Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) w Gdyni zaprasza nauczycieli przedsiębiorczości, ekonomii w praktyce lub przedmiotów ekonomicznych ze szkół ponadpodstawowych do udziału w XIV edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. Poszukujemy osób kreatywnych, pełnych pasji, lubiących nowe wyzwania.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) od blisko 25 lat popularyzuje edukację finansową wśród różnych grup wiekowych – od dzieci objętych nauczaniem wczesnoszkolnym, poprzez młodzież, aż do osób dorosłych, w tym seniorów. Podejmowane inicjatywy edukacyjne, które mają na celu rozbudzenie świadomości, kształtowanie postaw oraz zwiększenie wiedzy z zakresu szeroko pojmowanej edukacji finansowej, mają wymiar praktyczny – pozwalają na bardziej świadome funkcjonowanie w szybko zmieniającym się otoczeniu ekonomiczno-finansowym, kształtują dobre nawyki i wzmacniają kompetencje finansowe. Istotną grupą objętą zainteresowaniem Stowarzyszenia są uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy wkraczając w dorosłe „finansowe” życie, szczególnie potrzebują wsparcia w nabyciu umiejętności w obszarze zarządzania finansami osobistymi.

Projekt „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” jest projektem edukacyjnym z zakresu edukacji finansowej obejmującym zagadnienia dotyczące zarządzania finansami osobistymi. Skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych każdego typu. Celem projektu jest transfer wiedzy i budowanie kompetencji z zakresu zarządzania finansami osobistymi w sposób przyjazny i praktyczny, przy wykorzystaniu form warsztatowych i w oparciu o nowatorską publikację „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” autorstwa dr. Dariusza Wieczorka oraz scenariusze zajęć w wymiarze 18 godzin lekcyjnych.

Zakres merytoryczny publikacji „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”:

 1. Rozdział pierwszy – Planowanie finansowe: twoja mapa drogowa

Planowania finansowe, potrzeba a zachcianka, cele, metoda SMART, rejestr finansów osobistych, fundamentalne zasady postępowania z pieniędzmi, wpływ podejmowania decyzji na osobistą sytuację finansową.

 1. Rozdział drugi – Kariera: praca, którą kochasz

Ścieżka kariery, umiejętności pracownicze, dodatkowe świadczenia pracownicze, wpływ wykształcenia na wysokość dochodów, cechy przedsiębiorcze, przedsiębiorczość.

 1. Rozdział trzeci – Budżet: nie zbankrutuj!

Budżet osobisty, płynność finansowa, dochody (brutto i netto), wpływ obciążeń fiskalnych i obowiązkowych składek na wysokość wynagrodzenia, wydatki, zarządzanie pieniędzmi, zasada NWW (Najpierw Wpłata Własna), podstawowe narzędzia pomocne w zarządzaniu budżetem osobistym.

 1. Rozdział czwarty – Oszczędności i inwestycje: twoje pieniądze w działaniu

Oszczędzanie a inwestowanie, wartość pieniądza w czasie, mechanizm składania procentów, zasada 72, ryzyko, stopa zwrotu, dywersyfikacja, inflacja, podatek od zysków kapitałowych, rynek kapitałowy, instrumenty finansowe.

 1. Rozdział piąty – Kredyt: Kup dzisiaj, zapłać jutro

Kredytowe ABC (istota kredytu, pojęcia związane z kredytem, koszty kredytu, zalety korzystania z kredytu, źródła kredytu), wybrane rodzaje kredytów (kredyt studencki, ratalny, hipoteczny, karta kredytowa), porównywanie ofert kredytowych, historia kredytowa, pytania, które warto zadać przez zaciągnięciem kredytu, odpowiedzialność kredytowa, zadłużenie, plan wyjścia z zadłużenia.

 1. Rozdział szósty – Ubezpieczenie: Twoja ochrona

Istota ubezpieczeń oraz zarządzania ryzykiem, polisa, składka ubezpieczeniowa, suma ubezpieczenia, franszyza, koszty ubezpieczenia, rodzaje ubezpieczeń (ubezpieczenie samochodu, mienia, na życie, emerytalne, na wypadek niezdolności do pracy, od odpowiedzialności cywilnej), plan ubezpieczeniowy.

W ramach projektu organizowany jest ogólnopolski konkurs dla uczniów „Żyj finansowo!” (uczestników bieżącej edycji projektu). Konkurs składa się z dwóch etapów – eliminacji (przygotowanie pracy pisemnej na wskazany temat) i finału, na który zostaną zaproszeni autorzy 10 najwyżej ocenionych prac pisemnych wraz z opiekunami – nauczycielami prowadzącymi warsztaty. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody pieniężne (miejsca I-III), zaś dla pozostałych finalistów – nagrody rzeczowe (miejsca IV-X).

Zakres zadań nauczyciela w projekcie

Podstawowym zadaniem nauczyciela jest przeprowadzenie zajęć edukacyjnych (warsztatów) w wymiarze 18 godzin lekcyjnych z grupą ok. 25 uczniów w oparciu o dostarczony przez SKEF materiał edukacyjny. Zajęcia powinny zostać zrealizowane w okresie od 17 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r. Ponadto, do zadań nauczyciela należy (m.in.).:

 1. Uzyskanie zgody dyrekcji na przeprowadzeniu zajęć w pomieszczeniach szkoły,
 2. Rekrutacja uczniów do projektu (grupa ok. 25-osobowa),
 3. Udział w szkoleniu przygotowującym do przeprowadzenia zajęć w projekcie (w trybie zdalnym).

Szkolenie planowane jest na drugi tydzień stycznia 2022 r.

 1. Uzyskanie i przekazanie do SKEF pisemnych oświadczeń uczniów lub ich rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na udział w projekcie, udział w badaniu ewaluacyjnym, na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych,
 2. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego wśród uczniów oraz udział w badaniu przeznaczonym dla nauczycieli,
 3. Organizacja I etapu konkursu „Żyj finansowo!”, weryfikacja prac uczniów, wybór i przesłanie do SKEF co najmniej jednej pracy konkursowej (szczegóły dot. konkursu zostaną przekazane w późniejszym czasie),
 4. W przypadku zakwalifikowania się ucznia do finału konkursu, uczestnictwo w II etapie konkursu,
 5. Przygotowanie i przesłanie dokumentacji rozliczeniowej.

Kryteria rekrutacyjne do projektu

Do projektu zostaną zakwalifikowani nauczyciele podstaw przedsiębiorczości, ekonomii w praktyce lub przedmiotów ekonomicznych. Jeśli nauczyciel nie spełnia wskazanego kryterium, a chciałby wziąć udział w projekcie musi spełnić jeden z poniższych warunków:

 1. Posiadać wykształcenie ekonomiczne,
 2. Posiadać doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Ponadto, przy wyborze weryfikowana będzie motywacja nauczyciela do udziału w projekcie, dotychczasowe doświadczenie w realizacji projektów z zakresu edukacji finansowej/ekonomicznej/przedsiębiorczej oraz podstawowa wiedza merytoryczna w zakresie zarządzania finansami osobistymi. Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

Nauczyciel zakwalifikowany do projektu otrzyma:

 1. Publikację „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” i inne materiały,
 2. Szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć oraz pomoc przy wdrażaniu i prowadzeniu projektu,
 3. Wynagrodzenie w wysokości 1.600 zł brutto (umowa zlecenia),
 4. Zaświadczenie o udziale w projekcie.

Każdy uczeń biorący udział w projekcie otrzyma bezpłatny egzemplarz publikacji „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, drobny upominek i zaświadczenie udziału w projekcie.

Udział uczniów, nauczyciela i szkoły w projekcie jest bezpłatny.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w formie skanu lub zdjęcia do dnia 10 grudnia 2021 r. na adres: kkolodziejczyk@skef.pl a następnie prosimy o niezwłoczne przesłanie oryginału formularza na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia z dopiskiem „Żyj finansowo!”. Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Kołodziejczyk (kierownik projektu) tel. 695-981-036, e-mail: kkolodziejczyk@skef.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!