Jak zostać członkiem SKEF?

Członkiem wspierającym SKEF może zostać osoba fizyczna, z chwilą zadeklarowania woli przystąpienia do Stowarzyszenia poprzez złożenie deklaracji członkowskiej oraz uiszczenie obowiązującej składki członkowskiej, z zastrzeżeniem ust. 3.

Osoba prawna zostaje przyjęta do Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego przez Zarząd na mocy podjętej uchwały, po uprzednim wypełnieniu deklaracji członkowskiej i uiszczeniu obowiązującej składki członkowskiej.

Małoletni poniżej 16 lat oraz inna osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą zostać członkami Stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

Obecnie składka członkowska wynosi 12 złote rocznie