Czy klient może bez żadnych konsekwencji zwrócić towar zakupiony na prezentacji – pyta pani Alicja z Trzebnicy?

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. z późn. zm.) ,,konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa (np. na prezentacji), może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od jej zawarcia’’. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jej upływem.

Przed zawarciem umowy, sprzedawca jest zobowiązany do poinformowania konsumenta o przysługującym mu prawie do odstąpienia.  Jeżeli konsument zdecyduje się na odstąpienie od umowy, sprzedawca nie może pobierać od niego żadnych opłat ani prowizji (tzw. odstępnego).

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uznawana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba ze zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (tzn. z normalną eksploatacją rzeczy). Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Jeżeli towar został zakupiony na raty, mamy wówczas do czynienia z umową kredytu konsumenckiego. W takiej sytuacji odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży oznacza jednocześnie odstąpienie od umowy kredytowej.

Należy jednak wskazać, że art. 5 ustawy wyłącza niektóre kategorie umów spod regulacji dotyczących umów zawieranych na odległość. Zgodnie z art. 5 przepisów o umowach zawieranych z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa nie stosuje się do umów:

  1. o charakterze ciągłym lub okresowym, zawieranych na podstawie oferty sprzedaży lub przez odwołanie się do ogłoszeń, reklam, cenników i innych informacji skierowanych do ogółu albo do poszczególnych osób, jeżeli konsument mógł uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty lub informacji pod nieobecność drugiej strony umowy, a zarazem w tej ofercie lub informacji, jak i w umowie zastrzeżono prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia;
  2. sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do miejsca zamieszkania konsumenta;
  3. powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, o wartości przedmiotu umowy do równowartości 10 EURO;
  4. o prace budowlane;
  5. dotyczących nieruchomości, z wyłączeniem usług remontowych;
  6. ubezpieczenia, w tym o członkostwo w otwartych funduszach emerytalnych, oraz reasekuracji;
  7. dotyczących papierów wartościowych oraz jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych i inwestycyjnych (usługi inwestycyjne).