Polski Fundusz Rozwoju SA

Przewodnik antykryzysowy dla przedsiębiorców

Zachęcamy do zapoznania się z Przewodnikiem antykryzysowym dla przedsiębiorców przygotowany przez Polski Fundusz Rozwoju SA. W przewodniku można między innym uzyskać informację o dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników, dodatkowej pomocy dla osób zatrudniających osoby z niepełnosprawnością, zwolnieniu z opłacania składek odprowadzonych do ZUS, przesunięciu terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy. Może być również pomocny dla pracowników, najemców oraz osób posiadających kredyty lub pożyczki. Więcej>>>

Komisja Nadzoru Finansowego

Ostrzegamy przed zagrożeniami i metodami działań oszustów, którzy wykorzystują strach konsumentów przed koronawirusem. Więcej >>> 

Regulacje prawne:

Akty prawne opublikowane w związku z epidemią koronawirusa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych w ZUS 

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa rozszerzają krąg osób, które mogą skorzystać z prawa do pobierania zasiłku opiekuńczego. Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Więcej >>>

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych w KRUS 

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, także osobie będącej rolnikiem. Więcej >>>

Jakich formalności należy dopełnić, aby otrzymać zasiłek  

Należy poinformować o tym swojego płatnika składek, poprzez złożenie oświadczenia, bez niego nie będzie możliwa wypłata świadczenia. Więcej >>>

Świadczenie postojowe w dobie pandemii  

Osoby chcące uzyskać świadczenie będą musiały złożyć stosowny wniosek do Zakładu Ubezpieczeń SpołecznychWnioski mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Więcej >>> 

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020

Możesz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące – od 1 marca do 31 maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Więcej >>>

Ubezpieczenia 

Informacje i porady dotyczące ubezpieczeń otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) Dziękujemy

Ubezpieczenia OC, mieszkaniowe, zdrowotne. Zdalnie ubezpieczanie, zgłaszanie szkód, wideo-wizyty

Kończy ci się termin OC, miałeś właśnie ubezpieczać mieszkanie? Najwygodniej było ci w oddziale ubezpieczyciela, u agenta albo w wybranej multiagencji? Warto na czas ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa zmienić przyzwyczajenia. Lepiej unikaj skupisk ludzi, wizyt w urzędach, podróży komunikacją miejską. Ubezpieczenie bez problemu możesz zawrzeć przez internet. Więcej>>>

Jak zgłosić szkodę bez wychodzenia z domu?

W ciągu kilku ostatnich tygodni ubezpieczenia się bardzo zmieniły. Korzystaj z tego, również gdy musisz zgłosić szkodę. Stłuczka, pęknięta rura? – użyj aplikacji, wypełnij formularz na stronie ubezpieczyciela, skorzystaj z infolinii lub poproś o pomoc swojego agenta, który podpowie ci, co zrobić. Nie czekaj ze zgłoszeniem szkody na „po pandemii” – nie ma takiej potrzeby. Ubezpieczenia doskonale działają zdalnie! Jak zgłosić szkodę bez wychodzenia z domu? Zobacz naszą infografikę. Więcej>>>

AC, OC, ubezpieczenie mieszkania, ubezpieczenie na życie. Na czym nie warto oszczędzać podczas kryzysu?

Na czym nie warto oszczędzać podczas kryzysu? Na ochronie! Nie rezygnuj z ubezpieczeń, bo to niestety może kosztować dużo więcej. Zobacz naszą infografikę! Więcej>>>

Banki

Zawieszenie spłat kredytu wprowadzone w Tarczy 4.0

Tarcza 4.0  na wniosek kredytobiorcy wprowadza możliwość zawieszenia:

  1. umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, albo
  2. umowy o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027), albo
  3. umowy o kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – jeżeli kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Zawieszenie wykonania umowy, o którym mowa powyżej przysługuje kredytobiorcy, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu. W przypadku w którym stroną umowy, o której mowa powyżej, jest więcej niż jeden kredytobiorca, dla spełnienia warunku określonego w zdaniu pierwszym wystarczy utrata pracy lub innego głównego źródła dochodu przez jednego z nich.

Jeżeli kredytobiorca jest stroną więcej niż jednej umowy wymienionej powyżej z danym kredytodawcą, wniosek o zawieszenie wykonania umowy może dotyczyć tylko jednej z tych umów. Kredytobiorca składa wniosek o zawieszenie wykonania umowy na trwałym nośniku.

Wniosek o zawieszenie wykonania umowy powinien zawierać następujące dane:

  1. oznaczenie kredytobiorcy;
  2. oznaczenie kredytodawcy;
  3. oznaczenie umowy o kredyt,
  4. wskazanie wnioskowanego okresu zawieszenia umowy;
  5. oświadczenie kredytobiorcy, że po dniu 13 marca 2020 r. utracił on pracę lub inne główne źródło dochodu.

Kredytobiorca składa oświadczenie, o utracie pracy lub innego źródła dochodu pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wykonanie umowy zostaje zawieszone z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonania umowy, na okres wskazany przez kredytobiorcę we wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące.

W okresie zawieszenia wykonywania umowy kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umowami kredytowymi.  Kredytodawca w terminie 14 dni od doręczenia wniosku o zawieszenie wykonania umowy potwierdza na trwałym nośniku jego otrzymanie i przekazuje potwierdzenie kredytobiorcy. Kredytodawca wskazuje w potwierdzeniu okres, na który zostało zawieszone wykonywanie umowy, oraz wysokość opłat z tytułu ubezpieczeń. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia wykonania umowy.

Okres zawieszenia wykonywania umowy nie jest traktowany jako okres kredytowania. Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy.

W okresie zawieszenia wykonywania umowy nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż wskazane w potwierdzeniu.

Zawieszenia wykonania umowy nie stosuje się do kredytu studenckiego.

(aktualizacja wpisu w związku z wprowadzeniem regulacjami wprowadzonymi w Tarczy 4.0)

Zawieszenie spłaty kredytu, wakacje kredytowe – jak odroczyć raty? Kredyty gotówkowe i hipoteczne

Banki w związku z epidemią proponują tymczasowe zawieszenie spłaty rat kredytów gotówkowych i hipotecznych. Każda instytucja ma jednak inną ofertę i wymagania. Tu najważniejsze informacje dla klientów indywidualnych. Więcej>>> 

Zapis o wakacjach kredytowych w BIK ??? – Rzecznik Finansowy interweniuje

Rzecznik Finansowy wystąpił do Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich  o wyjaśnienia i informacje dotyczące odnotowywania faktu skorzystania z wakacji kredytowych w rejestrze BIK. Jego zdaniem banki nie powinny raportować tej informacji do BIK. Chodzi o uniknięcie sytuacji w której w przyszłości osoby, które skorzystały z odroczenia kredytu dostaną gorsze warunki kredytu, niż pozostali klienci. Więcej >>>

Kredyt studencki

Rozwiązania dla osób posiadających kredyt studencki. Możliwość przedłużenia okresu kredytowania maksymalnie o 6 miesięcy na wniosek kredytobiorcy.

Ustawa tarcza 2.0  „2. Na wniosek kredytobiorcy złożony do końca roku akademickiego 2019/2020 zawiesza się spłatę kredytu studenckiego, o którym mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na okres wskazany we wniosku, nie dłuższy niż 6 miesięcy.”

SKOK 

Kasa Stefczyka

Okres zawieszenia spłat rat (kapitał + odsetki) do 3 miesięcy (90 dni). W wyniku tego powiększeniu podlega wysokość kolejnych rat lub okres spłaty ulega wydłużeniu, tak aby raty pozostały na podobnym poziomie. Wnioski można składać drogą elektroniczną, listowną lub w placówce Kasy. Więcej >>>

Upadłość konsumencka

Jak wydobyć się z nadmiernego zadłużenia, upadłość konsumencka, bezpłatne porady. 

Upadłość konsumencka jest dostępna dla osób nie posiadających żadnego majątku: mieszkania, samochodu, działki, innej nieruchomości; gdy zadłużenie powstało z niezależnych przyczyn: np. nagłej choroby, nieszczęśliwego wypadku, zwolnienia z pracy, utraty lub znacznego zmniejszenia się dochodów i dla tych, którzy zmagają się z nadmiernym zadłużeniem. Więcej >>>

Upadłość przedsiębiorcy 

Uwaga, ważna zmiana w tzw. tarczy 2.0 dla przedsiębiorców. Nowa ustawa z dnia 16 kwietnia br. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza zawieszenie terminów w zakresie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Więcej >>>

Profil zaufany

Profil zaufany – sposób na załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu

W obecnej sytuacji pandemii koronawirusa jesteśmy zmuszeni do ograniczenia wyjść z domu do minimum. Co jednak należy zrobić kiedy musimy załatwić np.: ważne sprawy urzędowe? Rozwiązaniem może się okazać posiadanie profilu zaufanego. Więcej >>> 

Coraz więcej oszustw w internecie. Policja apeluje o zachowanie czujności

W dobie koronawirusa oszuści nie śpią nawet w internecie. W ostatnim czasie coraz więcej pojawia się fałszywych ofert kupna maseczek czy rękawic ochronnych. Policjanci apelują, abyśmy zachowali szczególną czujność. Więcej>>>