Projekt „Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej”

Projekt „Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej”

Spotkanie inicjujące działania projektowe

W dniu 11 stycznia 2020 r. w Warszawie odbyło się spotkanie inicjujące działania w projekcie „Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej”. W spotkaniu uczestniczyli członkowie grupy roboczej: kierownik projektu, autor koncepcji gry planszowej, ekspert ekonomiczny, nauczyciel przedsiębiorczości oraz ewaluator.

W pierwszej części spotkania kierownik projektu omówił cel główny i cele szczegółowe projektu, działania projektowe, harmonogram działań oraz oczekiwane rezultaty. Ustalono zasady i formy komunikacji projektowej, określono role, zadania i kompetencje poszczególnych członków zespołu roboczego.

W drugiej części spotkania autor koncepcji gry zaprezentował jej wstępną wersję, zapoznał uczestników spotkania z mechaniką i instrukcją gry. Członkowie grupy roboczej przeprowadzili symulacje rozgrywki na zajęciach szkolnych. Podjęto dyskusję nad zaproponowaną koncepcją, zgłoszono pierwsze uwagi. Ewaluator przedstawił planowany przebieg działań ewaluacyjnych w projekcie oraz omówił proponowane narzędzia badawcze.

Gra na start! Rozpoczęcie projektu

Od 17 grudnia 2019 r. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej rozpoczęło realizację projektu „Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej”. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Termin realizacji projektu przewidziano do 31 grudnia 2021 r.

Projekt zakłada opracowanie i produkcję gry planszowej dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej, która będzie wykorzystywana do edukacji przedsiębiorczej młodzieży w szkołach ponadpodstawowych oraz opracowanie przewodnika metodycznego dla nauczycieli z przykładowymi konspektami zajęć.

W pierwszym etapie projektu powstanie prototyp gry, który zostanie przetestowany podczas zajęć pilotażowych w 5 szkołach ponadpodstawowych z udziałem 100 uczniów. Nauczyciele prowadzący zajęcia pilotażowe zostaną wyposażeni we wstępną wersję przewodnika metodycznego.

W drugim etapie projektu powstanie finalna wersja gry planszowej oraz przewodnika metodycznego. Podczas warsztatów przygotowujących do prowadzenia zajęć 35 nauczycieli zostanie przeszkolonych w zakresie metodyki pracy z grą planszową. Każdy nauczyciel otrzyma komplet 6 egzemplarzy gry i przewodnik metodyczny.

Zadaniem nauczyciela będzie przeprowadzenie 5-godzinnych zajęć z wykorzystaniem gry planszowej w grupie ok. 20 uczniów. Ponadto gra zostanie przekazana na własność 150 nauczycielom przedsiębiorczości/przedmiotów ekonomicznych do swobodnego wykorzystania do realizacji zajęć w szkołach (nauczyciel otrzyma komplet 6 egzemplarzy gry i przewodnik metodyczny).

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału metodycznego w zakresie nauczania przedsiębiorczości 185 nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych w Polsce, dzięki umożliwieniu im swobodnego dostępu i szerokiego wykorzystania oryginalnej (nowej) planszowej gry edukacyjnej wraz z przewodnikiem metodycznym do celów edukacji przedsiębiorczej młodzieży.

Cele szczegółowe:

  • Poszerzenie wiedzy 35 nauczycieli w zakresie metodyki nauczania przedsiębiorczości z wykorzystaniem oryginalnej, planszowej gry edukacyjnej na temat zarządzania firmą.
  • Poszerzenie warsztatu metodycznego 185 nauczycieli szkół ponadpodstawowych dzięki przekazaniu im do szerokiego wykorzystania na zajęciach 1185 egzemplarzy gry oraz 200 egzemplarzy przewodnika metodycznego z przykładowymi konspektami zajęć.
  • Pobudzenie i rozwijanie postaw przedsiębiorczych wśród 800 uczniów ze szkół ponadpodstawowych dzięki udziałowi w zajęciach z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej.