Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni zwróciła się klientka wobec, której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Klientka jest uprawniona do otrzymania tzw. „trzynastej emerytury”. W związku z tym zastanawia się, czy dodatkowe świadczenie emerytalne będzie podlegało egzekucji?

Tzw. „Trzynasta emerytura” została wprowadzona ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Uprawnieni emeryci i renciści otrzymają jednorazowe świadczenie w wysokości 1100 zł brutto.

Art. 10 ww. ustawy wyraźnie wskazuje, że jednorazowe świadczenie nie podlega egzekucji oraz potrąceniom. Oznacza to, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych (który jest w większości przypadków odpowiedzialny za wypłatę świadczenia emerytalnego i renty) powinien wypłacić w całości kwotę na rzecz świadczeniobiorcy. Z pominięciem jakiegokolwiek potracenia na rzecz komornika.

Należy jednak podkreślić, że w większości przypadków świadczenia emerytalne/rentowe są przelewane na rachunek bankowy świadczeniobiorcy. Egzekucja z rachunku bankowego stanowi kolejną formę egzekucji obok egzekucji z emerytury/renty. Należy zwrócić uwagę, czy przypadkiem „trzynasta emerytura” nie została potrącona z rachunku bankowego, jako kwota przewyższająca kwotę wolną od potrącenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami komornik musi pozostawić na rachunku bankowym kwotę równą 75 proc. minimalnego wynagrodzenia – w 2019 r. wynosi ona 1687,50 zł (75 proc. z 2250 zł).

Jeśli dojdzie do takiej sytuacji należy skontaktować się z bankiem i komornikiem. Gdy powyższe nie przyniesie rezultatu świadczeniobiorca będzie zmuszony do złożenia skargi na czynności komornika w terminie 7 dni od dnia zajęcia „trzynastej emerytury”.