Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 8 września 2016 r. wprowadziła liczne zmiany w zakresie prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego.

Nowelizacja przepisów dotknęła również kwestii zmian zawarcia umowy pożyczki.

Zanim przejdziemy do omówienia zmiany w zakresie zawarcia umowy pożyczki, należy wskazać, że ustawodawca powyższą ustawą wprowadził dwa nowe pojęcia: formę dokumentową, gdzie wyjaśnia, że do zachowania powyższe formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie oraz dokument, wskazując, że dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią – nie oznacza to tego samego, co forma pisemna.

Poprzedni stan prawny wskazywał, że w przypadku zawarcia umowy pożyczki, gdy jej wartość wynosi, co najmniej 500 zł, jej zawarcie powinno być stwierdzone pismem.

Obecny stan sprawy uwzględniając zmiany opisane wcześniej, w istotny sposób wpływa na formę zawarcia umowy pożyczki. Przede wszystkim wprowadza wyższy próg kwotowy – 1.000 zł w zakresie konieczności udokumentowania zawarcia umowy oraz w przypadku zawarcia umowy w powyższej wysokości jej potwierdzenie nie wymaga formy pisemnej a niezbędne jest jej zawarcie z wymogiem zachowania formy dokumentowej, co oznacza, że może być zawarta za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą portali społecznościowych.

Wprowadzone zmiany są konwencją powszechniejszego zastosowania interentu oraz możliwości, jakie za sobą niesie komunikacja elektroniczna.