Pogotowie dla zadłużonych
facebook
 • Finał konkursu „Żyj finansowo!” za nami!
  Zwycięzcami zostali: 1. Jeremi Polaczkiewicz – Techniczne Zakłady Naukowe Technikum nr 5, Częstochowa, 2. Kamila Morawska – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Fr. Stefczyka, Czernichów, 3. Alicja Sobecka – I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga, Kościan. Zwycięzcom gratulujemy! Fotorelacja na stronie Projektu.

  Finał konkursu „Żyj finansowo!” za nami!

  czytaj więcej
 • Finał XIII edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” „Dzieje pieniądza polskiego 1918-2018”
  I miejsce – Rafał Paluchowski – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej, II miejsce – Marcelina Skalna – Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi w Bolesławcu, III miejsce – Szczepan Gołota – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej.

  Finał XIII edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” „Dzieje pieniądza polskiego 1918-2018”

  czytaj więcej
 • Zespół SKEF

  Film o działalności SKEF

  czytaj więcej
Sonda

Czy uważasz, że edukacja finansowa powinna znaleźć się w programach nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Twój 1% wspiera edukację finansową i fundusz stypendialny

baner.cdr

 

SKEF członkiem ECDN

PORADNIKI

Zalety konta internetowego

Wyjście z zadłużeniaMOJE PIENIĄDZE

Życie bez długów – upadłość konsumencka

Znowelizowana ustawa dotycząca upadłości konsumenckiej święci wielkie triumfy. Od początku 2015 roku, kiedy zaczęła obowiązywać – z dobrodziejstwa ustawy skorzystało do września br. ponad 10 tys. zadłużonych. W pierwszym roku sądy orzekły 2112 upadłości, w 2016 roku 4434 upadłości. Należy podkreślić, że tak naprawdę za tymi suchymi danymi kryją się losy nie pojedynczych osób a całych rodzin dotkniętych skutkami wykluczenia finansowego, żyjących na marginesie życia społecznego, zmagających się z problemami zdrowotnymi spowodowanymi długami. Z danych statystycznych wynika, że liczba upadłości wciąż rośnie, przyjmuje się, że ilość ta wzrośnie do 10 tys. rocznie.

Sukces Ośrodków Doradztwa SKEF

Mamy niemałą satysfakcję, że Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego SKEF uczestniczyły w opracowaniu blisko 200 wniosków o upadłość, wśród których jedynie 9 zostało przez sądy oddalone. Na przykładzie Ośrodka w Warszawie, gdzie opracowano dla klientów ponad 100 wniosków o upadłość (2 zostały oddalone, 1 odrzucony, czyli nie został rozpoznany pod kątem merytorycznym), można stwierdzić, że 98 proc. wniosków kończy się uzyskaniem orzeczenia o upadłości. O reakcji osób, które otrzymały upadłość można przeczytać tu pogotowiedlazadluzonych.pl.

Jak długo trwa postępowanie w zakresie upadłości konsumenckiej?

Z naszego doświadczenia wynika, że rozpatrzenie wniosku może zakończyć się orzeczeniem wydanym w trybie zaocznym już po 2 tygodniach od momentu jego złożenia. Najczęściej jednak w tym terminie sąd powiadamia o rozprawie i wyznacza miesięczny termin wizyty w sądzie.

Po uzyskaniu orzeczenia syndyk, przydzielony przez sąd, przystępuje do weryfikacji listy wierzycieli i sprzedaje majątek upadłego. Po spieniężeniu całości majątku upadłego, jaki został zgłoszony przez wnioskodawcę do tzw. masy upadłości, następuje drugie orzeczenie sądu dotyczące planu spłaty wierzycieli. Ten etap trwa ok. roku i nie ma większego znaczenia, czy upadły miał np. mieszkanie, czy wręcz przeciwnie, był całkowicie pozbawiony majątku. Podczas pierwszego etapu postępowania, które trwa zwykle ok. roku, do czasu orzeczenia dot. planu spłaty syndyk zajmuje wynagrodzenie upadłego.

Plan spłaty

Plan spłaty zakłada, że przez okres 12, 24 lub 36 miesięcy upadły będzie wnosił na poczet swoich zobowiązań – określoną kwotę. Przy jej określeniu sąd będzie brał pod uwagę dochody uzyskiwane przez upadłego, bez względu na wysokość zobowiązań. Po zrealizowaniu w terminie planu spłat sąd spotyka się po raz trzeci i orzeka o oddłużeniu – pozostałe długi tej osoby zostają umorzone.

Pomoc zadłużonym przy składaniu wniosku

Osobom, które chciałyby złożyć wniosek do sądu upadłościowego Ośrodki Doradztwa Finansowego służą bezpłatną pomocą. Dane adresowe i godziny przyjęć tu Pogotowie dla zadłużonych.

Zwrot ubezpieczenia przy wcześniejszej spłacie kredytu

22.03.2017

W wielu przypadkach wcześniejsza spłata pożyczki gotówkowej, zaciągniętej w banku lub SKOK, powoduje powstanie dodatkowych korzyści dla pożyczkobiorcy. Należy przeanalizować postanowienia umowy. Bardzo często można w takiej sytuacji wnosić chociażby o zwrot niewykorzystanych składek z tytułu ubezpieczenia. Zdarza się, że są to znaczne kwoty.

Po pierwsze, należy wskazać, że zdecydowana większość umów pożyczek/kredytów zawiera również postanowienia w zakresie ubezpieczenia umowy. Instytucja ubezpieczenia pożyczki lub kredytu ma funkcję dodatkowego zabezpieczenia pożyczkodawcy na wypadek np. śmierci, utraty pracy przez pożyczkobiorcę czy też ustalenia jego niezdolności do dalszego wykonywania czynności zarobkowych, a w konsekwencji możliwości zapłaty rat w terminie. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianego nadzwyczajnego wydarzenia, to ubezpieczyciel pokryje koszty pożyczki.

Zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony

Zgodnie z treścią art. 813 § 1 Kodeksu cywilnego, składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku zaś wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

Pojęcie „ochrony ubezpieczeniowej” lub „odpowiedzialności ubezpieczyciela” należy rozumieć, jako okres, w którym ubezpieczyciel był narażony na ryzyko konieczności spełnienia świadczenia ubezpieczeniowego, tzn. okres, w którym może ziścić się to nieprzewidziane nadzwyczajne wydarzenie. Wobec tego, w przypadku, gdy następuje wcześniejsza spłata pożyczki, umowa pożyczki ulega rozwiązaniu, a ubezpieczyciel nie ponosi już żadnego ryzyka w tym zakresie.

Należy tym samym podkreślić, że wygaśnięcie, z jakiegokolwiek powodu, umowy ubezpieczenia powoduje obowiązek zwrotu tej części składki (proporcjonalnie obliczonej w stosunku do całości składki) za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Roszczenie o zwrot składki nie będzie, zatem przysługiwać, jeżeli skrócenie okresu obowiązywania umowy nie wpłynęło na okres udzielania ochrony ubezpieczeniowej. Natomiast w przypadku, gdy – dla przykładu – umowa pożyczki została zawarta na okres 5 lat i na taki sam okres udzielono ochrony ubezpieczeniowej pożyczkobiorcy, a pożyczkobiorca spłaca pożyczkę w całości w okresie 3 lat, to za niewykorzystany okres 2 lat należy mu się zwrot niewykorzystanych składek ubezpieczenia.

Zwrot tylko na wniosek ubezpieczonego

Oczywiście, zwrot niewykorzystanego ubezpieczenia następuje na wniosek ubezpieczonego. Wniosek należy złożyć do instytucji udzielającej pożyczki/kredytu, nie zaś do ubezpieczyciela. Nie ma przy tym znaczenia, czy składka ubezpieczeniowa została pobrana jednorazowo przy podpisaniu umowy czy też była to kwota powiększająca każdą z rat pożyczki. Wówczas to ta instytucja będzie zobowiązana do właściwego obliczenia należnego zwrotu z tego tytułu.