Nieodpłatna pomoc prawna w Białej Podlaskiej

W pierwszej połowie 2018 roku z Punktu skorzystało blisko 530 osób

W 2018 r. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni, jako organizacja pozarządowa kontynuuje prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Białej Podlaskiej.

Podsumowując pierwsze półrocze 2018 roku należy wskazać, że z punktu w ciągu 6 miesięcy skorzystało 528 osób (wzrost o 18 % w porównaniu z pierwszym półroczem 2017 roku. Średnio miesięcznie w pierwszym półroczu 2018 roku z pomocy prawnej świadczonej przez radcę prawną Dorotę Bednarz korzystało 88 beneficjentów. Najwięcej porad zostało udzielonych w czerwcu, gdzie do punktu zgłosiło się 97 beneficjentów.  Największą grupę osób uprawnionych z pomocy punktu stanowią osoby powyżej 65 roku życia, następną grupą są osoby korzystające z pomocy społecznej, natomiast trzecią grupą pod względem osób uprawnionych były osoby, które nie ukończyły 26 roku życia. Do skorzystania z pomocy punktu są również uprawnione osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny oraz kobiety ciężarne, jeśli przedstawią dokument poświadczający ciąże.

Największa grupa beneficjentów korzysta z porad z zakresu prawa cywilnego (wliczając prawo spadkowe i rzeczowe), co stanowi niemalże połowę udzielonych porad. Wzrosła ilość porad w zakresie prawa administracyjnego (92 porady). Dużą grupę zainteresowanych stanowiły osoby z problemami w zakresie prawa rodzinnego oraz prawa karnego.

W zależności od potrzeb czas porady standardowo wynosi od 15 do 30 minut lub od 30 minut do jednej godziny. Ilość poświęconego czasu jest nierozerwalnie związana z problematyką, z jaką zgłaszają się beneficjenci oraz ze skomplikowaniem danej sprawy.

Niemalże połowa korzystających otrzymała informację o sposobie rozwiązania problemu prawnego, 174 osoby zostały poinformowane o ich sytuacji prawnej w tym przysługujących im uprawnieniach i obowiązkach. 135 beneficjentów otrzymało pomoc w zakresie sporządzenia projektu pisma rozpoczynającego spór cywilny lub sądowo administracyjny.

Zgodnie ze statystyką z pomocy punktu w pierwszym półroczu 2018 roku skorzystało 405 kobiety i 123 mężczyzn. Ponad połowę beneficjentów stanowią osoby powyżej 65 roku życia, drugą grupę beneficjentów stanowią osoby między 27 a 64 rokiem życia. Wciąż wzrasta zainteresowanie do korzystania z usług prawniczych wśród młodzieży do 26 roku życia, zauważalne jest również korzystanie z porad prawnych przez osoby przed ukończeniem 18 roku życia.

Patrząc pod kątem wykształcenia największa grupa osób korzystających z ośrodka to osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 226 (w pierwszym półroczu 2017 r. liczba wynosiła 128 osoby), średnim ogólnokształcącym 122 osoby (w pierwszym półroczu 2017 r.- 107 osób) oraz podstawowym ukończonym 115 osób (w pierwszym półroczu 2017 – 89 osób). Największą grupę stanowią osoby z dochodami kształtującymi się na poziomie pomiędzy 800 a 2599 zł. Drugą grupą są osoby, których dochód nie przekracza 800 zł. Znikomy odsetek beneficjentów stanowią osoby bez żadnego dochodu lub powyżej 2599 zł.

Zgodnie z danymi w pierwszym półroczu 2018 r., największą grupę beneficjentów stanowiły osoby, których rodziny składają się od 2 do 4 członków (podobnie jak w roku poprzednim). Z uwagi na lokalizację ośrodka najwięcej osób korzystających z porad posiada miejsce zamieszkania w mieście, okazjonalnie korzystającymi były osoby zamieszkałe na wsi. Spośród korzystających 14,5% miało orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Osobą udzielającą porad prawnych w roku 2018 jest radca prawny Dorota Bednarz.

Stowarzyszenie bardzo serdecznie dziękuje za zaufanie beneficjentów korzystających z porad oraz zaangażowanie Pani Mecenas Doroty Bednarz w prowadzeniu punktu.

Od marca 2018 r. punkt jest usytuowany w Białej Podlaskiej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 piętro 3, pokój 306. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu  603 804 498.

Nieodpłatna pomoc prawna w Białej Podlaskiej w 2017 roku

W 2017 roku Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, jako organizacja pozarządowa kontynuowało prowadzenie Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Białej Podlaskiej.

Podsumowując rok 2017, należy wskazać, że z porad ośrodka skorzystało 887 osób, czyli 200 osób więcej niż podczas pierwszego roku funkcjonowania. Średniomiesięcznie w 2017 r. z pomocy prawnej świadczonej przez Panią Dorotę Bednarz korzystało około 74 beneficjentów.  Podobnie jak w ubiegłym roku, przeważającą większość uprawnionych do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej stanowiły osoby powyżej 65 roku życia (488 osób), drugą grupę beneficjentów stanowiły osoby korzystające z pomocy społecznej, natomiast trzecią grupą były osoby poniżej 26 roku życia.

Największa grupa beneficjentów korzystała z porad w zakresie prawa cywilnego, w tym prawa rzeczowego i spadkowego, znaczna liczba klientów zgłasza się również z problemami z zakresu prawa karnego oraz administracyjnego. Duże zainteresowanie można także zauważyć w dziedzinie prawa pracy oraz zabezpieczeń społecznych.

W zależności od potrzeb czas porady standardowo wynosi od 15 do 60 minut. Ilość poświęconego czasu jest nierozerwalnie związana z problematyką, z jaką zgłaszają się beneficjenci. Co do formy udzielonej porady, należy wskazać, że blisko 400 osób zostało poinformowanych o sposobie rozwiązania ich problemu prawnego, około 300 osobom udzielono pomocy w sporządzeniu pism rozpoczynających proces oraz około 250 osób poinformowano o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących im uprawnieniach lub o spoczywających na nich obowiązkach.

Zgodnie ze statystyką z pomocy punktu korzysta trzykrotnie więcej kobiety niż mężczyzn. W większość beneficjentami są osoby powyżej 65 roku życia, które stanowią ponad połowę korzystających z ośrodka. Drugą grupę stanowią osoby pomiędzy 27 a 64 rokiem życia, a trzecią uprawnieni pomiędzy 18 a 26 rokiem życia. Przy czym, w przypadku ostatniej grupy widać znaczny wzrost, co może świadczyć o rosnącej świadomości prawnej wśród młodych ludzi oraz potrzebie korzystania z profesjonalnej pomocy prawnej.

Patrząc pod kątem wykształcenia największa grupa osób korzystających z ośrodka to osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (284 osoby), średnim ogólnokształcącym (227 osób) oraz podstawowym ukończonym (190 osób). Dochód osób korzystających z punktu kształtuje się na najczęściej pomiędzy 800 a 2599 zł, co stanowi ok. 80% wszystkich beneficjentów. Odpowiednio drugą oraz trzecią grupę stanowią osoby posiadające dochód poniżej 800 zł oraz osoby bez dochodu.

Zgodnie z danymi, największą grupę beneficjentów stanowiły osoby, których rodziny składają się od 2 do 4 członów, co stanowiło 65 % ogółu korzystających, drugą grupę stanowiły osoby samotne. Najmniejszą grupę beneficjentów stanowiły osoby, których rodziny składały się powyżej czterech członków. Z uwagi na lokalizację ośrodka najwięcej osób korzystających posiada miejsce zamieszkania w miejscowości o liczbie mieszkańców pomiędzy 25 tyś a 100 tyś., Natomiast 10 % beneficjentów posiada miejsce zamieszkania na wsi. Spośród korzystających 15% posiadało orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Osobą udzielającą porad prawnych w roku 2017 była pani radca prawny Dorota Bednarz.

W roku 2018 Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej kontynuuje prowadzenie Punktu Nieodpłatnych Porad, gdzie osobą udzielającą porad będzie również pani mec. Dorota Bednarz.  Podobnie jak w poprzednich latach punkt był usytuowany przy ul. Łaziennej 3 w Białej Podlaskiej. Punkt mieści się obecnie w Urzędzie Miasta przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, piętro 3, pokój 306. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu  603 804 498.

Stowarzyszenie bardzo serdecznie dziękuje za zaufanie beneficjentów korzystających z porad oraz zaangażowanie Pani Mecenas Doroty Bednarz w prowadzeniu punktu.

Nieodpłatna pomoc prawna w Białej Podlaskiej po pierwszym półroczu 2017 roku

W 2017 r. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej  w Gdyni  jako organizacja pozarządowa kontynuuje prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Białej Podlaskiej.

Podsumowując pierwsze półrocze 2017 roku należy wskazać, że z punktu w ciągu 6 miesięcy skorzystało 437 osoby. Średniomiesięcznie w pierwszym półroczu 2017 r. z pomocy prawnej świadczonej przez Panią Dorotę Bednarz korzystało około 72 beneficjentów, co w porównaniu z poprzednim okresem funkcjonowania punktu stanowi wzrost o ok. 12 osób miesięcznie. Największą grupę osób uprawnionych z pomocy punktu stanowią osoby powyżej 65 roku życia, następną grupą są osoby do 26 roku życia, natomiast trzecią grupę pod względem osób uprawnionych stanowią osoby posiadające Karty Dużej Rodziny. Od 2017 r. z pomocy ośrodka mogą również korzystać kobiety ciężarne, jeśli przedstawią dokument poświadczający ciąże.

Największa grupa beneficjentów korzysta z porad z zakresu prawa cywilnego, spadkowego oraz rzeczowego co stanowi niemalże połowę udzielonych porad. Znaczna liczba klientów zgłasza się z problemami z zakresu prawa karnego, rodzinnego oraz administracyjnego. Zainteresowani mogą również  skorzystać z porad w takich dziedzinach prawa jak prawo pracy, ubezpieczeń społecznych lub prawo podatkowe.

W zależności od potrzeb czas porady standardowo wynosi od 15 do 30 minut lub od 30 minut do jednej godziny. Ilość poświęconego czasu jest nierozerwalnie związana z problematyką z jaką zgłaszają się beneficjenci oraz ze skomplikowaniem danej sprawy.

Niemalże połowa  korzystających otrzymała informację o sposobie rozwiązania problemu prawnego,  124  beneficjentów otrzymało pomoc w zakresie sporządzenia projektu pisma rozpoczynającego spór cywilny lub sądowoadministracyjny, a 107 osób zostało poinformowanych o ich sytuacji prawnej w tym przysługujących im uprawnieniach i obowiązkach.

Zgodnie ze statystyką z pomocy punktu w pierwszym półroczu 2017 roku skorzystała o 1/3 więcej kobiety niż mężczyzn. Połowę beneficjentów stanowią osoby powyżej 65 roku życia, drugą  grupę beneficjentów stanowią osoby między  27 a 64 rokiem życia. Należy zaznaczyć, że duże zainteresowanie i potrzebę skorzystania z usług prawniczych dostrzegają osoby młode pomiędzy 18 a 26 rokiem życia, bowiem stanowią 1/5 ogółu zainteresowanych.

Patrząc pod kątem wykształcenia największa grupa osób korzystających z ośrodka to osoby z wykształceniem zawodowym ( 128 osoby), średnim ogólnokształcącym (107 osób) oraz podstawowym ukończonym (89 osób). Największą grupę stanowią osoby z dochodami kształtującymi  się na poziomie pomiędzy 800 a 2599 zł. Drugą grupą są osoby, których dochód nie przekracza 800 zł. Znikomy odsetek beneficjentów stanowią osoby bez żadnego dochodu lub powyżej 2599 zł.

Zgodnie z danymi w pierwszym półroczu 2017 r., największą grupę beneficjentów stanowiły osoby, których rodziny składają się od 2 do 4 członów. Z uwagi na lokalizację ośrodka najwięcej osób korzystających z porad posiada miejsce zamieszkania w mieście, okazjonalnie korzystającymi były osoby zamieszkałe na wsi.  Spośród korzystających ok. 16 %  miało orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Osobą udzielającą porad prawnych w roku 2017 jest pani radca prawny Dorota Bednarz.

Stowarzyszenie bardzo serdecznie dziękuje za zaufanie beneficjentów korzystających z porad oraz zaangażowanie Pani Mecenas Doroty Bednarz w prowadzeniu punktu.

         

 Nieodpłatna pomoc prawna w Białej Podlaskiej po roku działalności

Po upływie pierwszego roku funkcjonowania Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Białej Podlaskiej prowadzonego przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, Stowarzyszenie chciało bardzo podziękować za zaufanie beneficjentów korzystających z porad oraz zaangażowanie Pani Mecenas Doroty Bednarz w prowadzeniu punktu.

Podsumowując rok 2016, należy wskazać, że z porad ośrodka skorzystało 686 osób. Średniomiesięcznie w drugim półroczu 2016 z pomocy prawnej świadczonej przez Panią Dorotę Bednarz korzystało około 60 beneficjentów, co w porównaniu z pierwszym  półroczem funkcjonowania wzrosło o ok 10 osób miesięcznie.  Podobnie jak wcześniej, przeważająca większość korzystających z ośrodka to osoby powyżej 65 roku życia, drugą grupę beneficjentów stanowią osoby korzystające z pomocy społecznej, natomiast trzecią grupą są osoby posiadające kartę Dużej Rodziny.

Największa grupa beneficjentów korzysta z porad w zakresie prawa cywilnego (w szczególności z prawa rzeczowego oraz prawa spadkowego), znaczna liczba klientów zgłasza się również z problemami z zakresu prawa karnego oraz administracyjnego. Niezależnie od tego, zainteresowani mogą skorzystać z porad w takich dziedzinach prawo jak prawa pracy, ubezpieczeń społecznych lub podatkowego.

Z uwagi na największe zainteresowanie sprawami cywilnymi należy wskazać, że Pani Dorota Bednarz posiada doświadczenie w sprawach zakresu ww. prawa spadkowego i rzeczowego, ale również z zakresie prawa rodzinnego w tym sprawach rozwodowych oraz alimentacyjnych.

W zależności od potrzeb czas porady standardowo wynosi od 15 do 30 minut lub od 30 minut do jednej godziny. Ilość poświęconego czasu jest nierozerwalnie związana z problematyką z jaką zgłaszają się beneficjenci. Ponad połowa z korzystających otrzymała informację o ich sytuacji prawnej i sposobie rozwiązania problemu prawnego, a 1/3  beneficjentów otrzymała pomoc w zakresie sporządzenia projektu pisma rozpoczynającego spór cywilny lub sądowoadministracyjny.

Zgodnie ze statystyką z pomocy punktu korzysta dwukrotnie więcej kobiety niż mężczyzn. W większość beneficjentami są osoby powyżej 60 roku życia, jednakże sporą grupę beneficjentów stanowią osoby między  35 a 39 i 50 a 54 rokiem życia. Interesujący jest również wzrost osób korzystających z porad w wieku 20-29 lat, co oznacza, że osoby młode dostrzegają konieczność pomocy prawnika.

 Patrząc pod kątem wykształcenia największa grupa osób korzystających z ośrodka to osoby z wykształceniem zawodowym (183 osoby) oraz podstawowym ukończonym (167 osób) oraz średnim ogólnokształcącym (117 osób). Dochód osób korzystających z punktu kształtuje się na poziomie poniżej 800 zł  lub pomiędzy 800 a 2599 zł. Zgodnie z danymi,  największą grupę beneficjentów stanowiły osoby, których rodziny składają się od 2 do 4 członów co stanowiło 4/5 ogółu korzystających, drugą grupą stanowiły osoby, których rodziny składają się powyżej 4 członków. Najmniejszą grupą beneficjentów były osoby samotne. Z uwagi na lokalizację ośrodka najwięcej osób korzystających posiada miejsce zamieszkania w mieście, okazjonalnie korzystającymi były osoby zamieszkałe na wsi.  Spośród korzystających ok. 16% miało orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Osobą udzielającą porad prawnych w roku 2016 była  pani radca prawny Dorota Bednarz.

Zapraszamy również do zapoznania się z danymi w formie graficznej, zaprezentowanymi poniżej.

Dziedziny prawa

Wykształcenie dochód

Wiek i płeć

Liczba członków

 

 

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Białej Podlaskiej po półrocznej działalności

Zbliża się blisko półroczny okres funkcjonowania Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Białej Podlaskiej prowadzonego przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, z tej okazji warto byłoby podsumować nasze działania oraz zaprosić do dalszego korzystania z naszej pomocy.

Z porad ośrodka średniomiesięcznie korzysta około 50 beneficjentów. Przeważająca większość uprawnionych korzystających z ośrodka to osoby powyżej 65 roku życia, drugą grupę beneficjentów stanowią osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, natomiast trzecią grupą są osoby korzystające z pomocy społecznej.

Największa grupa beneficjentów korzysta z porad w zakresie prawa cywilnego ( w szczególności z prawa rzeczowego oraz prawa spadkowego), ponadto istnieje możliwość skorzystania z porad w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, administracyjnego, podatkowego oraz karnego.

W zależności od potrzeb czas porady standardowo wynosi od 15 minut do jednej godziny. Ilość poświęconego czasu jest nierozerwalnie związana z problematyką z jaką zgłaszają się beneficjenci, co do zasady większość z nich otrzymuje informację o ich sytuacji prawnej i sposobie rozwiązania problemu prawnego, jednakże ¼ z osób korzystających otrzymuje pomoc w zakresie sporządzenia projektu pisma rozpoczynającego spór cywilny lub sądowoadministracyjny.

Zgodnie ze statystyką z pomocy punktu korzystają w równym stopniu kobiety i mężczyźni. W większość beneficjentami są osoby powyżej 60 roku życia, jednakże sporą grupę klientów stanowią osoby między  35 a 39 i 50 a 54 rokiem życia.

Patrząc pod kątem wykształcenia największa grupa osób korzystających z ośrodka to osoby z wykształceniem zawodowym, średnim ogólnokształcącym, podstawowym ukończonym oraz średnim zawodowym. Dochód osób korzystających z punktu kształtuje się na poziomie poniżej 800 zł lub pomiędzy 800 a 2599 zł.

Zgodnie z danymi,  największą grupę beneficjentów stanowią osoby, których rodziny składają się od 2 do 4 członów, drugą grupą są osoby, których rodziny składają się powyżej 4 członków.

Najmniejszą grupą beneficjentów są osoby samotne. Z uwagi na lokalizację ośrodka najwięcej osób korzystających posiada miejsce zamieszkania w mieście, okazjonalnie korzystającymi były osoby zamieszkałe na wsi.  Spośród korzystających ok.10 %  miało orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Osobą udzielającą porad prawnych jest pani radca prawny Dorota Bednarz, która przyjmuje beneficjentów w punkcie nieodpłatnych porad prawnych w Białej Podlaskiej na ulicy Łaziennej 3.

Zapraszamy również do zapoznania się z danymi w formie graficznej, zaprezentowanymi poniżej.

Dziedziny prawa

Dochód

Wykształcenie

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Białej Podlaskiej prowadzony jest przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej – organizację pożytku publicznego, w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.

npp

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać osoba fizyczna, zwana dalej „osobą uprawnioną” (na etapie przedsądowym):

 1. posiadająca ważną Kartę Dużej Rodziny;
 2. kombatant, weteran, ofiara represji wojennych i okresu powojennego;
 3. osoba, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej;
 4. osoba, która nie ukończyła 26 lat, lub
 5. osoba która ukończyła 65 lat, lub
 6. osoba, która znalazła się w sytuacji zagrożenia z powodu klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej należy przedłożyć oryginały dokumentów lub zaświadczenia potwierdzające status „osoby uprawnionej”. Ponadto przed udzieleniem porady prawnik może również zażądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość „osoby uprawnionej”.

Jaki jest zakres nieodpłatnej pomocy prawnej?

(zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. – Dz.U.2015, poz.2015)

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postepowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

W zakres nieodpłatnej pomocy prawnej nie wchodzą sprawy:

 1. podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń. Osoba udzielająca pomocy prawnej może ustalić inną kolejność z ważnych powodów.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela prawnik – Pani Dorota Bednarz.