji wartości nieruchomości;
 • opłaty pobierane od klientów za określone dodatkowe czynności, jak np. prowizja za udzielenie kredytu, zmiana waluty kredytu (przewalutowanie), wcześniejsza spłata kredytu, podpisanie aneksu do umowy, czy wydanie zaświadczenia;
 • wkład własny, którego wymaga większość kredytodawców. Jest to część wartości inwestycji, którą kredytobiorca jest w stanie pokryć z własnych środków. Im wyższy jest wkład własny, tym łatwiej jest otrzymać kredyt od banku i wynegocjować korzystniejsze warunki.

Zabezpieczenie kredytu

Kredytodawca może zażądać odpowiedniego zabezpieczenia, jako warunku udzielenia kredytu. W kredytach konsumenckich najczęściej stosowane są m.in.: poręczenie lub ubezpieczenie kredytu.

Poręczając w umowie o kredyt, poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela (np. banku, SKOK) spłacić za kredytobiorcę kredyt, gdyby kredytobiorca nie regulował swoich zobowiązań. Przed podjęciem decyzji, czy zgodzić się na poręczenie pożyczki/kredytu, warto to przemyśleć i zdać sobie sprawę z konsekwencji, jakie mogą z tego faktu wynikać.

Warto wiedzieć, że:

Poręczając kredyt, zobowiązujesz się spłacić cudzy dług, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Jeśli kredytobiorca uchyla się od spłaty, to wierzyciel (np. bank, SKOK) może dochodzić spłaty wierzytelności dowolnie, albo od głównego kredytobiorcy, albo od poręczyciela.

Jeżeli nie ustalono inaczej, poręczyciel odpowiada za odsetki kredytowe, odsetki za opóźnienie w spłacie, wydatki poniesione przez wierzyciela niezbędne do dochodzenia roszczenia.

Śmierć kredytobiorcy nie zwalnia poręczyciela z udzielonego poręczenia; w dalszym ciągu odpowiada on za spłatę kredytu wraz ze spadkobiercami kredytobiorcy.

Decyzja o poręczeniu pożyczki wpływa na ocenę zdolności kredytowej poręczyciela, gdy będzie on chciał zaciągnąć kredyt. Dane poręczycieli są przetwarzane w Biurze Informacji Kredytowej S.A. (BIK). Pomimo że jesteśmy poręczycielami, w instytucjach, w których chcielibyśmy starać się o kredyt dla siebie, będziemy traktowani, jako osoby mające już kredyt.

Ubezpieczenie

Drugim rodzajem zabezpieczenia umów kredytu jest ubezpieczenie.

Rozróżniamy ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy, niezdolności do pracy, choroby i śmierci. To, czy konieczne jest ich wykupienie, zależy od wymagań danej instytucji udzielającej kredytu i osób, do których kierowana jest oferta. Może się zdarzyć, że oferowane ubezpieczenie jest całkowicie niepotrzebne osobie zaciągającej kredyt, jak np. ubezpieczenie od utraty pracy dla emeryta, tak, więc należy uważać na tego typu oferty, tym bardziej, że koszty ubezpieczeń bywają bardzo wysokie.

Ubezpieczenia dobrane właściwie mogą pomóc w trudnej sytuacji losowej, jednak należy wcześniej dokładnie zapoznać się z ich zakresem, bo przy zajściu zdarzenia często okazuje się, że nie było ono objęte umową ubezpieczenia.

Dodatkowym obowiązkowym ubezpieczeniem stosowanym w przypadku kredytów i pożyczek hipotecznych jest ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, dzięki któremu w przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego np. uszkodzenie budynku wypłacane jest świadczenie pieniężne. Dla banku, bowiem jest istotne, aby nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie hipoteczne nie traciła na wartości i w dalszym ciągu spełniała wymogi stawiane przez bank lub SKOK, co do zabezpieczenia.

Pamiętajmy, aby zawsze przeczytać umowę, regulamin oraz ogólne warunki ubezpieczenia, ponieważ może się okazać, że do wypłaty świadczenia wymagane jest spełnienie szeregu warunków, z których wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy.

Inne rodzaje kredytów konsumenckich

Wśród kredytów konsumenckich oprócz pożyczki można wyszczególnić:

 • umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia;
 • umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia;
 • umowę o kredyt odnawialny – najczęściej jest to stale dostępna linia kredytowa w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (ROR). Warunkiem otrzymania tej linii jest regularne przelewanie na konto zadeklarowanej kwoty. Kredyt uruchamiany jest na określony w umowie okres, zazwyczaj na 1 rok i spłata zadłużenia powinna nastąpić w tym terminie. Nie trzeba go spłacać w tym terminie, jeżeli ROR jest regularnie zasilany zadeklarowaną kwotą. Wówczas kredyt jest automatycznie przedłużany na kolejny okres.

Podsumowanie

Jeśli uznamy, że chwilowo brakuje nam gotówki i koniecznie musimy wspomóc się kredytem, warto rozważyć, który z najbardziej popularnych produktów kredytowych jest odpowiedni do sfinansowania planowanego wydatku. Aby zrealizować drobne zakupy, korzystniejszym rozwiązaniem może okazać się karta kredytowa lub kredyt na zakup towarów lub usług. To, jaki kredyt wybierzemy, uzależnione jest od naszych potrzeb, do których musimy dostosować dany produkt finansowy. Starajmy się podejmować przemyślane decyzje i miejmy świadomość istniejącego wyboru!

Przed zaciągnięciem kredytu lub pożyczki zwróćmy uwagę na następujące informacje i zalecenia:

 • roczną stopę oprocentowania i całkowity koszt kredytu;
 • opłaty z tytułu ubezpieczeń, zabezpieczeń, rozpatrzenia wniosku i zawarcia umowy;
 • możliwość wcześniejszej spłaty i związaną z tym ewentualną opłatę;
 • pozostałe koszty, np. wydłużenie okresu kredytowania, prolongatę w spłacie, przewalutowanie, wycenę nieruchomości, wydanie zaświadczenia o wysokości kredytu pozostałego do spłaty, opłatę za dostarczenie gotówki do domu bądź jej spłatę w domu;
 • najważniejsze warunki kredytu powinny być zawarte w umowie;
 • ustalmy dokładną kwotę, jaka jest potrzebna, aby nie płacić dodatkowych odsetek;
 • zbierzmy oferty różnych instytucji. Możemy sprawdzić ich oferty w Internecie;
 • zapoznajmy się z regulaminami i taryfami opłat oraz prowizji;
 • w spłacaniu rat najlepiej posłużyć się stałym zleceniem, aby to bank za nas pamiętał o płatnościach;
 • korzystajmy z usług zaufanych instytucji;
 • czytajmy umowę, nie musimy jej od razu podpisywać. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, zawsze prośmy o ich wyjaśnienie pracownika banku, pośrednika albo udajmy się np. do powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów;
 • nie ulegajmy reklamie!

Co i gdzie sprawdzić?

Gdy postanowienia umowy budzą nasze wątpliwości, można sprawdzić, czy znajdują się w rejestrze klauzul niedozwolonych, który umieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl.

Na niektórych portalach znajdziemy kalkulatory kredytowe, umożliwiające wstępne określenie kosztów kredytu oraz harmonogram spłat.

Obecnie bogatym źródłem informacji jest Internet. Przed zaciągnięciem pożyczki np. w firmie parabankowej można poszukać na jej temat informacji na różnego rodzaju forach internetowych czy poprzez wyszukiwarki internetowe.

Czego należy się wystrzegać?

Należy wystrzegać się „łatwej gotówki”, czyli ogłoszeń i reklam typu: „kredyt dla wszystkich bez sprawdzania w BIK”, „kredyty bankowe od ręki”, „pożyczka bez minimalnej zdolności kredytowej” lub też „kredyt bez opłat i dodatkowych formalności”. Dotyczy to przede wszystkim firm pożyczkowych (parabanków). Takie oferty mogą być niekorzystne. Często pobierane opłaty są bardzo wysokie, jak np. opłaty za przygotowanie wniosku kredytowego czy jego rozpatrzenie.

Koniec części I

Więcej na >>>

1 KOMENTARZ

 1. Biorę kredyt ratalny na 10000zł na 24 miesiące, całkowity koszt kredytu wynosi 600zł czyli rocznie 300zł co daje 3%. RRSO 5,6% na umowie mam czyli całkowity koszt kredytu powinien wynosić 11200 to oznacza RRSO nie podaje procentowego rocznego kosztu kredytu. Jak się właściwie liczy RRSO, na moim przykładzie widać że coś jest nie tak z tym wskaźnikiem

Comments are closed.