Nowelizacja przepisów w ustawie „antylichwiarskiej” ma służyć ograniczeniu nadużyć w przypadkach udzielania kredytów przez firmy pożyczkowe. Główne regulacje zawarte w przyjętych przepisach przewidują określenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych pożyczek, obniżenie tych kosztów, pozytywna zdolność kredytowa, zapobieganie „rolowaniu kredytów” oraz nadzór KNF nad instytucjami pożyczkowymi.

Jedną z ważniejszych zmian jest uzależnienie udzielenia pożyczki konsumenckiej od pozytywnej oceny zdolności kredytowej tak jak w przypadku wniosków rozpatrywanych przez banki. Nowe przepisy wprowadzają konsekwencje dla pożyczkodawców za udzielenie takiego kredytu w przypadku oceny negatywnej.

Nie mniej istotną zmianą są przepisy zapobiegające „rolowaniu kredytów” przez zadłużonych konsumentów, którzy zaciągając nowe pożyczki przeznaczali je na spłatę poprzednich zobowiązań. Brak rzetelnej weryfikacji wniosków pożyczkowych przez instytucje finansowe pod kątem zdolności kredytowej był jednym z głównych powodów nadmiernego zadłużenia oraz niewypłacalności klientów negatywnie zweryfikowanych wcześniej przez banki.

Wprowadzono także nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad instytucjami pożyczkowymi z możliwościami nakładania kar na członka zarządu do 150 tys. zł, a na instytucję pożyczkową do 15 mln zł, bądź wykreślenie jej z rejestru. Ma to przeciwdziałać próbom nadmiernego, nieuzasadnionego wzbogacania kosztem konsumentów.

Więcej o zapisach ustawy piszemy tu>>>