Pani Izabela z Warszawy otrzymała Zarządzenie z Wydziału Gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych tutejszego sądu o zwrocie wniosku, jaki złożyła miesiąc wcześniej. Czy to oznacza, że nowy wniosek można złożyć dopiero za 10 lat? Czy zwrot a oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez sąd upadłościowy oznaczają to samo? – dopytuje klientka Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego z Warszawie.

Przed rozpatrzeniem wniosku sąd ocenia, czy formularz wniosku został prawidłowo wypełniony. Jeżeli nie, sąd na posiedzeniu niejawnym wzywa zadłużonego do uzupełnienia braków formalnych np. wzywa, aby dłużnik dołączył do wniosku umowę najmu lokalu oraz wniosku o zameldowanie pod tym adresem na pobyt czasowy lub stały. Może to być także wezwanie do szczegółowego uzasadnienia, w którym należy wskazać okoliczności, w jakich powstało zadłużenie. Termin uzupełnienia wniosku jest bardzo krótki i wynosi 7 dni, niekiedy 14 dni.

Zwrot

Jeżeli dłużnik nie dotrzyma wskazanego terminu do uzupełnienia wniosku sąd zwraca wniosek wnioskodawcy traktując wniosek, jako niebyły. W tym wypadku po poprawieniu i uzupełnieniu braków formalnych wniosek można ponownie złożyć we właściwym wydziale gospodarczym w dowolnym czasie. Więcej na temat upadłości konsumenckiej na naszej stronie: www.pogotowiedlazadluzonych.pl

Dopiero po stwierdzeniu, że wniosek jest prawidłowo wypełniony sąd dokonuje oceny uczciwości płatniczej konsumenta oraz bada przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, biorąc pod uwagę oświadczenia i dokumenty przedstawione przez dłużnika we wniosku. Na tym etapie postępowania upadłościowego sąd wydaje albo pozytywne postanowienie o ogłoszeniu upadłości zadłużonego albo oddala wniosek i wydaje postanowienie negatywne wobec wnioskodawcy.

Oddalenie

Zgodnie z art. 4914 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260, 2261, z 2017 r. poz. 791), sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenta, jeżeli:

  • dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (np. zaciągnął pożyczkę z założeniem, że nie będzie jej spłacał).
  • w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:
  • w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika (umorzenie wcześniejszego postępowania upadłościowego nastąpiło na skutek niedopełnienia obowiązku przez upadłego czy też zaniechania),
  • ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 49120 (uchylenie planu spłaty może nastąpić m.in. w sytuacji, gdy upadły nie wykonał planu spłaty lub nie dopełnił obowiązku złożenia corocznych sprawozdań z jego wykonania),
  • dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 20 i następne),
  • czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi
  • w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba, że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
  • dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba, że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Wnioskodawca ma prawo do wniesienia zażalenia na decyzję sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Więcej na temat upadłości konsumenckiej na naszej stronie: www.pogotowiedlazadluzonych.pl