Do ośrodka zgłosiła się klientka, wobec, której toczyła się egzekucja z wynagrodzenia za pracę. Z powodu przejścia na emeryturę otrzymała od zakładu pracy odprawę emerytalną oraz nagrodę jubileuszową. Zakład pracy na rzecz komornika przekazał odpowiednią część odprawy oraz nagrody, pozostałą kwotę przelał na rachunek bankowy klientki. Następnie komornik na rzecz wierzyciela ściągnął odprawę i nagrodę, która pozostały na rachunku bankowym klientki. Kobieta zastanawia się, czy postępowanie komornika jest prawidłowe.

Wynagrodzenie za pracę podlega egzekucji na podstawie art. 87-88 kodeksu pracy. W powyższych przepisach zostały ustalone wytyczne, w jakiej kwocie wynagrodzenie może być ściągane w drodze przymusu. Jednakże sformułowanie wynagrodzenie nie odnosi się jedynie, co do comiesięcznej „pensji” i jego ochrony, ale również zgodnie z orzeczeniem SN obejmuje inne świadczenia.

Dla przykładu można wskazać wyrok SN w sprawie o sygn. akt I PK 217/03, który wskazuje „Wyraźnie ochronna funkcja art. 87 § 1 k.p. daje podstawę do przyjęcia, że w pojęciu „wynagrodzenie za pracę” – w ujęciu tego przepisu – może się mieścić nie tylko wynagrodzenie za pracę w ścisłym znaczeniu, ale również inne świadczenia związane z pracą o charakterze zbliżonym do wynagrodzenia za pracę, czyli takie składniki szeroko pojmowanego wynagrodzenia, które nie są w ścisłym znaczeniu wynagrodzeniem za pracę, jednak są traktowane przez ustawodawcę na porównywalnych zasadach. (…) Kwestia objęcia ochroną przed potrąceniem na takich samych zasadach, jak wynagrodzenia za pracę w ścisłym znaczeniu, również nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej została już rozstrzygnięta we wcześniejszym orzecznictwie, przytoczonym w kasacji. Dotychczasowe utrwalone orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych przyjmuje szerokie stosowanie art. 87 § 1 k.p., a w związku z tym szeroką ochronę wynagrodzenia pracownika i innych świadczeń płacowych o podobnych do wynagrodzenia funkcjach i charakterze przed potrąceniami dokonywanymi przez pracodawcę.”

Powyższe orzeczenie ewidentnie wskazuje, że do odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej w zakresie egzekucji wynagrodzenia za pracę mają zastosowanie te same przepisy. Nagroda jubileuszowa oraz odprawa emerytalna nie mogą ulegać w całości potrąceniu na rzecz wierzycieli. Tym samym w przypadku egzekucji z rachunku bankowego kwot, które zostały już uprzednio potrącone a są nagrodą jubileuszową lub odprawą jest pozbawione podstawy prawnej. W tej sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się z komornikiem, do którego powinniśmy złożyć wniosek o zwrot nienależnie pobranej kwoty. Gdy komornik nie będzie skłonny zwrócić powyższej kwoty, istnieje możliwość złożenia skargi na czynności komornika w terminie 7 dni od dnia dokonania czynności. W ostateczności o nienależnie pobranej kwocie będzie rozstrzygał sąd cywilny.

Baner Porada tygodnia