W 2018 r. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni, jako organizacja pozarządowa, kontynuowało prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Białej Podlaskiej.

Podsumowując rok 2018 należy wskazać, że z punktu w ciągu 12 miesięcy skorzystało 1110 osób (wzrost o 25 % w porównaniu z rokiem 2017). Średniomiesięcznie w roku 2018 z pomocy prawnej świadczonej przez panią radcę prawną Dorotę Bednarz korzystało 93 beneficjentów. Najwięcej porad zostało udzielonych w październiku, gdzie z pomocy prawnej skorzystało 111 beneficjentów. Największą grupę osób uprawnionych z pomocy punktu stanowiły osoby powyżej 65 roku życia, następną grupą były osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, natomiast trzecią grupą pod względem osób uprawnionych były osoby korzystające z pomocy społecznej. Do skorzystania z pomocy punktu były również uprawnione kobiety ciężarne, które przedstawiły dokument poświadczający ciąże oraz osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny.

Największa grupa beneficjentów uzyskała pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego (wliczając prawo spadkowe i rzeczowe), co stanowi 42 % udzielonych porad. Wzrosła ilość porad w zakresie prawa administracyjnego (199 porad). Dużą grupę zainteresowanych stanowiły osoby z problemami w zakresie prawa karnego (108 porad) oraz rodzinnego (186 porad).

W zależności od potrzeb czas porady standardowo wynosi od 15 do 30 minut lub od 30 minut do jednej godziny. Ilość poświęconego czasu była nierozerwalnie związana z problematyką, z jaką zgłaszali się beneficjenci oraz ze skomplikowaniem danej sprawy.

Kompleksowe podejście do beneficjenta i jego problemów powodowało, że niejednokrotnie podczas spotkania zakres pomocy obejmował więcej niż jedno działanie (np. poinformowano uprawnionego o przysłuchujących mu prawach oraz udzielono pomocy prawnej w sporządzeniu projektu pisma). Łączna liczba zrealizowanych działań dla 1110 uprawnionych osób podczas udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wyniosła 1395.

519 z 1395 działań polegało na pomocy w udzieleniu informacji o sposobie rozwiązania problemu prawnego, 409 z 1395 działań polegało na poinformowaniu beneficjentów o ich sytuacji prawnej w tym przysługujących im uprawnieniach i obowiązkach, 361 z 1395 działań polegało na otrzymaniu przez beneficjentów pomocy w zakresie sporządzenia projektu pisma rozpoczynającego spór cywilny lub sądowoadministracyjny, 106 z 1395 działań polegało na sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Zgodnie ze statystyką z pomocy punktu w roku 2018 skorzystało 811 kobiety i 299 mężczyzn. 65 % beneficjentów stanowiły osoby powyżej 65 roku życia, drugą grupę beneficjentów stanowiły osoby między 27 a 64 rokiem życia. W 2018 roku znacznie wzrosło zainteresowanie usługami prawniczymi wśród młodzieży do 26 roku życia, zauważalne jest również korzystanie z porad prawnych przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia.

Patrząc pod kątem wykształcenia największa grupa osób korzystających z ośrodka to osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 501 osób (w roku 2017 liczba wynosiła 284 osoby), średnim ogólnokształcącym – 274 osoby (w roku 2017 – 227 osób) oraz podstawowym ukończonym 115 – osób (w roku 2017 – 184 osób).

Największą grupę stanowią osoby z dochodami kształtującymi się na poziomie pomiędzy 800 a 2599 zł (89%). Drugą grupą są osoby, których dochód nie przekraczał 800 zł. Znikomy odsetek beneficjentów stanowiły osoby bez żadnego dochodu lub powyżej 2599 zł.

Zgodnie z danymi w roku 2018, największą grupę beneficjentów stanowiły osoby, których rodziny składały się od 2 do 4 członów (podobnie jak w roku poprzednim). Z uwagi na lokalizację ośrodka najwięcej osób korzystających z porad posiadała miejsce zamieszkania w mieście, okazjonalnie korzystającymi były osoby zamieszkałe na wsi. Spośród korzystających 13% miało orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Osobą udzielającą porad prawnych w roku 2018 była pani radca prawny Dorota Bednarz.

Stowarzyszenie bardzo serdecznie dziękuje za zaufanie beneficjentów korzystających z porad oraz zaangażowanie Pani Mecenas Doroty Bednarz w prowadzeniu punktu.

Zapraszamy również do zapoznania się z danymi w formie graficznej, zaprezentowanymi poniżej.