Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 30 czerwca 2023 roku zakończyło realizację drugiej edycji projektu pt. „Akademia edukacji finansowej – szkolenia z edukacji finansowej dla pracowników pomocy społecznej – II edycja”.

Projekt był realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Zarówno pierwsza jak i druga edycja projektu spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony pracowników sektora pomocy społecznej i pozytywnym odbiorem warsztatów edukacyjnych. W ramach projektu pt. „Akademia edukacji finansowej – szkolenia z edukacji finansowej dla pracowników pomocy społecznej – II edycja” prowadzone były bezpłatne szkolenia w formie zdalnej (on-line) dla pracowników zajmujących się pomocą społeczną (np.: asystenci rodziny, pracownicy socjalni, pomocy społecznej zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej jak np.: regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej a także w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób wykluczonych społecznie z terenu całego kraju. Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych wśród 100 osób – kadry sektora pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia osób zagrożonych nadmiernym zadłużeniem i wykluczeniem społecznym, poprzez wzrost wiedzy i umiejętności finansowych w okresie od 01.12.2022 do 30.06.2023 roku.

Natomiast cele szczegółowe to:

 • Wzrost wiedzy i umiejętności finansowych w zakresie planowania i kontroli budżetu domowego.
 • Wzrost wiedzy i umiejętności finansowych w zakresie produktów i usług finansowych.
 • Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie windykacji i egzekucji należności.
 • Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie procedury upadłości konsumenckiej.

Podstawowymi kryteriami zakwalifikowania do udziału w projekcie były:

 • zatrudnienie w instytucjach/organizacjach związanych z pomocą społeczną,
 • bezpośrednia obsługa klientów z ww. instytucji,
 • uzasadnienie chęci udziału w szkoleniach.

Zostało utworzonych 5 grup szkoleniowych po 22 osoby (łącznie 110 osób). Dla każdej grupy został przeprowadzony cykl szkoleń obejmujący 4 moduły w łącznym wymiarze 18 godz. (60 min.). Zajęcia prowadzili trenerzy-specjaliści SKEF posiadający długoletnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania systemu usług finansowych, procedur egzekucji i windykacji należności, planowania finansowego i budżetu domowego. Przeprowadzono wszystkie zaplanowane zgodnie z harmonogramem 20 szkoleń we wskazanych w harmonogramie terminach w formule on-line. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali w wersji elektronicznej prezentacje multimedialne ze wszystkich 4 modułów szkoleniowych. Ponadto,  każdy uczestnik warsztatów otrzymał publikację w wersji drukowanej oraz elektronicznej zawierającą szczegółowe omówienie treści prezentowanych podczas szkoleń oraz certyfikat ukończenia szkoleń.

Program szkoleń zawierał następujące moduły tematyczne:

Moduł 1.
Rola edukacji finansowej w zapobieganiu nadmiernemu zadłużeniu (4,5 godz.)

 • Znaczenie edukacji finansowej w pracy z osobami wykluczonymi i zagrożonym nadmiernym zadłużeniem
 • Zarządzanie finansami osobistymi w gospodarstwie domowym
 • Planowanie finansowe długo i krótkoterminowe (metoda SMART)
 • Budżet domowy: podstawowe pojęcia, potrzeba a zachcianka, tworzenie i metody
 • zarządzania budżetem
 • Kontrola wydatków/zakupy
 • Podejmowanie decyzji w kontekście sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.
 • Oszczędzanie
 • Studium przypadku

Moduł 2.
Produkty i usługi finansowe (4,5 godz.)

 • Omówienie produktów i usług finansowych
 • Świadome i bezpieczne korzystanie z produktów i usług finansowych
 • Cyberbezpieczeństwo w odniesieniu do finansów osobistych
 • Nadmierne zadłużenie

Moduł 3.
Abc windykacji i egzekucji należności (4,5 godz.)

 • Konsekwencje nadmiernego zadłużenia
 • Postępowanie przedsądowe i sądowe
 • Formy zabezpieczenia wierzytelności
 • Postępowanie egzekucyjne
 • Terminy przedawnienia roszczeń

Moduł 4.
Upadłość konsumencka (4,5 godz.)

 • Instytucja upadłości konsumenckiej w Polsce
 • Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
 • Procedura związana z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej
 • Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w projekcie i ogromne zaangażowanie. Zapraszamy Państwa do kolejnych projektów edukacyjnych realizowanych przez Stowarzyszenie.