Na mocy specjalnej ustawy, z dnia 2 marca 2020 r., która dotyczy szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa rodzicom dzieci w wieku do 8 lat, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół.

Kto może skorzystać z tego zasiłku?

Z zasiłku mogą skorzystać rodzice lub opiekunowie prawni dzieci, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem poniżej 8 roku życia i są jednocześnie objęci ubezpieczeniem chorobowym. Co ważne, jeśli oboje rodziców pracuje zawodowo to o ten zasiłek może wystąpić tylko jedno z nich.

Jakich formalności należy dopełnić, żeby otrzymać zasiłek?

W celu uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego należy poinformować o tym swojego płatnika składek tj. pracodawcę lub zleceniodawcę poprzez złożenie oświadczenia. Natomiast osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą informują o tym bezpośrednio ZUS, składając to samo oświadczenie właśnie bezpośrednio w ZUS. Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie, jednak bez niego nie będzie możliwa wypłata świadczenia. Co ważne jest to jedyny dokument, jaki składamy i nie są potrzebne żadne inne wnioski lub zaświadczenia.

Na jaki okres czasu jest przyznawany zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje od 12-25.03.2020 r., czyli za okres zamknięcia klubów dziecięcych, żłobków, przedszkoli i szkół tj. na okres 14 dni, bez względu na ilość posiadanych dzieci. Należy jednak pamiętać, że w przypadku, jeśli zostanie podjęta decyzja o przedłużenia zamknięcia tych placówek, to zostanie również wydłużony okres pobierania tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Warto również zaznaczyć, że jest to dodatkowy zasiłek, dlatego nie wilcza się do limitu ustawowych 60 dni zasiłku opiekuńczego, który przysługuje na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.

Ile wynosi wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany na analogicznych zasada, co zasiłek opiekuńczy z tytułu ubezpieczenia chorobowego, to znaczy w wysokości 80 % wynagrodzenia. Świadczenie to jest wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie z tytułu poddania się kwarantannie lub izolacji 

Poza dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym można również skorzystać z zasiłku chorobowego.

Zasiłek chorobowy

Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, na zasiłek chorobowy można liczyć w sytuacji zachorowania na koronawirusa, ale również w sytuacji konieczności poddania się kwarantannie. Jeśli państwowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności poddania się danej osoby kwarantannie lub izolacji, w sytuacji, kiedy jest ona zarażona albo podejrzana o możliwość zarażenia to będzie jej przysługiwał zasiłek chorobowy.

Co jest podstawą do wypłaty świadczenia?

Podstawą do wypłaty świadczenia jest właśnie decyzja państwowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego na ogólnych zasadach. Oznacza to, że za czas nieobecności w pracy w związku z koniecznością poddania się kwarantannie lub izolacji przysługuje wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy wpłacane przez pracodawcę lub ZUS.

Gdzie i w jakim terminie należy dostarczyć decyzję państwowego inspektora sanitarnego?

Wydaną decyzję należy dostarczyć do płatnika składek lub placówki ZUS po zakończonym okresie kwarantanny lub izolacji.

Należy pamiętać, że za ocenę stanu zdrowia odpowiedzialny jest lekarz. To on może jedynie stwierdzić czy w trakcie izolacji, kwarantanny lub hospitalizacji stan zdrowia danej osoby jest uzasadniany do wystawienia orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby. W takiej sytuacji to wystawione zaświadczenie lekarskie jest podstawą do wypłaty świadczenia z tytułu choroby.

Należy jednak zaznaczyć, że jeżeli pracownik dobrowolnie powstrzyma się od pracy i nie otrzyma ani zaświadczenia lekarskiego ani decyzji państwowego inspektora sanitarnego to nie przysługuje mu prawo do świadczeń z tytułu

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach internetowych:

oraz na infolinii ZUS pod numerem 22 560 16 00.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here