Krajowa sieć ODFiK

Projekt o nazwie „Krajowa Sieć Ośrodków doradztwa Finansowego i Konsumenckiego” realizowany był w ramach programu p.n. „Wsparcie działalności pozarządowych organizacji konsumenckich”, linia budżetowa PL2004/016-829.02.04.04, na podstawie: Umowy  finansowej dotyczącej dotacji z budżetu Programu Środki Przejściowe 2004  „Wsparcie działalności pozarządowych organizacji konsumenckich” nr 6263/JFK/PPt-DV/2006-TF2004/016-829.02.04/Kon/05 .

Projekt „Krajowa sieć…” został finansowany ze środków programu „Granty dla konsumenckich organizacji pozarządowych” , zarządzanego przez Fundusz Współpracy jako jednostki finansująco – kontraktującej. Środki na jego finansowanie pochodzą z programu Transition Facility 2004, linia budżetowa: PL2004/016-829.02.04.04. W ramach projektu obok istniejących utworzono nowe Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w następujących miastach Polski: Poznań, Wrocław, Łódź, Lublin i Bydgoszcz.
Celem programu „Granty dla konsumenckich organizacji pozarządowych” było wspieranie niezależnych i reprezentatywnych organizacji konsumenckich, które dysponują niezbędnym doświadczeniem i znajomością problematyki konsumenckiej oraz są w stanie prowadzić rozległe i złożone działania. Program ten, wpisał się w szerszą politykę UOKiK, która przygotowuje system ochrony konsumentów w Polsce, do włączenia w system europejski. Celem projektu, było nie tylko zwiększenie dostępności konsumentów do usług specjalistycznej pomocy i doradztwa w zakresie nadmiernego zadłużenia poprzez rozbudowę Krajowej Sieci Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego, ale też wzmocnienie ich funkcji doradczych i informacyjnych. Osoby z grupy docelowej zostały objęte bezpośrednimi formami bezpłatnej pomocy (poradnictwo i doradztwo) oraz wsparciem ze strony doradców i współpracujących z nimi prawników, w rozwiązywaniu problemów nadmiernego zadłużenia oraz skutków nie wywiązywania się z umów finansowych.

 

Rezultaty projektu „Krajowa Sieć Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego”

 • Zostało uruchomionych 5 nowych Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego oraz przeszkolonych 23 pracowników – Doradców;
 • Zostało wydanych 100.000 ulotek i 500 plakatów;
 • Przeprowadzono kampanię promocyjną;
 • Opracowano interaktywną stronę internetową www.odfik.skef.pl;
 • Zaprojektowano, przetestowano i wdrożono system ewidencji danych o udzielonej pomocy;
 • Bezpośrednią pomoc otrzymało 2597 osób ( porady udzielone w bezpośrednim kontakcie z klientem, drogą korespondencyjną i telefoniczną);
 • Udzielono 4 362 porad mailowych;
 • 1930 osób otrzymało informacje dotyczące praw konsumenta za pośrednictwem strony www;
 • Nawiązano współpracę z lokalnymi partnerami;
 • Wydrukowano „Przewodnik po dobrych praktykach w zakresie edukacji finansowej i pomocy dla osób nadmiernie zadłużonych”.

 

WNIOSKI   Z   REALIZACJI   PROJEKTU „KRAJOWA SIEĆ  ODFIK”

 • Istnieje niezbędna potrzeba rozwoju sieci placówek świadczących bezpłatne porady dla osób nadmiernie zadłużonych i wykluczonych społecznie;
 • Promocja  działań pomocowych powinna skupić się na podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć z lokalnymi partnerami;
 • Brak prawnych rozwiązań powoduje negatywne reakcje klientów;
 • Rośnie znaczenie rozpowszechniania edukacji finansowej dla każdej grupy wiekowej.