Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank/SKOK jest uregulowane w art. 75 ustawy prawo bankowe. Zgodnie z powyższym przepisem wypowiedzenie może nastąpić w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu lub w przypadku utraty zdolności kredytowej. Do najczęstszych przypadków wypowiedzenia umowy należą:

  1. nieuregulowanie rat w terminie;
  2. obniżenie zdolności kredytowej;
  3. wypowiedzenie umowy ubezpieczenia kredytu;
  4. wprowadzenie banku w błąd na etapie decyzji kredytowej;
  5. wykorzystanie kredytu niezgodnie z przeznaczeniem.

Termin wypowiedzenia umowy wynosi minimum 30 dni. W przypadku zagrożenia upadłości kredytodawca może wypowiedzieć umowę po upływie terminu 7 dni. Ponadto strony umowy mogą przewidzieć dłuższy termin wypowiedzenia- termin 30 dni jest terminem minimalnym.

Konsekwencją wypowiedzenia umowy kredytu jest postawienie w stan wymagalności całego zobowiązania. Oznacza to, że kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty całego zadłużenia od razu, a nie jak poprzednio comiesięcznych ratach.

Wypowiedzenie kredytu jest najczęściej związane z brakiem regularnych spłat kredytu. Wypowiedzenie umowy kredytu jest decyzją ostateczną, na jaką decyduje się kredytodawca. W przypadku nie spłacenia kredytu po dokonaniu wypowiedzenia, kredytodawca może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

Bibliografia:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2015.128)