Czy komornik może zająć moje wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenia? – z takim pytaniem zwrócił się do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Warszawie pan Marcin, który poza wynagrodzeniem wynikającym z umowy o pracę otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia.

Wynagrodzenie otrzymywane z tytułu umów cywilnoprawnych, do jakich należy umowa zlecenia, nie jest wynagrodzeniem w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Dlatego nie podlega ochronie jak wynagrodzenie za pracę i cała kwota wypłacana z tytułu umowy zlecenia może zostać przekazana komornikowi.

Jest jednak wyjątek: jeśli umowa zlecenia jest jedynym źródłem dochodu zleceniobiorcy i jest to świadczenie powtarzające się (umowa zawarta na dłuższy czas, wynagrodzenie wypłacane w stałych okresach), podlega egzekucji jak wynagrodzenie ze stosunku pracy w zakresie określonym w przepisach kodeksu pracy (art. 833 § 2 k.p.c.).

Tym samym w przypadku umowy cywilnoprawnej ochrona przez potrąceniem obowiązuje i w drodze egzekucji można potrącić maksymalnie połowę dochodu (art. 87 § 3.2 k. p.). Jednak przepisy Kodeksu pracy dotyczą jedynie wysokości potrącanych kwot, natomiast umowy zlecenia nie obejmują przepisy dotyczące kwoty wolnej od potrąceń (art. 871 k. p.), którą określa się, jako kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Warto wiedzieć, że pracodawca jest jedynie wykonawcą postanowienia egzekucyjnego i musi postępować zgodnie z otrzymanym postanowieniem komornika. W przypadku, gdy komornik wyda postanowienie o zajęciu całego świadczenia z tytułu umowy zlecenia, należałoby poinformować komornika, że jest ona naszym jedynym źródłem utrzymania. Jeśli komornik, mimo istnienia przesłanek chroniących wynagrodzenie zleceniobiorcy nie uzna ich, można skierować do właściwego sądu rejonowego skargę na czynności komornika.