Jak spłacać, aby nie płakać. Jak uniknąć problemów z zaciągniętym kredytem?

W dniu 12 września 2011 roku, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej rozpoczęło realizację projektu „Jak spłacać, aby nie płakać. Wsparcie rozwoju świadomości finansowej klientów produktów i usług finansowych”.

Działanie w ramach upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – zadanie 4 Edukacja finansowa, powierzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zadanie jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Celem projektu jest pomoc konsumentom usług finansowych w zwiększeniu ich świadomości konsumenckiej w zakresie przysługujących im praw wynikających z zawartych przez nich umów kredytowych.

W ramach projektu przygotowany został pakiet edukacyjny „Jak spłacać aby nie płakać. Jak uniknąć problemów z zaciągniętym kredytem” złożony z publikacji i aplikacji multimedialnej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki kredytu konsumenckiego i hipotecznego”.

„Jak spłacać, aby nie płakać” – tekst publikacji do pobrania