Klienci zgłaszający się do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej często zadają pytania, ile wynosi zasiłek pogrzebowy i czy jego wysokość w przypadku śmierci w wyniku COVID-19 jest wyższa oraz kto wypłaca zasiłek pogrzebowy?

Kto może wnioskować o wypłatę zasiłku pogrzebowego?

Zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem, które jest wypłacane osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Najczęściej będzie to członek rodziny osoby zmarłej, ale może też być wypłacony:

 • osobie obcej np. sąsiadowi,
 • pracodawcy,
 • domowi pomocy społecznej,
 • gminie,
 • powiatowi,
 • osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego

pod warunkiem, że to one pokryły koszty pogrzebu. Jeżeli koszty takie poniosła więcej niż jedna osoba lub podmiot, to wtedy zasiłek jest dzielony proporcjonalnie do faktycznie poniesionych kosztów.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Wysokość zasiłku pogrzebowego nie jest uzależniona od przyczyny śmierci, nawet w sytuacji, gdy zgon nastąpił w wyniku CVID-19. Zasiłek pogrzebowy w Polsce wynosi 4 000 zł i jego wysokość nie uległa zmianie od 2011 r. Taka kwota jest wypłacana członkom rodziny osoby zmarłej i nie jest w żaden sposób uzależniona od kosztów pogrzebu, jakie ponieśli. Inaczej jest w sytuacji, kiedy koszty te poniosła osoba trzecia lub inny podmiot. Wtedy zasiłek pogrzebowy jest wypłacany do wysokości faktycznie udokumentowanych kosztów, ale tylko do kwoty 4 000 zł.

W przypadku śmierci, jakiej osoby jest wypłacany zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, osoby, która pobierała emeryturę lub rentę oraz w przypadku śmierci członka rodziny osoby, która jest ubezpieczana albo pobiera emeryturę lub ratę.

Kto wypłaca zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany przez:

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – ZUS,
 • Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego -KRUS, w przypadku rolników,
 • Zakład Emerytalno – Rentowy MSWIA, w przypadku policjantów.

Jakie dokumenty należy złożyć ubiegając się o zasiłek pogrzebowy i ile jest na to czasu?

Ubiegając się o zasiłek pogrzebowy z ZUS należy złożyć wniosek na odpowiednim formularzu (Z-12), a w przypadku KRUS wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego. Niezależnie, gdzie składamy wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego niezbędne jest podanie takich samych informacji tj.:

 • dane osoby zmarłej,
 • dane wnioskodawcy,
 • dołączenie aktu zgonu,
 • dokument potwierdzający pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą,
 • rachunki poniesionych kosztów pogrzebu.

Co do zasady powinny zostać złożone oryginały rachunków, jednak, jeśli zostały one przedłożone wcześniej w banku, do wypłaty środków na pokrycie pogrzebu z rachunku bankowego, to wystarczy w organie ubezpieczeniowym przedłożyć kopie, które są potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem.

Należy pamiętać o tym, że wypłata zasiłku pogrzebowego oraz środków z rachunku bankowego osoby zmarłej jest niezależna od siebie, można wnioskować o wypłatę jednych i drugich środków. Warto zaznaczyć, że wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której taki zasiłek przysługuje. W przeciwnym razie prawo do przyznania takiego zasiłku wygasa.

Więcej Porad >>>