Najczęstszym wnioskowanym sposobem prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika, oprócz zajęcia wynagrodzenia, emerytury czy renty, ruchomości i nieruchomości, jest blokada rachunku bankowego (ROR). Co istotne, to wierzyciel decyduje jakie komornik ma prowadzić czynności w celu odzyskania należności.

Komornik, przystępując do zajęcia rachunku, w pierwszej kolejności poszukuje rachunku bankowego dłużnika poprzez usługę OGNIVO. Następnie, gdy dany bank lub SKOK potwierdzi, że dłużnik ma u nich rachunek, komornik przesyła do instytucji finansowej zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej, które określone jest do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji. Dłużnik również otrzymuje zawiadomienie o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego.

Niestety fakt zajęcia rachunku bankowego zostaje często zlekceważony przez dłużnika. Wynika to z tego, że albo dłużnik nie odbiera korespondencji, albo nie czyta jej dokładnie. Poza tym, nawet gdy zdaje sobie sprawę o zajęciu ROR, może o tym z czasem zapomnieć, dopóki jest możliwość wypłaty pieniędzy z konta i nie nastąpi wyczerpanie limitu, o którym mowa w art. 54 pkt 1 Prawa bankowego. Przepis ten mówi, że środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Na grudzień 2013 roku limit ten wynosi 12.653 zł. Po wyczerpaniu tego limitu, wszystko co wpływa na konto zostaje przekazywane komornikowi. Nawet dochody z umów czy inne świadczenia, które już podlegają zajęciu komorniczemu, co prowadzi do tego, że nagle dłużnik zostaje bez środków do życia.

Dochód, pomniejszony już wcześniej w związku z egzekucją nie powinien być ponownie zajęty poprzez blokadę rachunku, lecz takie sytuacje niestety się zdarzają. Obecnie nie ma przepisów chroniących dłużników przed podwójną egzekucją. Na razie jedynym wyjściem z tej sytuacji jest rezygnacja z przekazywania dochodu na rachunek lub przelew środków na konto bliskiej osoby. Na niewiele się zda zmiana konta, z racji wspomnianego wyżej systemu OGNIVO, z którego korzystają komornicy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.