Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej

 

Spotkanie ewaluacyjne

W dniu 21 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie ewaluacyjne, w którym wzięli udział nauczyciele realizujący zajęcia pilotażowe w szkołach w wykorzystaniem prototypu gry planszowej, ewaluator, eksperci projektu, autor koncepcji gry, przedstawiciel wykonawcy gry oraz kierownik projektu.

Ewaluator projektu zaprezentował i omówił wyniki badania przeprowadzonego wśród uczniów i nauczycieli dotyczącego oceny gry oraz zajęć z jej wykorzystaniem. Badanie nauczycieli zostało rozszerzone o ocenę przewodnika metodycznego. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele ocenili grę pozytywnie. Szczegółowe wyniki badania zaprezentujemy w późniejszym czasie.

Po zakończeniu prezentacji nauczyciele wzięli udział w warsztacie fokusowym, którego celem była identyfikacja kluczowym problemów. Uczestnicy wykorzystując metodę SWOT dokonali analizy poszczególnych produktów projektu – gry planszowej (w tym instrukcji), przewodnika metodycznego (w tym konspektów/scenariuszy) oraz zajęć z wykorzystaniem gry i konspektu lekcji.

Na zakończenie spotkania uczestnicy sformułowali wnioski i rekomendacje dotyczące modyfikacji poszczególnych produktów projektu, które posłużą do dokonania zmian, a tym samym opracowania wersji finalnych.

 

Zajęcia pilotażowe w szkołach

Od 1 do 20 października 2020 r. w sześciu szkołach ponadpodstawowych z Częstochowy, Warszawy, Łęcznej, Chrzanowa, Wyszkowa i Zgierza odbyły się zajęcia pilotażowe z wykorzystaniem prototypu gry planszowej o roboczej nazwie „Przedsiębiorczość na planszy”.

Zajęcia w wymiarze 5 godzin lekcyjnych obejmowały rozgrywkę oraz 45-minutową lekcję dotyczącą zakładania lub zarządzania firmą, przeprowadzoną w oparciu o jeden ze scenariuszy opracowanych na potrzeby projektu „Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej”.

W zajęciach pilotażowych uczestniczyło łącznie 127 uczniów, w większości uczniów klas drugich. Uczestnicy zajęć jednocześnie wzięli udział w badaniu ankietowym, którego wyniki posłużą do opracowania i wprowadzenia modyfikacji do prototypu gry planszowej oraz zajęć lekcyjnych z jej wykorzystaniem.

Szkolenie dla nauczycieli

W dniach 25-26 września 2020 r. w Warszawie odbyło się szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do przeprowadzenia zajęć w szkołach z wykorzystaniem prototypu gry planszowej o roboczej nazwie „Przedsiębiorczość na planszy” w ramach pilotażu.

W pierwszym dniu szkolenia (25 września 2020 r.) ekspert ekonomiczny projektu – Pan Bartosz Majewski – wprowadził nauczycieli w zagadnienia merytoryczne w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w ujęciu praktycznym oraz omówił rolę nauczyciela w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych.

Drugi dzień szkolenia (26 września 2020 r.) rozpoczął się od prezentacji przez kierownika projektu – Panią Katarzynę Kołodziejczyk – celów, działań i harmonogramu projektu. Omówiono kwestie organizacyjne i administracyjne m.in. w zakresie rekrutacji uczniów, przeprowadzenia zajęć, dokumentacji i ewaluacji projektu.

W kolejnej części spotkania autor koncepcji gry – Pan Piotr Siłka – wprowadził uczestników szkolenia w zasady gry planszowej „Przedsiębiorczość na planszy”, a następnie wspólnie z przedstawicielem wykonawcy gry moderowali rozgrywkę w dwóch grupach nauczycieli w wariancie gry podstawowym i rozszerzonym.

Na koniec szkolenia Pan Piotr Maluśki zaprezentował przewodnik metodyczny dla nauczycieli swojego autorstwa i omówił jeden z konspektów zajęć stworzonych na potrzeby projektu.

 

Każdy nauczyciel otrzymał pięć egzemplarzy prototypu gry planszowej „Przedsiębiorczość na planszy”, przewodnik metodyczny z konspektami zajęć oraz zestaw ankiet ewaluacyjnych.

Rekrutacja nauczycieli zakończona

W połowie września 2020 r. zakończono rekrutacje nauczycieli do przeprowadzenia zajęć pilotażowych z wykorzystaniem gry planszowej w ramach projektu „Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej”. Sześciu wybranych nauczycieli przeprowadzi w październiku 2020 r. 5-godzinne zajęcia w następujących szkołach ponadpodstawowych:

  1. Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie (województwo śląskie),
  2. Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu (województwo łódzkie),
  3. Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej (województwo lubelskie),
  4. XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie (województwo mazowieckie),
  5. I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie (województwo mazowieckie),
  6. II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie (województwo małopolskie).

Każdy nauczyciel zostanie wyposażony w 5 egzemplarzy prototypu gry planszowej do przeprowadzenia rozgrywki podczas zajęć, a dodatkowo w konspekty lekcji oraz przewodnik metodyczny.

Na 25-26 września 2020 r. w Warszawie zaplanowano szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do przeprowadzenia zajęć pilotażowych w szkołach.

Prototyp gry planszowej gotowy!

Po kilku miesiącach pracy grupy ekspertów oraz po wielu godzinach testów powstał prototyp gry planszowej o roboczej nazwie „Przedsiębiorczość na planszy”.

Już w październiku prototyp gry będzie testowany przez grupę około 100 uczniów z sześciu szkół ponadpodstawowych. Po zakończeniu zajęć pilotażowych w szkołach i wprowadzeniu zmian do prototypu, powstanie finalna wersja gry planszowej, która trafi do rąk szerokiego grona nauczycieli przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych z całej Polski.

Prototyp gry planszowej „Przedsiębiorczość na planszy”

 

 

Spotkanie inicjujące działania projektowe

W dniu 11 stycznia 2020 r. w Warszawie odbyło się spotkanie inicjujące działania w projekcie „Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej”. W spotkaniu uczestniczyli członkowie grupy roboczej: kierownik projektu, autor koncepcji gry planszowej, ekspert ekonomiczny, nauczyciel przedsiębiorczości oraz ewaluator.

W pierwszej części spotkania kierownik projektu omówił cel główny i cele szczegółowe projektu, działania projektowe, harmonogram działań oraz oczekiwane rezultaty. Ustalono zasady i formy komunikacji projektowej, określono role, zadania i kompetencje poszczególnych członków zespołu roboczego.

W drugiej części spotkania autor koncepcji gry zaprezentował jej wstępną wersję, zapoznał uczestników spotkania z mechaniką i instrukcją gry. Członkowie grupy roboczej przeprowadzili symulacje rozgrywki na zajęciach szkolnych. Podjęto dyskusję nad zaproponowaną koncepcją, zgłoszono pierwsze uwagi. Ewaluator przedstawił planowany przebieg działań ewaluacyjnych w projekcie oraz omówił proponowane narzędzia badawcze.

Gra na start! Rozpoczęcie projektu

Od 17 grudnia 2019 r. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej rozpoczęło realizację projektu „Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej”. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Termin realizacji projektu przewidziano do 31 grudnia 2021 r.

Projekt zakłada opracowanie i produkcję gry planszowej dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej, która będzie wykorzystywana do edukacji przedsiębiorczej młodzieży w szkołach ponadpodstawowych oraz opracowanie przewodnika metodycznego dla nauczycieli z przykładowymi konspektami zajęć.

W pierwszym etapie projektu powstanie prototyp gry, który zostanie przetestowany podczas zajęć pilotażowych w 5 szkołach ponadpodstawowych z udziałem 100 uczniów. Nauczyciele prowadzący zajęcia pilotażowe zostaną wyposażeni we wstępną wersję przewodnika metodycznego.

W drugim etapie projektu powstanie finalna wersja gry planszowej oraz przewodnika metodycznego. Podczas warsztatów przygotowujących do prowadzenia zajęć 35 nauczycieli zostanie przeszkolonych w zakresie metodyki pracy z grą planszową. Każdy nauczyciel otrzyma komplet 6 egzemplarzy gry i przewodnik metodyczny.

Zadaniem nauczyciela będzie przeprowadzenie 5-godzinnych zajęć z wykorzystaniem gry planszowej w grupie ok. 20 uczniów. Ponadto gra zostanie przekazana na własność 150 nauczycielom przedsiębiorczości/przedmiotów ekonomicznych do swobodnego wykorzystania do realizacji zajęć w szkołach (nauczyciel otrzyma komplet 6 egzemplarzy gry i przewodnik metodyczny).

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału metodycznego w zakresie nauczania przedsiębiorczości 185 nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych w Polsce, dzięki umożliwieniu im swobodnego dostępu i szerokiego wykorzystania oryginalnej (nowej) planszowej gry edukacyjnej wraz z przewodnikiem metodycznym do celów edukacji przedsiębiorczej młodzieży.

Cele szczegółowe:

  • Poszerzenie wiedzy 35 nauczycieli w zakresie metodyki nauczania przedsiębiorczości z wykorzystaniem oryginalnej, planszowej gry edukacyjnej na temat zarządzania firmą.
  • Poszerzenie warsztatu metodycznego 185 nauczycieli szkół ponadpodstawowych dzięki przekazaniu im do szerokiego wykorzystania na zajęciach 1185 egzemplarzy gry oraz 200 egzemplarzy przewodnika metodycznego z przykładowymi konspektami zajęć.
  • Pobudzenie i rozwijanie postaw przedsiębiorczych wśród 800 uczniów ze szkół ponadpodstawowych dzięki udziałowi w zajęciach z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej.