Do Ośrodka Doradztwa zadzwoniła Pani Zofia, która mieszkała razem z synem. W ubiegłym miesiącu jej syn zmarł, klientka pyta, co będzie ze środkami zgromadzonymi przez niego w Otwartym Funduszu Emerytalnym i Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?  Syn nie miał rodziny, a jako uposażoną wskazał właśnie klientkę.

Składki zebrane w Otwartym Funduszu Emerytalnym, jak również te znajdujące się na subkoncie w FUS podlegają podziałowi i wypłacie w razie śmierci danej osoby, gdyż są traktowane, jako jej majątek. Syn klientki był kawalerem i nie miał rodziny, w takiej sytuacji wszystkie środki zgromadzone przez niego w OFE będą podlegać wypłacie osobie uposażonej, a więc klientce.  Jeśli zmarły syn nie wskazałby beneficjentów to wtedy środki te weszłyby do masy spadkowej i podlegałyby dziedziczeniu na zasadach ogólnych. Wtedy uprawnionymi do środków byliby wszyscy spadkobiercy zmarłego.

Należy jednak pamiętać o tym, że środki, które są wypłacane beneficjentom lub spadkobiercom z OFE oraz z ZUS są traktowane w myśl art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako dochody osiągnięte z innych źródeł.

Dlatego też w myśl wyżej wymienionej ustawy art. 30 a ust.1 pkt 6 mówi o tym, że od tych środków jest pobierany 19 % zryczałtowany podatek dochodowy. Dotyczy to zarówno środków zgromadzonych w OFE jak i tych, które znajdują się na subkoncie w ZUS. Obowiązek pobrania i odprowadzenia tego podatku spoczywa na płatniku, a więc klientce zostaną wypłacone środki już po odprowadzeniu podatku.

Warto również zaznaczyć, że zarówno osoby wskazane, przez członka jak również spadkobiercy będą mogli odziedziczyć środku z OFE i/lub ZUS, w sytuacji, kiedy członek OFE zmarł jeszcze zanim świadczenie emerytalne zostało mu przyznane.