Niedotrzymanie warunków umowy kredytowej przez kredytobiorcę skutkuje zazwyczaj jej wypowiedzeniem. Poważne problemy z terminową obsługą rat, czy też całkowite zaprzestanie spłaty kredytu to najczęstsze powody wypowiedzenia umowy przez instytucje kredytową. Kiedy może dojść do wypowiedzenia umowy i jakie niesie to konsekwencje dla kredytobiorcy?

Kredytobiorca, zawierając umowę kredytową, zobowiązuje się do przestrzegania jej warunków. Jego obowiązkiem jest spłata kredytu zgodnie z ustalonymi zasadami, z zachowaniem określonych w harmonogramie spłaty wysokości rat kredytu oraz terminów ich płatności. Niedotrzymanie warunków umowy może skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami, od wypowiedzenia umowy zaczynając, a na egzekucji majątku kończąc. Należy pamiętać, że instytucja kredytowa nie zapomni o pożyczonych pieniądzach. Z całą pewnością podejmie działania zmierzające do odzyskania długu. Tylko chęć porozumienia może uchronić kredytobiorcę przed przykrymi konsekwencjami.

W przypadku wystąpienia opóźnień w spłacie kredytu, instytucje kredytowe podejmują działania mające na celu zmobilizowanie kredytobiorców do zapłaty zaległych rat. Takie działania windykacyjne ograniczają się zazwyczaj do upomnień telefonicznych lub listownych. Nie należy ich lekceważyć. Przejściowe problemy finansowe mogą zdarzyć się każdemu, chowanie głowy w piasek to żadne rozwiązanie. W kontaktach z wierzycielem należy postawić na szczerość, zadbać o dobre stosunki i stały kontakt. Im wcześniej kredytobiorca podejmie próbę wypracowania porozumienia, tym większa szansa na polubowne rozwiązanie problemu i uniknięcie ryzyka wypowiedzenia umowy kredytowej.

Pamiętaj! Odsetki za nieterminową spłatę, opłaty za monity i koszty innych działań windykacyjnych, podjęte przez wierzyciela w celu wyegzekwowania zaległych rat, powiększają Twój dług!

Gdy próby wyegzekwowania zaległych rat nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, a dłużnik pozostawał bierny w kontaktach z wierzycielem, kredytobiorca musi liczyć się z wypowiedzeniem umowy kredytowej. Ustawa o kredycie konsumenckim, obowiązująca od 18 grudnia 2011r., nie określa szczegółowo warunków wypowiedzenia kredytu. Wskazuje jedynie, że warunki te muszą być określone w umowie kredytowej. Zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo bankowe, a konkretnie art. 75 tejże ustawy, który mówi o tym, że w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu lub w sytuacji utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej, bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu lub wypowiedzieć umowę kredytową. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni, o ile strony nie uzgodnią dłuższego terminu.

W przypadku umów kredytowych, zawartych przed 18 grudnia 2011 r., do których zastosowano przepisy ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 20 lipca 2001 r., warunkiem wypowiedzenia umowy jest nieuregulowanie pełnych rat kredytu, za co najmniej dwa okresy płatności. Ponadto, kredytobiorca musi zostać wezwany przez kredytodawcę do zapłaty zaległych rat w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy. Jeśli konsument, w wyznaczonym terminie, nie zapłaci zaległych rat, instytucja kredytowa ma prawo do wypowiedzenia umowy. W praktyce oznacza to, że kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej pozostałej do spłaty kwoty kredytu. Termin wypowiedzenia nie może być krótszy niż 30 dni, a jego bieg rozpoczyna się w dniu otrzymania przez kredytobiorcę stosownego pisma od wierzyciela. Jeśli po upływie terminu wypowiedzenia, dłużnik nie zwrócił wierzycieli należnych mu pieniędzy, ten z całą pewnością podejmie kolejne czynności zmierzające do odzyskania długu.

Pamiętaj! Wypowiedzenie umowy kredytowej nie zamyka drogi do zawarcia ugody w zakresie spłaty zadłużenia. Każdej ze stron zależy za polubownym rozwiązaniu sprawy. Zrób wszystko, aby uniknąć egzekucji majątku. Procedura egzekucyjna bywa stresująca i kosztowna.

Katarzyna Kołodziejczyk

Moje pieniądze – pozostałe artykuły tutaj