Jak zostać członkiem SKEF?

Członkiem wspierającym SKEF może zostać osoba fizyczna, z chwilą zadeklarowania woli przystąpienia do Stowarzyszenia poprzez złożenie deklaracji członkowskiej oraz uiszczenie obowiązującej składki członkowskiej, z zastrzeżeniem ust. 3.

Osoba prawna zostaje przyjęta do Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego przez Zarząd na mocy podjętej uchwały, po uprzednim wypełnieniu deklaracji członkowskiej i uiszczeniu obowiązującej składki członkowskiej.

Małoletni poniżej 16 lat oraz inna osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą zostać członkami Stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

Obecnie składka członkowska wynosi 4 złote rocznie (Uchwała NWZC z dn. 2003.01.08 dot. wysokości składki członkowskiej)