Do ODFiK Kraków zgłosił się pan Jakub, który w chwili obecnej próbuje wyjść ze spirali zadłużeniowej. Dotychczasowy pracodawca zaproponował mu zmianę łączących ich relacji – z umowy o pracę przejście na umowę o świadczenie usług w ramach B2B (Business to Business). W tym celu pan Jakub założył własną działalność gospodarczą. Chciał dowiedzieć się czy komornik będzie mógł zająć wszystkie środki znajdujące się na jego koncie firmowym.

Czym jest umowa B2B?

Umowa B2B jest rozwiązaniem chętnie wybieranym w wielu branżach, zwłaszcza w tych związanych z IT. Stronami umowy B2B są dwaj przedsiębiorcy, gdzie jeden zleca drugiemu świadczenie usług a rozliczenia między nimi odbywają się na podstawie wystawianych faktur. Najczęstszą formą umowy jest umowa o świadczenie usług, do której o ile nie jest uregulowana innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Jest więc jedną z umów cywilnoprawnych uwzględnionych w kodeksie cywilnym.

Na jakich zasadach komornik będzie dokonywał zajęcia w przypadku takiego stosunku łączącego strony? Czy istnieje kwota wolna od zajęcia?

Dla naszego Klienta duże znaczenie ma znowelizowany w 2019 roku art. 833 kodeksu postępowania cywilnego, który określa ograniczenia w egzekucji z innych świadczeń pieniężnych, warto w tym miejscu przytoczyć brzmienie art. 833 § 21 k.p.c.:

„Przepisy art. 87 potrącenia z wynagrodzenia za pracę i art. 871 kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną.”.

Dłużnik, który posiada umowę o pracę podlega ochronie, i niezależnie od poziomu swojego zadłużenia musi otrzymać pensję w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (polecamy nasz artykuł na ten temat dostępny pod linkiem https://www.skef.pl/ile-moze-zajac-komornik-z-emerytury-renty-konta-bankowego-tarcza-antykryzysowa-wobec-zadluzonych/). Zgodnie z przytoczonym powyżej przepisem taka sama ochrona może obejmować osobę, która prowadzi działalność gospodarczą i świadczy usługi w ramach B2B. Jednakże musi spełnić określone ustawą warunki:

  1. nie osiągać żadnych dodatkowych dochodów – świadczenie otrzymywane w ramach umowy B2B jest jej jedynym źródłem dochodu;
  2. otrzymuje w stałych odstępach czasu wynagrodzenie w stałej wysokości (np.: co miesiąc) – świadczenie powtarza się;
  3. otrzymane wynagrodzenie stanowi jedyne źródło utrzymania się.

Kiedy komornik może zająć firmowe konto?

Jeżeli, któryś z przytoczonych warunków nie jest spełniony ochrona wynagrodzenia osoby świadczącej usługi w ramach B2B nie obowiązuje we wskazanym zakresie.

Co może więc zrobić dłużnik?

Prawo bankowe zapewnia ochronę przed całkowitym zajęciem wszystkich środków z konta bankowego. Zgodnie z art. 54 prawa bankowego:

  1. Komornik jest zobowiązany do pozostawienia na koncie firmowym kwoty ustawowo wolnej od zajęcia – tj. 75% minimalnego wynagrodzenia brutto każdego miesiąca.
  2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowym, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym oraz na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzonym dla kilku osób fizycznych są wolne od zajęcia do wysokości określonej w ust. 1, niezależnie od liczby współposiadaczy takiego rachunku.

Należy przy tym pamiętać, że komornik może zająć zarówno znajdujące się już na koncie firmowym środki, jak i te, które wpłyną po wydaniu przez niego nakazu zajęcia pieniędzy.

Dłużnik może zawsze złożyć wniosek o wyłączenie spod egzekucji środków niezbędnych do wypłacenia wynagrodzenia pracownikom oraz do zapłacenia ZUS i podatków.

Podstawa prawna:

  • Kodeks cywilny
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks pracy
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

Więcej na stronie Pogotowie dla zadłużonych >>>